Koninklijk Besluit van 03 april 2015
gepubliceerd op 20 april 2015

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022130
pub.
20/04/2015
prom.
03/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 36decies, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Overwegende het koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het gezamenlijke voorstel van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen en van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen gegeven op 15 juni 2009;

Overwegende het advies van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, gegeven op 10 december 2009;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers- verzekeringsinstellingen, gegeven op 23 oktober 2009;

Overwegende het advies van de Nationale Commissie geneesheren- ziekenfondsen, gegeven op 23 november 2009;

Overwegende het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 21 december 2009 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 april 2014;

Gelet op het advies nr. 56.540/2 van de Raad van State, gegeven op 13 augustus 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "het Instituut", het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;2° "medisch-farmaceutisch overleg", het farmacotherapeutisch overleg bedoeld in artikel 36decies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;3° "LOK", de lokale kwaliteitsgroepen bedoeld in artikel 36bis van voornoemde gecoördineerde wet;4° "huisartsenkringen", de kringen van huisartsen bedoeld in artikel 36quater van voornoemde gecoördineerde wet en erkend op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr.78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; 5° "representatieve beroepsorganisatie van apothekers", elke representatieve beroepsorganisatie van apothekers waarmee rekening gehouden wordt bij de toepassing van artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit nr.78; 6° "representatieve beroepsorganisatie van artsen", elke representatieve beroepsorganisatie van artsen waarmee rekening gehouden wordt bij de toepassing van artikel 9, § 1 van het voornoemde koninklijk besluit nr.78 ; 6° "geneesmiddelen", het geheel van verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, van de voornoemde gecoördineerde wet;7° "artsen", artsen die wettelijk gemachtigd zijn om de geneeskunst uit te oefenen;8° "apothekers", apothekers die wettelijk gemachtigd zijn om de artsenijbereidkunde uit te oefenen 9° "projectindieners", de arts en de apotheker die gezamenlijk belast zijn met de praktische organisatie van het medisch-farmaceutisch overleg in overeenstemming met de regels van dit besluit ;10° "het Comité", het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen bedoeld in artikel 10bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;11° "gegevens", naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en RIZIV-nummer. HOOFDSTUK II. - Doelstellingen

Art. 2.Het medisch-farmaceutisch overleg heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de zorg geleverd aan de patiënt door het op elkaar afstemmen van de respectievelijke rol van artsen en apothekers inzake het rationeel voorschrijven, het afleveren en het veilig gebruiken van geneesmiddelen. Bij het overleg kunnen ook ziekenhuisartsen en/of ziekenhuisapothekers betrokken worden.

Deze multidisciplinaire samenwerking gebeurt in lokale vergaderingen waarin de aanwezige artsen en apothekers deelnemen aan een opbouwende bespreking van onderwerpen gekozen conform de bepalingen van artikel 3, § 3. Deze bespreking handelt vooral over de problemen in de praktijk en over mogelijke oplossingen.

Tijdens de vergadering worden er, zo veel als mogelijk, aanbevelingen aangenomen om de voorgestelde oplossing toe te passen.

Met het oog op de (facultatieve) ondersteuning van het lokale medisch-farmaceutisch overleg, kunnen door de erkende representatieve beroepsorganisaties van apothekers, de erkende representatieve beroepsorganisaties van artsen, universiteiten, vormingsinstituten en wetenschappelijke verenigingen bij voorkeur in het kader van een samenwerking vanuit de beide beroepsgroepen, kwaliteitsbevorderende programma's worden voorgesteld aan het comité waarbij: o thematische fiches o opleidingen voor animatoren o praktische handleidingen voor lokale gegevensinzameling en -analyse o begeleiding op vraag van een lokaal initiatief voor het opmaken, indienen en uitvoeren van een project worden ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de lokale projecten. HOOFDSTUK III. - Voorafgaandelijke vereisten voor het organiseren van een vergadering van het medisch-farmaceutisch overleg

Art. 3.§ 1. Een LOK en/of een huisartsenkring en een lokale vereniging van apothekers, stellen als verantwoordelijken twee projectindieners, één arts en één apotheker, aan. Deze sturen, voorafgaand aan enige andere voorbereiding van de voorziene vergaderingen, naar het Instituut een voorstel voor medisch-farmaceutisch overleg op.

Het opsturen van het voorstel door de projectindieners houdt een verbintenis tot het respecteren van artikel 6 in. § 2. Het voorstel moet om ontvankelijk te zijn, de volgende elementen bevatten: 1° de datum;2° de plaats;3° de naam of het identificatienummer van de betrokken LOK en/of huisartsenkring en de naam van de lokale vereniging van apothekers;4° het aantal zorgverstrekkers dat tot deelname aan het overleg zal worden uitgenodigd;5° het (de) te bespreken onderwerp(en);6° de naam van de verslaggever;7° bankrekeningnummer en houder van de rekening aan wie de toelage voor het medisch-farmaceutisch overleg wordt uitbetaald;8° de handtekening(en) van de projectindieners. Het voorstel bevat ook een uitdrukkelijke verbintenis dat er bij het overleg geen vermenging met een derde partij die directe of indirecte banden heeft met de farmaceutische sector, kan zijn. Het niet respecteren van deze verbintenis geeft aanleiding tot het niet betalen van het forfait voorzien in artikel 10, derde lid. § 3. Een lijst met voorbeelden van mogelijke onderwerpen om tijdens de vergadering te bespreken volgt als bijlage bij dit besluit. Indien er een onderwerp dat niet op deze lijst is opgenomen, wordt voorzien, moet zijn vermelding vergezeld zijn van een bondige beschrijving van de aan te snijden punten. § 4. Het comité kan verduidelijking vragen aan de projectindieners.

