Koninklijk Besluit van 02 september 2019
gepubliceerd op 11 september 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203700
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203700

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lange loopbaan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lange loopbaan.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beursvennootschappen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lange loopbaan (Overeenkomst geregistreerd op 28 juni 2019 onder het nummer 152382/CO/309)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

Art. 2.Deze overeenkomst wordt afgesloten in toepassing van en conform de beschikkingen van : - titel II van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering; - het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij ontslagen worden; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen.

Art. 3.SWT 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden § 1. In toepassing van artikel 3, § 7 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, heeft deze collectieve arbeidsovereenkomst tot doel om, in geval van ontslag, het recht op bedrijfstoeslag aan de werknemers toe te kennen die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn en een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar hebben. § 2. In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wordt de leeftijd bepaald op 59 jaar.

Art. 4.Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bedoeld door deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers die : 1° worden ontslagen in 2019 en 2020 en die de leeftijd van 59 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk op 31 december 2020 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;2° een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen als loontrekkende op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst;3° worden ontslagen zonder dringende reden in de zin van de wetgeving over de arbeidsovereenkomsten;4° worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt in alle gevallen van ontslag door de werkgever toegestaan, behalve bij ontslag om dringende redenen.

Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan de collectieve arbeidsovereenkomsten die zouden afgesloten zijn op ondernemingsniveau.

De toepassingsmodaliteiten zijn deze bepaald door de van kracht zijnde wetgeving en zo nodig op ondernemingsniveau, hetzij collectief, hetzij individueel vastgelegd.

Art. 5.Het bedrag van de aanvullende vergoeding waarin wordt voorzien door artikel 5 van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 blijft op 60 pct. van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering.

De werkgever is verplicht om de aanvullende vergoeding te betalen.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^