Koninklijk Besluit van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 06 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company »

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014231
pub.
06/10/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van bepaalde economische overheidsbedrijven, inzonderheid artikel 18, § 2;

Gelet op de statuten van BIAC;

Overwegende dat het ontslag gegeven op 27 maart 2003 door de heer Jannie HAEK van zijn mandaat als bestuurder en zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van de N.V. van publiek recht « Brussels International Airport Company » dat uitwerking heeft op 1 september 2003 »;

Overwegende dat de vergadering van de aandeelhouders van BIAC, anderen dan de Staat, verenigd in een speciaal college gehouden op 27 maart 2003 tijdens dewelke, in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst onder aandeelhouders van BIAC van mening waren, dat het, met het oog op het voortzetten van de realisatie van de verschillende doelstellingen van de Onderneming, nodig is om tot de aanduiding van een nieuwe gedelegeerd bestuurder over te gaan;

Overwegende dat het ontslag gegeven op 27 maart 2003 door de heer Pierre Klees van zijn mandaat als bestuurder vertegenwoordigend de privé-aandeelhouders binnen de raad van bestuur van de N.V. van publiek recht « Brussels International Airport Company », en van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder dat uitwerking heeft op 1 september 2003;

Overwegende dat de gemeenschappelijke vergadering van het Benoemings- en Bezoldigingscomité van BIAC op 27 maart 2003 waarvan de leden vaststellen dat door de verandering van gedelegeerd bestuurder, het nodig is om maatregelen te treffen om een continuïteit binnen de onderneming te handhaven en van mening zijn dat het daartoe nodig is om aan de bevoegde minister te vragen om de heer Pierre Klees te benoemen tot voorzitter van BIAC en de heer Jannie Haek tot ere-voorzitter en die aan de raad van bestuur van BIAC vraagt om artikel 17 van de statuten aan te passen tijdens de volgende algemene vergadering om de leeftijdsgrens van 65 jaar af te schaffen;

Overwegende dat de vergadering van de raad van bestuur van BIAC van 27 maart 2003 akte heeft genomen van het ontslag aangeboden door de heer Jannie HAEK als voorzitter van de raad van bestuur en als bestuurder vanaf 1 september 2003 en van het ontslag van de heer Pierre Klees als gedelegeerd bestuurder en als bestuurder vanaf 1 september 2003;

Overwegende dat deze Raad beslist heeft de voogdijminister te suggereren om de heer Pierre Klees te benoemen als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur en deze mandaten te laten ingaan op 1 september 2003 om te verstrijken op 31 augustus 2007';

Overwegende dat deze Raad eveneens heeft besloten om de algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2003 voor te stellen om artikel 17 van de statuten van BIAC op te heffen dat de leeftijdsgrens van de bestuurders op 65 jaar vaststelt;

Overwegende dat de beraadslaging in deze zin door de algemene vergadering van BIAC van 13 mei 2003 werd genomen;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 september 2003 dat deze beraadslaging goedkeurt;

Overwegende de Overeenkomst onder aandeelhouders van 5 oktober 1998 volgens dewelke de Voorzitter van de raad van bestuur van BIAC wordt gekozen onder de bestuurders die de Staat vertegenwoordigen;

Overwegende het feit dat de andere kandidaten die objectief in aanmerking komen, met name de huidige openbare bestuurders van BIAC, uitdrukkelijk hebben medegedeeld dat zij geen belangstelling hebben voor de functie van Voorzitter van de raad van bestuur van BIAC;

Overwegende dat artikel 22 van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van bepaalde economische overheidsbedrijven de vereisten vastlegt waaraan de keuze door de Staat van zijn bestuurders binnen de raad van bestuur van BIAC is gebonden;

Overwegende dat geen enkele regel een openbare oproep tot kandidatuurstelling voorschrijft voor de aanstelling als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van BIAC;

Overwegende evenwel dat het past om de kandidatuur van de heer Charles Van Begin, ambtenaar met graad 16 bij BIAC, in overweging te nemen, zelfs wanneer deze zich geen kandidaat heeft gesteld voor de functie van Voorzitter van de raad van bestuur van BIAC als zodanig; dat inderdaad, rekening houdend met het feit dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van gedelegeerd bestuurder, hij kan beschouwd worden als objectief geïnteresseerd voor de functie;

