Koninklijk Besluit van 03 augustus 2007
gepubliceerd op 16 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012345
pub.
16/08/2007
prom.
03/08/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 114, § 2, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, op artikel 120, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, en op artikel 121, § 2, vervangen bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op de artikelen 16, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 maart 1995, 20 juli 2000 en 13 juli 2001, 16bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006, en 19, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 december 1988 en 28 maart 1995;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 16 maart 2007;

Gelet op het voorstel van de sociale gesprekspartners in het interprofessioneel akkoord 2007-2008;

Gelet op het advies n°1.608 van de Nationale Arbeidsraad gegeven op 24 april 2007;

Gelet op het advies van de Raad van State n°43.241/1, gegeven op 21 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 16, § 1,van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 maart 1995, 20 juli 2000 en 13 juli 2001, wordt aangevuld met het volgende lid : « In afwijking van het tweede lid, wordt vanaf 1 september 2007 tot 31 augustus 2009, het bedrag behouden zoals vastgesteld op 1 september 2006. » Art.2. Artikel 16bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art. 16bis, § 1. Voor de opleidingen gevolgd vanaf het schooljaar 2007-2008 wordt de terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur educatief verlof waarvoor aan de terugbetalingsvoorwaarden is voldaan.

Dit forfaitair bedrag verschilt naargelang het type van opleiding dat gevolgd wordt.

De in het vorig lid bedoelde types van opleiding zijn : 1° de algemene opleidingen bedoeld in artikel 109, § 2, van de wet;2° de sectorale opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, 8° van de wet;3° de opleidingen voor sociale promotie bedoeld in artikel 109, § 1, 1° van de wet;4° de andere opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, van de wet. § 2. Het forfaitair bedrag bedoeld in § 1 wordt voor elk type van opleiding vastgesteld volgens de volgende formule : {A x B/C}, waarbij A = het beschikbare budget voor het betaald educatief verlof vastgelegd voor het beschouwde begrotingsjaar overeenkomstig artikel 121 van de wet, verhoogd of verlaagd met het saldo van het budget van het educatief verlof van het daaraan voorafgaand begrotingsjaar;

B = het aandeel van elk type opleiding voor het beschouwde begrotingsjaar in het globale budget van het betaald educatief verlof, uitgedrukt in een percentage van dit globale budget en dit in functie van het voortschrijdend gemiddelde van het aandeel van de uren van dat type opleiding in het totaal van de opleidingsuren van de laatste 4 schooljaren volledig ingediend op 31 oktober van het jaar dat dit begrotingsjaar voorafgaat;

C = het totaal aantal uren voor dat type opleiding waarvoor de werkgevers de terugbetaling hebben gevraagd in de loop van het kalenderjaar dat het begrotingsjaar voorafgaat.

Art. 3.Artikel 19, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1995, wordt vervangen door het volgende lid : « In afwijking van het vorige lid, wordt het percentage van 0,04 verhoogd naar 0,08 vanaf het vierde kwartaal 2007 tot en met het derde kwartaal 2009. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 augustus 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^