Art. 4.Het Instituut deelt aan de projectindieners de ontvangst van hun voorstel mee.

Op verzoek van een lokaal project stelt het Instituut regionale en nationale Farmanetgegevens met betrekking tot de voorgeschreven en afgeleverde terugbetaalde farmaceutische producten ter beschikking enerzijds aan de deelnemende artsen en apothekers voor wat hun eigen gegevens betreft, anderzijds geanonimiseerd en/of gegroepeerd voor het geheel van de deelnemers aan de verslaggever van het lokale overleg. HOOFDSTUK IV. - Organisatie van de vergadering

Art. 5.Het medisch-farmaceutisch overleg moet op een dusdanige manier georganiseerd worden dat het zowel op het lokale als op het nationale niveau een maximale dekkingsgraad haalt en dit zowel naar geografische spreiding als naar het aantal betrokken zorgverstrekkers.

Art. 6.De projectindieners stellen de nodige documenten in verband met de te behandelen problemen ter beschikking van de deelnemers die deze kunnen gebruiken als hulp bij de besprekingen. HOOFDSTUK V. - Formaliteiten na de vergadering

Art. 7.De projectindieners maken na elke vergadering een verslag over aan het Comité bedoeld in artikel 10, met daarin opgenomen de volgende elementen: 1° de uitgevoerde activiteit 2° het aantal deelnemers per discipline;3° het of de behandelde thema's;4° de actie(s) en de afspraken die uit het overleg zijn voortgevloeid;5° facultatief worden de toegepaste indicatoren en de gebruikte geregistreerde gegevens meegedeeld.

Art. 8.De projectindieners zijn er toe gehouden de documenten van elke vergadering minstens drie jaar te bewaren om controle hiervan door de Dienst administratieve controle van het Instituut mogelijk te maken. HOOFDSTUK VI. - De rol van het Comité

Art. 9.§ 1. Het Comité is belast met de begeleiding van het medisch-farmaceutisch overleg. § 2. Het Comité spreekt zich uit over tegemoetkoming van de ingediende lokale projecten en de kwaliteitsbevorderende programma's voorgesteld door erkende representatieve beroepsorganisaties van apothekers, erkende representatieve beroepsorganisaties van artsen, universiteiten, vormingsinstituten en wetenschappelijke verenigingen. § 3. Het Comité neemt een gemotiveerde beslissing binnen de twee maanden na de indiening van het project of in voorkomend geval, na antwoord op de vraag tot verduidelijking. § 4. Het Comité kan een project weigeren indien wordt vastgesteld dat het project op geen enkele wijze bijdraagt tot een verbetering van de kwaliteit van het voorschrijven, het afleveren en/of het gebruik van farmaceutische producten. § 5. Het Comité kan een standaard formaat vastleggen voor wat de mededeling van gegevens betreft. § 6. Het Comité maakt ten behoeve van de Nationale Commissie artsen- ziekenfondsen en de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen op basis van de ontvangen verslagen een syntheseverslag over het medisch-farmaceutisch overleg dat ook voorstellen dient te bevatten voor het structureren van het medisch-farmaceutisch overleg.

Het Comité kan daarbij "best practices" selecteren en bekronen met een "medical-pharmaceutical quality award". § 7. Het Comité maakt na twee jaar een evaluatieverslag van het medisch-farmaceutisch overleg dat ter goedkeuring aan de Ministerraad wordt voorgelegd. HOOFDSTUK VII. - Tegemoetkoming door de verzekering

Art. 10.De tegemoetkoming van het Instituut wordt vastgesteld op een begrotingsenveloppe van 2.000.000 euro op jaarbasis.

Een bedrag van 1.000.000 euro van voornoemde enveloppe wordt ter beschikking gesteld voor de kwaliteitsbevorderende programma's voorgesteld door erkende representatieve beroepsorganisaties van apothekers, erkende representatieve beroepsorganisaties van artsen, universiteiten, vormingsinstituten en wetenschappelijke verenigingen.

Een bedrag van 980.000 euro van voornoemde enveloppe wordt verdeeld over de lokale projecten a rato van 2.500 euro per goedgekeurd lokaal project waarvan 50 % wordt uitbetaald binnen de maand na goedkeuring door het Comité en 50 % na indiening van het verslag.

Een bedrag van 20.000 euro wordt voorbehouden voor de tien "quality awards" van elk 2.000 euro voor de door het Comité geselecteerde "best practices".

Deze tegemoetkoming wordt ten laste genomen door de begroting van de administratiekosten van het Instituut, sector geneeskundige verzorging. HOOFDSTUK VIII. - Bijzondere bepalingen

Art. 11.In artikel 10sexies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2005 en 2 april 2009, wordt een punt g) ingevoegd, luidend als volgt: Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; "g) belast zijn met de begeleiding van het farmacotherapeutisch overleg bedoeld in artikel 36decies van de Wet.". HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 13.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

BIJLAGE NIET -BEPERKENDE LIJST VAN MOGELIJKE ONDERWERPEN, 1° de risicobeheersing (interacties, automedicatie, substitutie);2° het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen;3° de problemen met polymedicatie;4° het bevorderen van de therapietrouw;5° de respectievelijke rol van artsen en apothekers;6° het voorschrijven van geneesmiddelen in een rustoord voor bejaarden, in een rust- en verzorgingstehuis of in een psychiatrisch verzorgingstehuis;7° concrete toepassing van het voorschrijven onder de algemene benaming;8° de evaluatie van de voorschrijfindicatoren met aanduiding van de betrokken therapeutische klasse. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 april 2015 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^