Koninklijk Besluit van 02 september 2019
gepubliceerd op 11 september 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203624
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203624

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019 Invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan (Overeenkomst geregistreerd op 28 juni 2019 onder het nummer 152367/CO/332)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en bedienden (m/v).

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten met toepassing van : 1° de collectieve arbeidsovereenkomst nr.134 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 2019, tot invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen; 2° de collectieve arbeidsovereenkomst nr.135 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 2019, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen; 3° de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 december 1974, tot invoering van een stelsel van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van ontslag; 4° het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014.

Art. 3.Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bedoeld door deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers die : 1° worden ontslagen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 en die de leeftijd van 59 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk op 31 december 2020 en op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;2° ofwel een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende kunnen bewijzen bij het einde van de overeenkomst, berekend en gelijkgesteld overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten;3° worden ontslagen zonder dringende reden in de zin van de wetgeving over de arbeidsovereenkomsten;4° worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst. De opzeggingstermijnen zijn die welke bepaald zijn overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, alsook de wet van 26 december 2013 tot invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden wat de opzeggingstermijnen en de carenzdag betreft.

Art. 4.De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs aanvoeren van hun recht op werkloosheidsuitkeringen. De aanvullende vergoeding zal niet meer door de werkgever worden betaald vanaf het ogenblik dat de betrokken werknemer zijn recht op werkloosheidsuitkeringen zal verloren hebben, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen.

In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen compenseren met een hogere vergoeding.

Art. 5.De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever stemt overeen met de helft van het verschil tussen het laatste netto referentieloon en de werkloosheidsuitkeringen.

Het laatste bruto maandloon, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, dient als referentiemaand voor de bepaling van het laatste netto referentieloon.

Het laatste bruto maandloon omvat enerzijds het loon van de kalendermaand die voorafgaat aan het einde van de arbeidsovereenkomst en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de prestaties die door de werknemer worden geleverd en waarop de sociale zekerheidsafhoudingen worden gedaan en waarvan de periodiciteit niet meer bedraagt dan één maand, 1/12de van het dubbel vakantiegeld en van de eindejaarspremie.

Bij de bepaling van het laatste bruto maandloon wordt verstaan onder : - "de gemiddelde premie voor bedienden" : het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf maanden; - "het maandloon voor arbeiders" : het gemiddeld maandloon berekend op een trimester, premies inbegrepen; - in geval van tijdskrediet, van loopbaanvermindering met 1/5de en van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, van loopbaanonderbreking of van halftijds brugpensioen : is het bruto maandloon dat in overweging moet worden genomen het loon van het vorig stelsel van arbeidsduur.

In ieder geval vormt deze aanvullende vergoeding de maximumtegemoetkoming ten laste van de werkgever voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft. De wettelijke afhoudingen worden, desgevallend, voor wat deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, afgehouden van deze aanvullende vergoeding en zijn steeds ten laste van de werknemer.

De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot het bereiken van de rustpensioenleeftijd, tenzij de werknemer vóór die tijd zou overlijden.

De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 6.De werknemers bedoeld in artikel 3 worden, op hun verzoek, vrijgesteld van de beschikbaarheidsverplichting voor zover zij : 1° hetzij de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt : 2° hetzij een beroepsverleden van 42 jaar kunnen bewijzen.

Art. 7.Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze collectieve arbeidsovereenkomst, past men de bepalingen toe van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, en van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 gesloten op 23 maart 2019 in de Nationale Arbeidsraad, alsook alle wettelijke en reglementaire bepalingen die ter zake toepasbaar zijn.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.

Ze treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^