Koninklijk Besluit van 02 mei 2019
gepubliceerd op 24 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202113
pub.
24/05/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202113

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 86, § 3, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 bron ministerie van economische zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten en bij de wet van 29 maart 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, gegeven op 8 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. op 5 april 2019;

Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord dat binnen de Groep van 10 werd gesloten voor de periode 2019-2020 niet tot stand is gekomen;

Gezien de beslissing van de regering om de overeenkomst van de sociale partners volledig uit te voeren, met name wat betreft besteding van de welvaartsenveloppe om de laagste uitkeringen op te trekken;

Gelet op het feit dat de jaarlijkse inhaalpremies toegekend aan de invalide gerechtigden in werking moeten treden op 1 mei 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 11 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 9, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 maart 2009, 11 juni 2011, 30 augustus 2013, 10 augustus 2015 en 29 november 2017, wordt het getal "26,0492" vervangen door het getal "26,6773".

Art. 2.In artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 juni 2011, 21 mei 2013 en 29 november 2017, wordt het getal "15,9152" vervangen door het getal "16,7110".

Art. 3.In artikel 12 bis van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 18 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "157,7038 euro" vervangen door de woorden "163,5958 euro in 2019 en 196,8411 euro vanaf 2020"; 2° in het tweede lid wordt de zin "Zij wordt de eerste keer betaald samen met de uitkeringen verschuldigd voor de maand mei 2011." opgeheven.

Art. 4.In artikel 94, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007023042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt het getal "346,31" vervangen door het getal "349,77".

Art. 5.De artikelen 1 en 4 van dit besluit treden in werking op 1 juli 2019.

Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.

Artikel 3 van dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Art. 6.De minister bevoegd voor sociale zaken en de minister bevoegd voor zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^