Koninklijk Besluit van 03 augustus 2012
gepubliceerd op 31 augustus 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie 'International Center for Human Development'

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000558
pub.
31/08/2012
prom.
03/08/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie 'International Center for Human Development'


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 62;

Gelet op de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen, in het bijzonder artikel 10;

Gelet op de wet van 16 februari 2012 van de algemene uitgaven begroting 2012, sectie 13;

Gelet op de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2012;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 49.780 € (negenenveertigduizend zevenhonderd tachtig euro) wordt verrekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Sectie 13, organisatieafdeling 55, activiteitenprogramma 23, basisallocatie 35.40.02.

Art. 2.Het bedrag vermeld in artikel 1 wordt toegekend aan de organisatie 'International Center for Human Development' en dient voor de financiering van het preventieproject 'Preventing irregular migration from Armenia to the Kingdom Belgium by Raising Awareness of Potential Migrants'.

Elke overdracht van schuldvorderingen betreffende deze subsidie is verboden.

Art. 3.De betaling zal in twee schijven gestort worden op de volgende rekening : Begunstigde : International Center for Human Development NGO Bank : Areximbank-Gazprombank Group CJSC SWIFT Code : RKASAM22 Bank account : 23800-114270804 - eerste schijf van 37.335 EUR (hetzij vijfenzeventig procent van deze subsidie); - tweede schijf van 12.445 EUR (hetzij vijfentwintig procent van deze subsidie).

De eerste schijf wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit.

De betaling van de rest van deze subsidie is ondergeschikt aan de voorlegging van een gedetailleerd rapport van de activiteiten van de organisatie, een rekening van de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde activiteiten en van een schuldvordering.

Art. 4.De organisatie 'International Center for Human Development' verantwoordt de aanwending van de ontvangen som door overmaking van de rekening van inkomsten en uitgaven, opgesteld overeenkomstig de statuten van de organisatie.

Art. 5.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^