Koninklijk Besluit van 03 april 1997
gepubliceerd op 05 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997002238
pub.
05/07/1997
prom.
03/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 APRIL 1997. Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1995 - Sectie « Rijksschuld » sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1997;

Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, gewijzigd bij de wet van 21 juni 1983, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 1973 houdende vastlegging van de voorwaarden van erkenning van organisaties die voorzien in de medisch-farmaceutische voorlichting omtrent de geneesmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 28 februari 1974 houdende erkenning van het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische Informatie Centre belge d'Information Pharmacotherapeutique ».

Overwegende dat het Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische Informatie een erkende vereniging is die beantwoordt aan de voorwaarden vastgelegd door hogergenoemde wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten en koninklijk besluit van 11 mei 1973;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op de delegatie die op 4 juni 1982 aan de Inspectie van Financiën, door de Minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het Plan werd gegeven;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 10februari 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van F 20000000 (twintig miljoen frank) ten laste van artikel 54.23.33.26 van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 1997 wordt verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische Informatie » te Gent. (p.c.r. 000-0285422-48).

Art. 2.De vereffening van deze toelage zal op volgende wijze geschieden: F 10000000 op 1 maart 1997;

F 7500000 op 1 juni 1997;

F 2500000 maximum, hetzij het saldo, naargelang de echt bevonden verantwoordingsstukken betreffende uitgaven verricht door de in artikel 1, bedoelde vereniging en na goedkeuring van de staat van inkomsten en uitgaven en van het activiteitsverslag betreffende 1997, door de algemene Farmaceutische Inspectie en na gunstig advies van de Inspectie van Financiën.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^