Koninklijk Besluit van 02 mei 2019
gepubliceerd op 13 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de personen die aanspraak kunnen maken op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerhei

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202298
pub.
13/05/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202298

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


2 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de personen die aanspraak kunnen maken op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 37, § 19, vervangen bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, 121, gewijzigd bij de wetten van 13 december 2006 en 26 maart 2007, en 123, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2014022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het voorstel van de werkgroep Verzekerbaarheid van 11 oktober 2018;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 7 november 2018;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 12 november 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 9 januari 2019;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 15 maart 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.In artikel 130, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij koninklijk besluit van 15 mei 2014, wordt de bepaling onder 6. vervangen als volgt : "6. de personen die de hoedanigheid van gerechtigde hebben als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 7° tot 11°sexies, 16° en 20° van de voormelde gecoördineerde wet."

Art. 2.In artikel 276, van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 6 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende : " § 2/1. De personen die voor het eerst de hoedanigheid van gerechtigde, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 11°quinquies, en 11°sexies van de gecoördineerde wet, verkrijgen, bewijzen hun hoedanigheid van gerechtigde door een attest dat uitgereikt wordt door de Overzeese Sociale Zekerheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Voor de wezen die genieten van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 11°sexies van de gecoördineerde wet, wordt de hoedanigheid van gerechtigde met betrekking tot elk verstreken kalenderjaar bewezen door een attest dat uitgereikt wordt door de Overzeese Sociale Zekerheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid."

Art. 3.In artikel 290, A., 2., 9° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, worden de woorden " artikel 32, eerste lid, 7° tot 11°ter" vervangen door de woorden " artikel 32, eerste lid, 7° tot 11°sexies". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 15 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2014022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 15 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2014022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt aangevuld met de bepaling onder 9., luidende : "9. het kind dat ingeschreven is in de hoedanigheid van gerechtigde wees in de zin van artikel 32, eerste lid, 11°sexies, van de wet, waarvan beide ouders overleden zijn."

Art. 5.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden " artikel 8, 7° en 8°" vervangen door de woorden " artikel 8, 7° tot 9°".

Art. 6.In artikel 15, 4. van hetzelfde besluit worden de woorden " artikel 8, 7° en 8°" vervangen door de woorden " artikel 8, 7° tot 9°".

Art. 7.In artikel 18, 1. van hetzelfde besluit, worden de woorden " artikel 32, eerste lid, 7° tot 12°" vervangen door de woorden " artikel 32, eerste lid, 7° tot 11°quinquies en 12°".

Art. 8.Artikel 37 § 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " De ziekenfondsen bezorgen voor 1 april van elk jaar aan de Dienst voor administratieve controle van het Instituut de lijst van de gezinnen : - die op 1 januari van dat jaar de verhoogde tegemoetkoming genieten krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk en die datzelfde recht gedurende het volledige tweede voorafgaande jaar genoten; - die op 1 januari van dat jaar de verhoogde tegemoetkoming genieten, waarvan het recht het voorafgaande jaar werd geopend en op wie een referentieperiode van een jaar van toepassing is. - die op 1 januari van dat jaar de verhoogde tegemoetkoming genieten, waarvan het recht het tweede voorafgaande jaar werd geopend en op wie een referentieperiode van een jaar van toepassing is. - waarvan een lid de hoedanigheid van gerechtigde, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 11°quinquies en 11°sexies, van de wet, heeft verkregen het voorafgaande jaar en die op 1 januari van dat jaar de verhoogde tegemoetkoming geniet krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk.

Zijn echter niet opgenomen in deze lijst, de gezinnen die, op 1 januari van het jaar, het recht enkel nog genieten met toepassing van artikel 35.

Zij bezorgen het identificatienummer van de sociale zekerheid van de leden van die gezinnen volgens de regels die door de Dienst voor administratieve controle van het Instituut worden vastgesteld." HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 10.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^