Koninklijk Besluit van 02 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200492
pub.
11/04/2005
prom.
02/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 MAART 2005. - Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de koninklijke besluiten van 13 februari 2001 en 4 december 2002 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf wordt gegeven aan de heer Pieter CROMPHOUT, ere-adjunct-sociaal bemiddelaar wnd. bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 2.Eervol ontslag uit haar ambt van ondervoorzitster van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf wordt gegeven aan Mevr. Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 3.Mevr. Sophie du BLED, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

Art. 4.Mevr. Elise BUEKENS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2005.

Art. 6.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 maart 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^