Overwegende de wens uitgesproken zowel door het Benoemings- en Bezoldigingscomité en als door de Raad van Bestuur van BIAC dat de continuïteit van het beheer van de ondermening zou voortgezet worden;

Overwegende dat de heer Pierre Klees de gedelegeerd bestuurder is geweest van de vroegere N.V. BATC, omgevormd in 1998 tot N.V. van publiek recht BIAC;

Overwegende dat hij de mandaten van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van BATC en vervolgens van BIAC, van januari 1993 tot 31 augustus 2003 heeft uitgeoefend; dat hij derhalve onder de personen binnen BIAC geschikt is om de continuïteit van het beheer binnen de onderneming te waarborgen om eraan deel genomen te hebben als bestuurder of als Voorzitter van het Directiecomité, voornamelijk dankzij de dagelijkse leiding van het geheel van de luchthavenactiviteiten die door BATC en vervolgens door BIAC werden uitgeoefend en van alle aspecten waaraan deze leiding het hoofd moet bieden; dat hij aldus het best in staat schijnt te zijn om de kennis en de ervaring opgedaan op dit gebied mee te geven aan de nieuwe gedelegeerd bestuurder van BIAC en om de raad van bestuur als Voorzitter te ondersteunen;

Overwegende de praktische ervaring van de heer Pierre Klees inzake management in andere Belgische vennootschappen van privaat recht maar ook van publiek recht, op basis van de talrijke mandaten die hem werden toevertrouwd en hem momenteel, als bestuurder en als Voorzitter worden toevertrouwd; dat hij, met name, Voorzitter en bestuurder is van de « Fondation des Administrateurs », Voorzitter en bestuurder is van de raad van bestuur van de Post N.V. van publiek recht;

Overwegende vervolgens de erkenning die de heer Pierre Klees geniet vanwege de academische overheden van de « Université libre de Bruxelles » en de Universiteit van MONS Hainaut geniet;

Overwegende eveneens de talrijke wetenschappelijke publicaties van de heer Pierre Klees, met name op het gebied van de ontwikkeling van het Vervoer, van het beheer, van de veiligheid en de milieubescherming van de luchthavens;

Overwegende nog zijn erkenning vanwege de wereld van de managers die hem benoemd hebben tot Manager van het Jaar, Man of the Year 1995 van de Aviation Press Club;

Overwegende dat de heer Pierre Klees aldus zowel de vereiste wetenschappelijke als professionele kwaliteiten verenigt op het gebied van management, het vervoer en de luchthavenactiviteiten en dat hij geniet van een unieke ervaring in de leiding van de luchthavenactiviteiten van de luchthaven Brussel-Nationaal;

Overwegende dat, zelfs wanneer de heer Charles Van Begin opmerkelijke administratieve en wetenschappelijke titels kan vermelden, hij geen enkele manageriale functie heeft uitgeoefend vergelijkbaar met degenen waarop de heer Pierre Klees zich kan beroepen; in het bijzonder vermeldt de heer Van Begin geen enkele manageriale functie in een vennootschap van gemengde economie met industriële en commerciële roeping zoals BIAC;

Overwegende alles wat voorafgaat en in het bijzonder met de onbetwistbaar hogere reputatie waarvan de heer Pierre Klees geniet in de wereld van het publiek als van het privaat management en in de academische wereld;

Overwegende het vertrouwen dat hem door de privé-aandeelhouders van BIAC wordt betuigd alsook door de leden van het Strategisch en Bezoldigingscomité van BIAC;

Overwegende dat, ingevolge de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals gewijzigd, en ingevolge de BIAC-statuten, de verleende bijzondere bevoegdheden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur meebrengen dat de omstandigheden dat gegadigde gedurende jaren lid is geweest van de Raad van Bestuur van BIAC, met name het mandaat van gedelegeerd bestuurder tot gehele voldoening heeft uitgeoefend, en de daardoor opgedane specifieke bedrijfservaring op het niveau van de Raad van Bestuur, de heer Pierre Klees, op grotere titels en verdiensten kan aanspraak maken dan welke gegadigde dan ook;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Pierre Klees wordt benoemd tot bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur van de N.V. van publiek recht « Brussels International Airport Company » ingaand op 1 september 2003.

Beide mandaten lopen af op 31 augustus 2007.

Art. 2.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^