Koninklijk Besluit van 02 oktober 2011
gepubliceerd op 17 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 140.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009722
pub.
17/10/2011
prom.
02/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 140.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008 houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2009, en op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010 houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 juli 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2011 tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 maart 2009 en 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2011 tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011, het mandaat van de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims sedert 1 april tot 31 december 2011 is verlengd en dat de overheid derhalve de vrijheid van eredienst en de financiering die gekoppeld is aan de erkenning als eredienst dient te ondersteunen met actieve maatregelen;

Overwegende dat er op dit ogenblik geen alternatief voorhanden is;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België bij brief van 4 juli 2011 heeft meegedeeld dat zij een einde dient te stellen aan de arbeidsovereenkomsten van het administratief personeel omwille van een gebrek aan financiële middelen;

Overwegende dat het Bureau van het Executief samengesteld door de heer Ugurlu Semsettin, voorzitter, de heer Üstün Mehmet, ondervoorzitter, Mevr. Praile Isabelle, ondervoorzitter en de heer Adahchour Mohammed, ondervoorzitter, zich moet beperken tot het beheer van de lopende zaken in afwachting dat er klaarheid komt in het vernieuwingsproces;

Overwegende dat op dit ogenblik het noodzakelijk is een voorlopige structuur in afwachting van een oplossing op lange termijn te voorzien;

Overwegende dat een aantal dossiers (inzonderheid, de werking van de moskeeën, de administratieve voogdij over de erkende lokale gemeenschappen of in al ingediende procedure tot erkenning, de benoeming van de imams en de aanstelling van de islamconsulenten in de gevangenissen, de leerkrachten godsdienst in het onderwijs) in alle geval adequate opvolging dient te bekomen en dat een administratieve ondersteuning noodzakelijk is en dat op dat niveau en uit hoofde van de principes van de continuïteit de opdracht van algemeen belang dient te worden verzekerd;

Overwegende dat de betaling van de verplaatsingkosten van de leden van het Executief die met het Bureau kunnen medewerken, noodzakelijk is zonder dat hieraan enige erkenning van een vernieuwing van het mandaat van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België zou kunnen worden verleend;

Overwegende dat de betaling van het administratief personeel dat in dienst is bij het Executief en het behoud van de zetel van het Executief absoluut noodzakelijk zijn en dat los van het vraagstuk van de structuren en zonder dat hieraan enige erkenning van een vernieuwing van het mandaat van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België zou kunnen worden verleend, de dringende uitgaven dienen te worden uitgevoerd;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008 de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat de handhaving van een overgangsregeling in de vorm van een subsidie aldus noodzakelijk is;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van het beheer van de continuïteit;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 september 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een som van 140.000 EUR, ingeschreven op artikel 21.33-02 van de Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW « College van het Executief van de Moslims van België » voor het dienstjaar 2011 en kan enkel worden aangewend voor de salarissen aan de bedienden, de huur met betrekking tot het gebruikt gebouw en de vaste lasten die inherent zijn aan de goede werking van het Executief.

Art. 2.De voornoemde VZW zal in de rekeningen de bewijsstukken betreffende de aanwending van de in artikel 1 voorziene som voorleggen aan de FOD Justitie.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door al de statutair gemachtigde personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^