Koninklijk Besluit van 02 oktober 2013
gepubliceerd op 04 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003078
pub.
04/03/2015
prom.
02/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1957 tot wijziging der statuten van de Hulp- en Voorzorgkas voor zeevarenden onder Belgische vlag, artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Overwegende dat er bij de Hulp- en Voorzorgkas voor zeevarenden onder Belgische vlag een nieuwe regeringscommissaris van begroting aangesteld moet worden belast met de controle-uitoefening namens de Minister van Begroting;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Wouter EERDEKENS, Eerste attache van Financiën, wordt ontlast van zijn functie van Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.

Art. 2.De heer Bert VANHULLE, Eerste attache van van Financiën, wordt aangesteld in de hoedanigheid van Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013.

Art. 4.Onze Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^