Koninklijk Besluit van 02 september 2019
gepubliceerd op 11 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203665
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203665

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019 Recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (Overeenkomst geregistreerd op 28 juni 2019 onder het nummer 152403/CO/133) Toepassingsgebied

Art. 3.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren. § 2. Onder "werknemers" verstaat men : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van : - het koninklijk besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen sluiten (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2012), gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018; - mededeling nr. 13 van de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 2018 betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 103bis, 103ter en 103/4) tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Tijdskrediet

Art. 5.Vanaf 1 januari 2019 en voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden, overeenkomstig artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, voor de werknemers die voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag 24 maanden anciënniteit bereikt hebben in de onderneming en die voldoen aan alle voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, de opnamevormen voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering mogelijk voor een duur van maximaal 36 maanden (motief opleiding) of maximaal 51 maanden (zorgmotieven) over de volledige loopbaan.

Landingsbaan vanaf 50 jaar

Art. 6.Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt, overeenkomstig artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 in afwijking van artikel 8, § 1, de leeftijd op 50 jaar gebracht voor de werknemers die voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en hun voltijdse betrekking verminderen ten belope van één dag of twee halve dagen per week en die voorafgaand aan deze vermindering een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben doorlopen.

Leeftijdsgrens voor een landingsbaan "lange loopbaan" en "zwaar beroep" met uitkering

Art. 7.Dit hoofdstuk is enkel van toepassing indien de aanvangsdatum van de periode van vermindering van de arbeidsprestaties of van de verlenging van de periode van de vermindering van de arbeidsprestaties gelegen is tijdens de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020.

Art. 8.Overeenkomstig artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 wordt voor de periode 2019-2020 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft, voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met één vijfde in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, op voorwaarde dat de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestatie : - Ofwel een beroepsloopbaan in de zin van artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van 35 jaar als loontrekkende hebben; - Ofwel minstens 5 of 7 jaar, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag hebben gewerkt.

Deze periode van 5/7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 (voor 5 jaar) of 15 (voor 7 jaar) kalenderjaren; - Ofwel minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 hebben gewerkt; - Ofwel voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 1° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014, indien de betrokken onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en naar aanleiding hiervan een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die uitdrukkelijk verwijst naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 9.Overeenkomstig artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 wordt voor de periode 2019-2020 de leeftijdsgrens op 57 jaar gebracht, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft, voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, op voorwaarde dat de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestatie : - Ofwel een beroepsloopbaan in de zin van artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van 35 jaar als loontrekkende hebben; - Ofwel minstens 5 of 7 jaar, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag hebben gewerkt.

Deze periode van 5/7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 (voor 5 jaar) of 15 (voor 7 jaar) kalenderjaren; - Ofwel minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 hebben gewerkt; - Ofwel voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 1° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014, indien de betrokken onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en naar aanleiding hiervan een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die uitdrukkelijk verwijst naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad.

Modaliteiten

Art. 10.De ondernemingen kunnen, rekening houdend met de goede werkorganisatie, overeenkomstig artikel 6 en artikel 9 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, de concrete toepassingsmodaliteiten bepalen van het stelsel van 1/5de loopbaanvermindering voor de voltijdse werknemers die in ploegen zijn tewerkgesteld.

Art. 11.In geval een werknemer overstapt van een vorm van loopbaanvermindering in het kader van tijdskrediet naar een vorm van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zal de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, zoals bepaald in de voor de sector geldende desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten, berekend worden op basis van een voltijds loon.

Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2019 en is gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van artikelen 6 en 7 die gelden voor bepaalde duur van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143058/CO/133, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Ieder der contracterende partijen kan onderhavige overeenkomst opzeggen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf en aan elk van de contracterende partijen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^