Koninklijk Besluit van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 30 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014291
pub.
30/12/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op Richtlijn 2002/80/EG van de Commissie van 3 oktober 2002 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie administratie-nijverheid, gegeven op 20 januari 2003;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Richtlijn 2002/80/EG uiterlijk op 31 mei 2003 dient omgezet te zijn;

Overwegende het feit dat men een nieuwe ingebrekestelling of veroordeling van België, wegens niet-omzetting van deze Richtlijn binnen de voorgeschreven termijn, dient te vermijden;

Op voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage bij het koninklijk besluit van 26 februari 1981, houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1982, 2 maart 1987, 8 augustus 1988, 7 december 1988, 24 april 1990, 24 april 1991, 14 april 1993, 10 januari 1995, 7 oktober 1996, 10 augustus 1998, 1 december 1999, 26 juni 2000, 5 december 2000, 10 augustus 2001, 11 maart 2002, 30 december 2002 en 26 februari 2003, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de eerste maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, B. ANCIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^