Koninklijk Besluit van 02 maart 2000
gepubliceerd op 07 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij aan de Commissie voor regularisatie ingesteld door de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk toegang wordt v

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000239
pub.
07/04/2000
prom.
02/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 MAART 2000. - Koninklijk besluit waarbij aan de Commissie voor regularisatie ingesteld door de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het Wachtregister


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan wij de eer hebben het aan uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, strekt ertoe de Commissie voor regularisatie ingesteld door de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, hierna Commissie voor regularisatie genoemd, te machtigen toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van 8 augustus 1983, en tot het Wachtregister bedoeld in artikel 1, eerste lid, 2°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De taak van de Commissie voor regularisatie bestaat erin, in toepassing van artikel 4 van de bovenvermelde wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten, de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, advies te verstrekken over de binnen het kader van deze wet gedane aanvragen tot regularisatie van verblijf.

De rechtsgrond van het ontwerpen besluit wordt gevormd door : - Artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. De taak van de Commissie voor regularisatie bestaat er immers in rechtstreeks advies te verstrekken aan de Minister tot wiens bevoegdheid de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen behoren, inzake het verlenen van een verblijfsvergunning aan de vreemdelingen die hun verblijf in België wensen geregulariseerd te zien op basis van artikel 2 van de bovenvermelde wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten. - Artikel 5, derde lid, van de bovenvermelde wet van 8 augustus 1983.

Deze bepaling regelt immers de toegang tot het Wachtregister. In het wachtregister worden de vreemdelingen ingeschreven die vragen te worden erkend als vluchteling en niet in een andere hoedanigheid in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Volgens artikel 5, derde lid, 3° van de wet van 8 augustus 1983 kan de Koning toegang tot het wachtregister verlenen aan de Minister tot wiens bevoegdheid de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen behoren, en aan de bij naam aangewezen diensten die er rechtstreeks onder ressorteren, voor de informatie die zij krachtens een wet of decreet bevoegd zijn te kennen.

De Minister verkreeg deze toegang reeds bij het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met betrekking tot de vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven. Door het onderhavig ontwerp wordt deze toegang ook verleend aan de Commissie voor regularisatie.

De toegang tot elk van de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot en met 11° van de bovenvermelde wet van 8 augustus 1983 is noodzakelijk opdat de Commissie voor regularisatie bij het vervullen van haar taak snel over de juiste en volledige informatiegegevens over de betrokken vreemdelingen moet beschikken.

Dit wordt gemotiveerd als volgt : De gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° (naam en voornamen), 2° (geboorteplaats en-datum), 3° (geslacht), 4° (nationaliteit), 5° (hoofdverblijfplaats) en 6° (plaats en datum van overlijden) zijn basisgegevens, minimaal noodzakelijk om een dossier betreffende een natuurlijk persoon samen te stellen.De nationaliteit is hier natuurlijk van bijzonder belang.

Verder kan gesteld worden dat de toegang tot het beroep (7°) eveneens noodzakelijk is, omdat dit een indicatie kan vormen betreffende de duurzame sociale bindingen die de vreemdeling in het land heeft ontwikkeld.

Ook de toegang tot de informatiegegevens betreffende de burgerlijke staat (8°) en de samenstelling van het gezin (9°) is noodzakelijk : de familiale toestand van de vreemdeling kan, volgens de bovenvermelde wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten, één van de redenen vormen om zijn verblijf in België te regulariseren.

Tenslotte dient de Commissie natuurlijk ook toegang te hebben tot het register (wachtregister of bevolkingsregister) waarin de betrokken vreemdelingen zijn ingeschreven (10°) en de administratieve toestand van de in het wachtregister ingeschreven personen (11°). In het wachtregister worden immers de vreemdelingen ingeschreven die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. De erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aangevraagd hebben is, volgens de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten, precies één van de redenen waarom het verblijf in België geregulariseerd kan worden.

De toegang tot de opeenvolgende wijzigingen van de inforrnatiegegevens (historiek van de gegevens bedoeld in artikel 3, tweede lid) is uiteraard eveneens noodzakelijk, omdat de Commissie moet kunnen nagaan of voldaan is aan de termijnen opgelegd door de bovenvermelde wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten (bijvoorbeeld de hoedanigheid van vluchteling aangevraagd hebben sinds vier jaar).

Toch blijkt uit de praktijk dat het nuttig kan zijn twintig jaar terug te kunnen gaan, bijvoorbeeld voor die vreemdelingen die een tijd in België verbleven hebben, daarna naar hun staat van herkomst zijn teruggekeerd, en zich tenslotte opnieuw in België gevestigd hebben.

De toegang tot de informatiegegevens wordt verleend : - aan de eerste voorzitter, de vice-eerste voorzitter, de kamervoorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor regularisatie; - aan de administrateur van de Commissie en aan de leden van het Secretariaat die hij aanduidt.

Dit Secretariaat staat enerzijds in voor de praktische organisatie van de zittingen (en moet daarvoor de aanvrager kunnen oproepen) en onderzoekt anderzijds, op basis van artikel 12 van de bovenvermelde wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten, alle aanvragen.

