Koninklijk Besluit van 02 mei 2019
gepubliceerd op 16 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019011745
pub.
16/05/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011745

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 141, gewijzigd bij de wet van 21 april 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het protocol van onderhandeling nr 403/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 10 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 14 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 24 april 2018;

Overwegende dat het advies van de Raad van burgemeesters niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn is gegeven en dat geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg aan is voorbijgegaan;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 27 augustus 2018, met toepassing van artikel 5 van de richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van de Minister van Justitie, gegeven op 20 september 2018;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, gegeven op 26 september 2018, met toepassing van artikel 61, § 2, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 8 februari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen

Artikel 1.In artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "waarvan het model in leder en in textiel wordt vastgesteld in bijlage B" worden vervangen door de woorden "waarvan het model wordt vastgesteld in bijlage B"; b) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : "1° een basisjas en een zomerjas in textiel;"; c) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° een broek in textiel;"; d) het lid wordt aangevuld met de bepaling onder 6°, luidende: "6° de toebehoren.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage B vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 3.De personeelsleden mogen de motorrijderskledij vastgesteld in de bijlage B van het koninklijk besluit van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, zoals die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven dragen, tot en met 23 november 2021.

Art. 4.De gemeente- of politieraad van de politiezones die vóór 23 november 2016 een gele in plaats van de domein oranje-rode motorrijdersjas hebben ingevoerd, kan de personeelsleden van zijn zone machtigen om de gele motorrijdersjas te blijven dragen tot en met 23 november 2026.

De gemeente- of politieraad van de politiezones die vóór 23 november 2016 een motorrijdersjas hebben ingevoerd waarop de kleurvlakken en de retroreflecterende strepen op een andere manier zijn aangebracht dan op de modellen zoals vastgesteld in de bijlage B bij het koninklijk besluit van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, kan de personeelsleden van zijn zone machtigen om die motorrijdersjas te blijven dragen tot en met 23 november 2026.

Art. 5.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^