Koninklijk Besluit van 02 september 2018
gepubliceerd op 13 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaa

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204118
pub.
13/09/2018
prom.
02/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204118

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018 Wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2018 onder het nummer 144978/CO/111)

Art. 3.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Art. 4.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 5.Wijzigingen Volgende wijzigingen worden aangebracht aan de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" (registratienummer 140531/CO/111) : - Een artikel 3, § 1, 12° wordt toegevoegd : "12° de financiering organiseren van zijn rol in het kader van loopbaanwijzigingen". - Het artikel 14, § 2, c) wordt gewijzigd : "c) Bijdragen SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) De werkgevers die tussen 1 juli 1997 en 31 december 2018 werklieden of werksters ontslaan, die op het moment van de betekening van het ontslag minstens 50 jaar oud zijn, zijn per ontslagen werkman of werkster een forfaitaire éénmalige bijdrage verschuldigd aan het fonds voor bestaanszekerheid, met uitzondering van de werkgevers van ontslagen werklieden of werksters die geen recht hebben op de vergoeding zoals bepaald in artikel 19bis, § 6.

Deze éénmalige forfaitaire bijdrage bedraagt 607,34 EUR, 520,58 EUR, 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR of 86,76 EUR indien op het moment van de betekening van het ontslag de werkman of werkvrouw respectievelijk 50 jaar, 51 jaar, 52 jaar, 53 jaar, 54 jaar, 55 jaar of 56 jaar is.

De werkgever die oudere werknemers op SWT stellen zijn het totaal van de bijdragen voor bestaanszekerheid verschuldigd vanaf de leeftijd dat de werknemer op SWT gesteld wordt tot aan de leeftijd van 60 jaar (57 jaar voor de werklieden en werksters van wie de werkloosheid begon tussen 1 januari 1985 en 31 december 2017 en wiens ontslag met het oog op SWT betekend werd vóór 1 juli 2009, 58 jaar voor de werklieden en werksters wiens ontslag met het oog op SWT betekend werd in de periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2017 en 59 jaar voor de werklieden en werksters wiens ontslag met het oog op SWT betekend werd in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018). Deze bijdragen worden berekend op de laatste bruto bezoldiging die door de in artikel 19ter, § 2, § 3, § 4, § 5 en § 7 bedoelde werklieden en werksters werd verdiend.

Deze bruto bezoldiging zal jaarlijks worden aangepast met een coëfficiënt die rekening houdt met de evolutie van de regelingslonen overeenkomstig de procedure voorzien in de artikelen 6 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.". - Een artikel 26undecies wordt toegevoegd : "L. Financiering van tussenkomsten in het kader van loopbaanwijzigingen

Art. 26undecies.Vanaf 1 januari 2018 kent het fonds een aanvullende vergoeding toe aan de werklieden en werksters die de leeftijd van minstens 58 jaar bereikt hebben, in het kader van maatregelen tot verlichting van de werklast, zoals opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018 inzake werkbaar werk - loopbaanwijziging (registratienummer in aanvraag).

Deze aanvullende vergoeding bedraagt 77 EUR bruto per maand, met een bijkomend supplement van 7,7 EUR bruto per volledige loonschijf van 200 EUR boven het maandelijks brutoloon van 3.500 EUR. De maximale maandelijkse aanvullende vergoeding bedraagt 154 EUR bruto.

De vergoedingen en de brutoloongrens worden jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. Daartoe wordt het viermaandelijks gemiddelde van het indexcijfer van de maand juni van het lopende jaar geplaatst tegenover het viermaandelijks gemiddelde van het indexcijfer van de maand juni van het vorige jaar.

De toekenningsmodaliteiten en -voorwaarden zijn opgenomen in de hierboven genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018.".

Art. 6.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^