Koninklijk Besluit van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 08 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de ve

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003342
pub.
08/10/2015
prom.
02/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003342

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


2 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 september 2015.

Overwegende dat op basisallocatie 41.10.01.00.02 van het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 een provisioneel krediet is ingeschreven van 200.000.000 euro bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 25 juni 2015 om de eerste fase van de verdeling van de provisie gekoppeld aan de veiligheid, zoals opgenomen in de eerste bijgevoegde samenvattende tabel, goed te keuren;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 81.950.029,00 euro en een vereffeningskrediet van 67.924.785,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 op basisallocatie 41.10.01.00.02 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid wordt ingetrokken.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 september 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES

ANNEXE -- BIJLAGE

Articles légaux - Wettelijke artikels

Activités - Activiteiten

Allocations de base - Basisallocaties

Crédits d'engagement (en euros) - Vastleggings- kredieten (in euro)

Crédits de liquidation (en euros) - Vereffenings kredieten (in euro)

Départements - Departementen

Divisions organiques - Organisatie- afdelingen

Programmes - Programma's

Section 01: Dotations et activités de la famille royale - Sectie 01 : Dotaties en activiteiten van de koninklijke familie

01

30

6

7

12.11.01

159.115

159.115

01

30

6

7

74.22.01

61.501

61.501

01

30

6

8

12.11.01

63.000

63.000

Total - Totaal

283.616

283.616

Section 12: SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie

12

55

0

2

74.10.01

280.000

280.000

12

55

0

2

74.22.01

357.475

357.475

12

55

0

2

74.22.04

160.000

160.000

Total - Totaal

797.475

797.475

Section 13: SPF Intérieur - Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken

13

55

0

2

12.11.01

2.770.000

2.770.000

13

55

0

3

12.11.23

2.145.000

2.145.000

13

56

8

2

52.10.01

4.000.000

2.000.000

Total - Totaal

8.915.000

6.915.000

Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

14

42

0

2

12.11.01

1.136.000


14

42

0

2

74.10.01

560.000


14

42

0

2

74.22.01

200.000

200.000

14

42

0

3

12.21.01

375.000


Total - Totaal

2.271.000

200.000

Section 17: Police Fédérale - Sectie 17 : Federale Politie

17

41

2

1

12.21.01

20.000

20.000

17

41

2

1

74.10.01

141.374

141.374

17

42

2

1

12.11.01

1.874.358

1.383.548

17

42

2

1

12.11.04

685.959

673.959

17

42

2

1

12.21.01

104.718

104.718

17

42

2

1

12.21.04

137.500

137.500

17

42

2

1

74.22.01

7.132.928

3.297.476

17

42

2

1

74.22.04

4.635.558

4.084.038

17

42

2

1

74.22.21

50.000


17

90

3

1

12.21.01

12.000.000

12.000.000

Total - Totaal

26.782.395

21.842.613

Section 18: SPF Finance - Sectie 18 : FOD Financiën

18

40

0

2

12.11.01

55.000


18

40

0

2

74.22.01

5.203.000

1.089.000

Total - Totaal

5.258.000

1.089.000

Section 19 : Régie des Bâtiments - Sectie 19 : Regie der Gebouwen

19

55

2

1

61.41.03

1.035.000

260.000

Total - Totaal

1.035.000

260.000

Section 21 : Pensions - Sectie 21: Pensioenen

21

55

1

2

41.40.04

3.662.000

3.662.000

Total-Totaal

3.662.000

3.662.000

Section 24 : SPF Sécurité Sociale - Sectie 24 : FOD Sociale Zekerheid

24

01

0

1

12.21.48

12.362

12.362

24

11

0

1

11.11.02

1.132

1.132

Total-Totaal

13.494

13.494

Section 32: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Sectie 32: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

32

42

3

0

31.22.15

2.377.000

2.377.000

32

42

3

0

31.22.22

4.275.000

4.275.000

32

42

3

0

31.22.23

898.000

898.000

32

42

3

0

31.22.25

10.538

32

42

5

0

31.22.29

478.000

32

42

5

0

35.30.19

516.000

32

42

8

0

32.00.01

115.000

32

42

8

0

41.70.01

158.000

32

42

8

0

4.70.02

307.000

Total - Totaal

7.550.000

9.134.538

Section 33: SPF Mobilité et Transports - Sectie 33: FOD Mobiliteit en Vervoer

33

21

0

2

12.11.04

1.479.049

1.479.049

33

52

2

0

31.21.01

23.903.000

22.248.000

Total - Totaal

25.382.049

23.727.049

TOTAL - TOTAAL

81.950.029

67.924.785


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^