Koninklijk Besluit van 03 april 2015
gepubliceerd op 20 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011158
pub.
20/04/2015
prom.
03/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2009 tot benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 2010 en 5 november 2012;

Gelet op het feit dat de leden benoemd werden voor een periode van zes jaar, ingaande op 9 februari 2009;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, de Minister van Begroting en de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd bij het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme : 1° op voorstel van de minister bevoegd voor Economie, Mevr.Ilse BOSMANS, adviseur bij de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten; 2° op voorstel van de minister bevoegd voor Werk, dhr.Michel EGGERMONT, adviseur bij de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten; 3° op voorstel van de minister bevoegd voor Begroting, Mevr.Amélie DERBAUDRENGHIEN, lid van de Beleidscel van de Minister van Begroting; 4° op voorstel van de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, dhr.Jan Vinkenroye, adviseur bij de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken; 5° op voorstel van het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse, dhr. Gert Vercauteren; 6° op voorstel van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme de heren René Dhondt en Marc Dierckx. Wordt aangewezen als vertegenwoordiger met raadgevende stem door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, dhr. Jan De Pagie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking, de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Verzekerignen, de minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Begroting en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Begroting, H. JAMAR De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, St. VANDEPUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^