Koninklijk Besluit van 03 augustus 2012
gepubliceerd op 23 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012033
pub.
23/10/2012
prom.
03/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie in de Duitstalige Gemeenschap (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie in de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Beilage Paritätischer Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 22. Mai 2006 Festlegung der Zahlungsbedingungen einer Jahresendprämie in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Abkommen eingetragen am 27. Mai 2011 unter der Nummer 104255/CO/318.01) KAPITEL I. - Anwendungsbereich Artikel 1 - Dieses kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Dienste, die der paritätischen Unterkommission für Familien- und Seniorenhelfer(innen) in der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen und von der Deutschsprachigen Gemeinschaft subventioniert werden.

Art. 2 - Der Begriff "Arbeitnehmer" umfasst alle männlichen und weiblichen Familien- und Seniorenhelfer sowie alle Arbeiter und Arbeiterinnen.

KAPITEL II. - Anwendungsbestimmungen Art. 3 - Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den in Artikel 2 erwähnten Arbeitnehmern eine Jahresendprämie zu zahlen.

Art. 4 - Der Betrag der Jahresendprämie ist : - für die Arbeitnehmer, die während des ganzen Jahres beschäftigt waren, auf ihren normalen Monatslohn (164,66 X den im November auf Grundlage der 38-Stundenwoche anwendbaren Stundenlohn) und; - für die anderen Arbeitnehmer auf ein Zwölftel der vorgenannten Prämie pro angefangenem Monat festgelegt.

Art. 5 - Der in Artikel 4 dieses Abkommens festgelegte Betrag der Jahresendprämie entspricht einer Vollzeitleistung. Für Teilzeitbeschäftigte wird der Betrag im Verhältnis zur Anzahl geleisteter Stunden festgelegt.

Arbeitnehmer, die aus anderen Gründen als aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers entlassen wurden oder die im Laufe des Jahres kündigen, haben Anspruch auf die Jahresendprämie, die ihnen im Verhältnis zu ihren Leistungen gezahlt wird.

Art. 6 - Die Jahresendprämie wird spätestens zusammen mit dem Restlohn vom Monat Dezember des Jahres, auf das sie sich bezieht, gezahlt.

KAPITEL III. - Schlussbestimmungen Art. 7 - Dieses kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

Es wird für eine unbestimmte Dauer abgeschlossen.

Es kann von jeder der Parteien mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten mittels eines Einschreibens an den Präsidenten der paritätischen Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft aufgekündigt werden.

Die Frist von drei Monaten beginnt mit dem Tag, an dem das Einschreiben dem Präsidenten der paritätischen Unterkommission zugesandt wird.

Art. 8 - Dieses kollektive Arbeitsabkommen hebt auf und ersetzt Artikel 6 des kollektiven Arbeitsabkommens vom 8. Oktober 2001, das innerhalb der paritätischen Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft abgeschlossen wurde, das die Arbeits-, Entlohnungs- und Indexierungsbedingungen in den von der Deutschsprachigen Gemeinschaft subventionierten Diensten betrifft, das durch den Königlichen Erlass vom 15. Juli 2004 - Belgisches Staatsblatt vom 2. September 2004 für verbindlich erklärt wurde und das unter der Nummer 68721/CO/31801 eingetragen wurde.

Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden vom 3. August 2012 als Beilage Die Ministerin der Beschäftigung Frau M. DE CONINCK

Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2006 Vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie in de Duitstalige Gemeenschap (Overeenkomst geregistreerd op 27 mei 2011 onder het nummer 104255/CO/318.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen en die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden.

Art. 2.Onder "werknemers" wordt verstaan : de gezins- en bejaardenhelpsters en -helpers en de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 3.De werkgever dient een eindejaarspremie uit te betalen aan de in artikel 2 bedoelde werknemers.

Art. 4.Het bedrag van deze eindejaarspremie wordt bepaald als volgt : - voor de gedurende het hele jaar tewerkgestelde werknemers : hun normaal maandloon (164,66 x het in november toepasselijk uurloon op basis van 38 uur per week); - voor de andere werknemers : 1/12e van voornoemde premie per begonnen maand.

Art. 5.Het in artikel 4 vastgesteld bedrag komt overeen met een voltijdse betrekking. Voor de deeltijdse werkende werknemers wordt het bedrag vastgesteld in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

De werknemers die in de loop van het jaar ontslagen zijn - behalve wegens ernstige fout - of hun ontslag hebben gegeven, hebben recht op een eindejaarspremie in verhouding tot hun arbeidsprestaties.

Art. 6.De eindejaarspremie wordt uiterlijk uitbetaald samen met het saldo van het loon van de maand december van het jaar waarop ze betrekking heeft. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door één van de partijen opgezegd wordt mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair subcomité wordt toegestuurd.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 8 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden en de indexering voor de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 2 september 2004) en geregistreerd onder nummer 68721/CO/318.01.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^