Koninklijk Besluit van 02 mei 2019
gepubliceerd op 06 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet van 24 december 2002

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019201415
pub.
06/05/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201415

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 1bis, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken sluiten;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 172, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken sluiten, en artikel 172bis ingevoegd bij de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken ;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 17sexies, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het tweede semester 2003, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2018.

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 januari 2019;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 6 februari 2019;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 26 februari 2019;

Gelet op het advies nr. 65.359/1 van de Raad van State gegeven op 1 maart 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigenen op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een elektronische applicatie wordt door de FOD Sociale Zekerheid ter beschikking gesteld, Artist@Work genoemd, met de volgende opdrachten : - de kunstenaars de mogelijkheid bieden een kunstenaarskaart bedoeld in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders aan te vragen, hun kunstenaarskaart te hernieuwen of een duplicaat aan te vragen; - de kunstenaars de mogelijkheid bieden een visum bedoeld in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders aan te vragen, hun kunstenaarsvisum te hernieuwen of een duplicaat aan te vragen; - de kunstenaars de mogelijkheid bieden een zelfstandigheidsverklaring bedoeld in artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002 aan te vragen, hun zelfstandigheidsverklaring te hernieuwen of een duplicaat aan te vragen; - de mogelijkheid bieden de prestaties van de kunstenaars in de kleine vergoedingsregeling bedoeld in artikel 17sexies van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969 te registreren; - de mogelijkheid bieden voor de kunstenaar een attest te maken, dat ingeroepen kan worden tegen zijn opdrachtgever, met vermelding van de prestatie ingevoerd in het kader van de kleine vergoedingsregeling bedoeld in artikel 17sexies van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969; - de kunstenaar de mogelijkheid bieden de opdrachtgever in het kader van de kleine vergoedingsregeling bedoeld in artikel 17sexies van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969 het aantal geleverde prestaties en de bedragen ontvangen door de kunstenaar op het moment van de aanvraag mede te delen; - de kunstenaars de mogelijkheid bieden de evolutie van zijn verschillende aanvragen op te volgen; - het secretariaat van de Commissie Kunstenaars de mogelijkheid bieden de aanvragen voor een kaart, een visum en een zelfstandigheidsverklaring van de kunstenaars te beheren, activiteitenverslagen en statistieken uit te printen; - toegang verlenen tot een informatief deel met uitleg over de documenten die via het platform aan de kunstenaar kunnen worden afgeleverd en tot informatie die relevant kan zijn over de kunstenaars en/of de kunstenaarsactiviteiten; - een controle-instrument aan de inspectieorganen van de verschillende OISZ's te bezorgen.

Art. 2.§ 1 Het platform Artist@Work verwerkt de volgende persoonsgegevens : - De familienaam - De voornaam - Het geslacht - De geboortedatum - De taal - Het rijksregisternummer - Het INSZ of het INSZ bis - Het adres - Het e-mailadres - Het telefoonnummer § 2. De in § 1 bedoelde persoonsgegevens, evenals de gegevens betreffende de ingediende aanvragen worden permanent bewaard.

De gegevens betreffende de prestaties uitgevoerd in het kader van de kleine vergoedingsregeling worden 6 jaar bewaard. § 3. De verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens is de Commissie Kunstenaars bedoeld bij artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002.

Art. 3.In artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 3, derde lid, wordt aangevuld met een punt 1°bis, luidende : In afwijking van 1° moet de persoon zijn kunstenaarskaart ontvangen hebben en zijn prestaties in het platform Artist@Work ingevoerd hebben wanneer de aanvraag tot een kaart in dit platform werd ingediend. De minister bevoegd voor Sociale Zaken kan bij ministerieel besluit de informatie vaststellen die in het platform moet worden opgenomen en de termijn waarin deze informatie in het platform moet staan. 2° In § 7 wordt het tweede lid vervangen als volgt : Bij het ontbreken van de kaart en/of het prestatieoverzicht of in geval van onvolledige of valse vermeldingen daarop, of wanneer de aanvraag in het platform Artist@Work werd ingediend, de prestaties niet of valselijk in dit platform werden vermeld, kunnen noch de kunstenaar, noch de opdrachtgever aanspraak maken op deze regeling tijdens gans het lopend kalenderjaar.In dit geval zijn de kunstenaar en de opdrachtgever onderworpen aan alle takken voorzien in artikel 21, § 1, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, aangezien de opdrachtgever als de werkgever wordt beschouwd.

Art. 4.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het tweede semester 2003, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars worden de woorden "of de zending van dit formulier door de elektronische applicatie" ingevoegd tussen de woorden "De neerlegging van dit formulier" en "geldt als aanvraag".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^