Koninklijk Besluit van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 05 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022935
pub.
05/11/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 94, § 2, a), vervangen bij de wet van 12 augustus 2000.

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, inzonderheid op artikel 4, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 november 2002.

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers van 1 april 2003.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 april 2003.

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 12 juni 2003.

Gelet op het advies 35.680/1 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2003.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 november 2002, wordt vervangen als volgt : « Voor het dienstjaar 2003 wordt het bedrag van die toelage vastgesteld op 3.490.000 euro. »

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, I. SIMONIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^