Tevens werd het nodige gedaan om de privacy van de aanvragers van de regularisatie te waarborgen : - de personen die toegang hebben tot de informatiegegevens ondertekenen een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van de uit het Rijksregister en Wachtregister verkregen informatiegegevens te eerbiedigen; - de lijst van deze personen wordt ter beschikking gehouden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Raad van State bracht zijn advies uit op 26 januari 2000.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen geformuleerd door dit Hoge Rechtscollege.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 21 januari 2000 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste drie dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "waarbij aan de Commissie voor regularisatie, ingesteld door de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen", heeft op 26 januari 2000 het volgende advies gegeven : Overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aangegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

In het onderhavige geval luidt die motivering in de brief aldus : « (l'urgence est motivée)... par le fait que la Commission de régularisation, des l'approbation de la lol du 22 décembre 1999 relativa à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoirs du Royaume, doit pouvoir rapidement commencer ses activités et disposer dès lors de données exactes concernant ces étrangers,... ».

Onderzoek van het ontwerp Dispositief Artikel 4 1. Men schrijve : « Art.4. De lijst van de overeenkomstig artikel 1, derde lid, aangewezen personen, met vermelding van hun... jaarlijks opgemaakt en met dezelfde regelmaat overgezonden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. ».

Aldus worden de eenvormigheid van de verplichtingen die rusten op alle personen die toegang hebben tot het Rijksregister en, daarmee samenhangend, de eenvormigheid van de waarborgen die aan de geregistreerde personen worden geboden, verzekerd. Het periodieke overzenden van de lijsten van personen die toegang hebben tot het Rijksregister biedt het voordeel dat de Commissie hierdoor een eerste idee wordt gegeven van de ontwikkelingen in de bestuurlijke praktijk.

Wanneer de lijsten niet worden overgezonden, kan ze snel eventuele onregelmatigheden of nalatigheden opsporen en dienovereenkomstig optreden. 2. Er is een discrepantie tussen de Nederlandse en de Franse tekst van het ontwerp : in de Nederlandse tekst staat "hun ambt of functie, terwijl in de Franse tekst gelezen wordt "de leur titre et de leur fonction". Slotopmerkingen De Nederlandse tekst van het ontwerp is voor verbetering vatbaar. Zo schrijve men in artikel 1, eerste lid, « ... het Rijk, hierna te noemen Commissie voor regularisatie... » en in het derde lid, 2°, « ... bij name schriftelijk aanduidt... ».

Ten slotte schrijve men in artikel 2, tweede lid, in de inleidende zin : « Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : » en in 2 « de natuurlijke personen op wie... ».

De kamer was samengesteld uit : De heren : J.-J. Stryckmans, eerste voorzitter;

Y. Kreins en P. Quertainmont, staatsraden;

F. Delperée en J.-M. Favresse, assessoren van de afdeling wetgeving;

Mevr. J. Gielissen, toegevoegd griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste auditeur-afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de heer E. Bosquet, adjunct-referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J.-J. Stryckmans.

De griffier, J. Gielissen.

De eerste voorzitter, J.-J. Stryckmans.

2 MAART 2000. - Koninklijk besluit waarbij aan de Commissie voor regularisatie, ingesteld door de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het Wachtregister ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 5, eerste en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 24 mei 1994, 21 december 1994, 30 maart 1995 en 30 november 1998;

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid op artikel 5, eerste lid, vervangen bij de wet van 11 december 1998;

Gelet op de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2000 pub. 10/01/2000 numac 1999000986 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijve sluiten betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de Commissie voor regularisatie na de goedkeuring van de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk zo vlug mogelijk haar werkzaamheden moet kunnen starten en daarvoor over de juiste informatiegegevens met betrekking tot deze vreemdelingen moet beschikken;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 januari 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de Commissie voor regularisatie, ingesteld door artikel 3 van de wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, hierna te noemen Commissie voor regularisatie, wordt toegang verleend tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 11°, en tweede lid van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De in het eerste lid bedoelde toegang geldt uitsluitend voor de uitvoering van de taak opgelegd door artikel 4 van de bovenvermelde wet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk sluiten.

De toegang tot de informatiegegevens is toegestaan : 1° aan de eerste voorzitter, de vice-eerste voorzitter, de kamervoorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor regularisatie;2° aan de administrateur van deze Commissie en aan de leden van het Secretariaat die hij bij name en schriftelijk aanduidt, wegens hun functie en binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden. De toegang tot de opeenvolgende wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde informatiegegevens wordt beperkt tot een periode van twintig jaar die aan de datum van opvraging van de gegevens voorafgaat.

Art. 2.De met toepassing van artikel 1, eerste lid, verkregen informatiegegevens mogen slechts gebruikt worden voor het in artikel 1, tweede lid, vermelde doel. Zij mogen niet worden medegedeeld aan derden.

Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : 1° de natuurlijke personen op wie de informatiegegevens betrekking hebben, of hun wettelijke vertegenwoordigers;2° de openbare overheden en de instellingen aangewezen krachtens artikel 5 van de voormelde wet van 8 augustus 1983, voor de informatiegegevens die hun kunnen medegedeeld worden in het kader van de betrekkingen die zij, uit hoofde van hun aanstelling, in het kader van de in artikel 1, tweede lid, vermelde doeleinden met de Commissie voor regularisatie onderhouden.

Art. 3.De personen bedoeld in artikel 1, derde lid, ondertekenen een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de uit het Rijksregister en Wachtregister verkregen informatiegegevens te eerbiedigen.

Art. 4.De lijst van de overeenkomstig artikel 1, derde lid, aangewezen personen wordt, met vermelding van hun ambt of functie, jaarlijks opgemaakt en met dezelfde regelmaat overgezonden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 2 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^