Koninklijk Besluit van 02 september 2019
gepubliceerd op 11 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen om rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019014359
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014359

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


2 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen om rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmede geladen tuigen, artikel 1, eerste lid;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op de Spoorcodex, artikel 74, § 1, 14° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/1958 pub. 21/02/2001 numac 2001000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen sluiten betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Raadgevende Commissie "Administratie - Nijverheid", gegeven op 28 februari 2019;

Gelet op advies 65.719/4 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Mobiliteit en de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Art. 2.In artikel 65 van het koninklijk besluit van 23 september 1958Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/1958 pub. 21/02/2001 numac 2001000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 februari 2018 en 11 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "3 januari 2018" vervangen door de woorden "1 januari 2019";b) in de bepaling onder 2° worden de woorden "1 januari 2017" vervangen door de woorden "1 januari 2019".

Art. 3.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen sluiten betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 februari 2018 en 11 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "3 januari 2018" vervangen door de woorden "1 januari 2019";b) in de bepaling onder 2° worden de woorden "1 januari 2017" vervangen door de woorden "1 januari 2019".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. De in artikelen 2 en 3 gewijzigde bepalingen die van toepassing waren voor deze datum mogen echter toegepast worden tot 30 juni 2019.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Vervoer en de minister bevoegd voor de uitoefening van het gezag over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, W. BEKE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister van Middenstand, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^