Koninklijk Besluit van 02 mei 2019
gepubliceerd op 08 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202112
pub.
08/05/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202112

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 98, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 maart 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 april 2019;

Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord dat binnen de Groep van 10 werd gesloten voor de periode 2019-2020 niet tot stand is gekomen;

Gezien de beslissing van de regering om de overeenkomst van de sociale partners volledig uit te voeren, met name wat betreft besteding van de welvaartsenveloppe om de laagste uitkeringen op te trekken;

Gelet op het feit dat de jaarlijkse inhaalpremies toegekend aan de invalide gerechtigden in werking moeten treden op 1 mei 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 11 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 mei 2011, 21 mei 2013, 28 april 2015, 18 oktober 2017 en 3 juli 2018 wordt vervangen als volgt : "

Art. 237quinquies.§ 1. Een jaarlijkse inhaalpremie wordt toegekend aan de invalide gerechtigden, die, op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, minstens één jaar arbeidsongeschikt zijn erkend en in de maand mei van het jaar van de toekenning nog minstens één kalenderdag invalide zijn erkend. Deze inhaalpremie wordt betaald samen met de uitkeringen van de maand mei.

Voor het jaar 2019 is het bedrag van de inhaalpremie die wordt verleend aan de invalide gerechtigden, bedoeld in het eerste lid, gelijk aan : 1° 269,1993 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste;2° 247,7738 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december niet werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste. Vanaf het jaar 2020 is het bedrag van de inhaalpremie die wordt verleend aan de invalide gerechtigden, bedoeld in het eerste lid, gelijk aan : 1° 304,9085 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste;2° 262,0575 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december niet werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste. Deze bedragen worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer overeenkomstig de bepalingen van artikel 237. § 2. In afwijking van paragraaf 1, wordt een jaarlijkse inhaalpremie toegekend aan de invalide gerechtigden, die, op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn erkend en in de maand mei van het jaar van de toekenning nog minstens één kalenderdag invalide zijn erkend. Deze inhaalpremie wordt betaald samen met de uitkeringen van de maand mei.

Voor het jaar 2019 is het bedrag van de inhaalpremie die wordt verleend aan de invalide gerechtigden, bedoeld in het eerste lid, gelijk aan : 1° 472,1870 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste;2° 421,9513 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december niet werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste. Vanaf het jaar 2020 is het bedrag van de inhaalpremie die wordt verleend aan de invalide gerechtigden, bedoeld in het eerste lid, gelijk aan : 1° 511,4671 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste;2° 450,5186 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) als zij op de voormelde 31 december niet werden beschouwd als werknemer met persoon ten laste. Deze bedragen worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer overeenkomstig de bepalingen van artikel 237.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^