Koninklijk Besluit van 02 september 2019
gepubliceerd op 11 september 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203603
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203603

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 met toepassing van het akkoord voor de Brusselse non-profitsector 2018-2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 met toepassing van het akkoord voor de Brusselse non-profitsector 2018-2019.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019 Toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 met toepassing van het akkoord voor de Brusselse non-profitsector 2018-2019 (Overeenkomst geregistreerd op 24 juni 2019 onder het nummer 152214/CO/318.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

Art. 2.De werknemers van de sectoren waarop de maatregelen van toepassing zullen zijn, zijn diegenen die behoren tot de gesubsidieerde kaders van de erkende organisaties alsook hun werknemers "buiten kader" die worden ingezet voor taken in verband met de erkenning.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 3.Met toepassing van punt D.1 Overgangsbepalingen van het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, rekening houdend met de termijnen en om zeker te kunnen zijn van de mobilisatie in vastleggingen en vereffeningen van het bedrag van 9 000 000 EUR waarin op de begroting 2018 voorzien is, werd beslist dit bedrag te vereffenen in de vorm van een éénmalige premie die effectief aan alle werknemers opgenomen in de ramingen van bijlage 1 toegekend wordt op grond van de volgende voorwaarden : - De premie wordt voor 100 pct. gefinancierd voor alle werknemers (met inbegrip van de beschutte werkplaatsen); - Het bedrag wordt berekend met inachtneming van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid om alle lasten ten koste van de werkgevers te vermijden; - De operatoren gaan vooraf de bedragen na die hen worden toegekend; - De premie moet worden uitgekeerd vóór eind 2018. HOOFDSTUK III. - Bedragen en toepassingsmodaliteiten

Art. 4.Het bedrag van de éénmalige premie wordt forfaitair vastgesteld voor elke werknemer die in 2018 een minimumprestatie van 11 weken heeft uitgevoerd, gelijkstellingen inbegrepen : de ziekteverloven (maximaal één jaar), de ouderschapsverloven, het moederschapsverlof en het vaderschapsverlof, de jaarlijkse vakantie, in de referentieperiode van 9 maanden (van 1 januari 2018 tot 30 september 2018).

Het bedrag van de éénmalige premie is vastgesteld op 500 EUR voor de werknemers die tijdens die referteperiode voltijds tewerkgesteld waren en voor 100 pct. aangesteld voor opdrachten die behoren tot de sectoren vermeld in artikel 1. Voor de deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de premie berekend naar rato van de contractueel bepaalde wekelijkse arbeidstijd.

Voor de werknemers die eveneens opdrachten uitoefenen die tot een ander kader behoren, wordt het bedrag van de premie berekend naar rato van het toewijzingspercentage ervan voor de opdrachten die behoren tot de sectoren vermeld in artikel 1.

De werkgevers maken een lijst op van de activiteiten buiten kader alsook van het aantal werknemers die hierbij betrokken zijn en brengen de lokale overlegorganen hiervan op de hoogte.

Art. 5.Zonder afbreuk te doen aan artikel 6 van deze overeenkomst, wordt het bedrag van de éénmalige premie bedoeld in artikel 4 tegelijkertijd met het loon betreffende de maand juni 2019 betaald aan de werknemers.

Art. 6.De partijen komen overeen dat de voordelen verkregen in deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts effectief zullen worden toegekend aan de werknemers voor zover de regering de bepaling volledig uitvoert waarin voorzien is in D.1 van het protocolakkoord 2018-2019 gesloten op datum van 18 juli 2018 en dat de operatoren door haar gemandateerd (cf. brief COCOF van 28 november 2018 en brief GGC van 24 december 2018) om de gegevens te verzamelen van de werkgevers en van de werknemers, om het bedrag te berekenen en te storten van de subsidie die bestemd is om het bedrag te dekken van de premie rekening houdend met de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, hun opdrachten volledig uitvoeren.

Art. 7.Deze éénmalige premie vervangt niet geheel of gedeeltelijk de premies die reeds bij collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfsakkoord of -overeenkomst aan de werknemers zijn toegekend. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 27 mei 2018.

Zij wordt gesloten voor bepaalde tijd en loopt ten einde op 30 september 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^