Koninklijk Besluit van 03 augustus 2016
gepubliceerd op 15 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003436
pub.
15/12/2016
prom.
03/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003436

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 2, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2013;

Gelet op de hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 144, 1°, vervangen bij de wet van 21 december 2013;

Gelet op de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, artikel 12bis, 1°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking;

Overwegende dat de voorgelegde wijzigingen volgen uit de ervaringen uit een jaar toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 14 maart 2014 en van de applicatie DER/eRegistration;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 augustus 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 15 februari 2016;

Gelet op advies 59.204/2 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, worden de woorden "met vermelding van het repertoriumnummer," ingevoegd tussen de woorden "een uitgifte van de akte," en de woorden "een afzonderlijke kopie".

Art. 2.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 1°, a), wordt aangevuld met de woorden ", of, voor het geval bepaald bij artikel 1287, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een letterlijk uittreksel van de akte, telkens met vermelding van het repertoriumnummer";2° het punt 2°, a), wordt aangevuld met de woorden ", telkens met vermelding van het repertoriumnummer";3° het punt 3°, a), wordt aangevuld met de woorden ", of, voor het geval bepaald bij artikel 93, tweede lid, van de hypotheekwet, een woordelijk uittreksel uit de akte, wanneer de notaris die het heeft afgegeven, daarin verklaart dat de akte noch voorwaarde, noch voorbehoud bevat, telkens met vermelding van het repertoriumnummer";4° het punt 4°, a), wordt aangevuld met de woorden ", of, voor het geval bepaald bij artikel 84, tweede lid, 1°, van de hypotheekwet, een uittreksel bevattende de bij dit artikel vereiste gegevens, telkens met vermelding van het repertoriumnummer".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "bijlage 1 van" vervangen door de woorden "de bijlage bij".

Art. 4.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 8/1.Artikel 171 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten is niet van toepassing op : 1° de in artikel 2, tweede lid, bedoelde kopieën van authentieke akten die vooraf op gedematerialiseerde wijze ter registratie werden aangeboden; 2° de in artikel 3, tweede lid, 1°, c) en d), 2°, c) en d), 3°, c) en d) en 4°, c) en d) bedoelde uitgiften of kopieën van authentieke akten.".

Art. 5.In het eerste lid van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt I, C, wordt aangevuld met twee leden, luidende : "wat betreft een onbeheerde nalatenschap wordt de overledene zelf als partij beschouwd; wat betreft een verkrijging van een onroerend goed als vervroegde wederbelegging wordt ook de tussenkomende echtgenoot als partij beschouwd;" 2° een punt IIIbis wordt ingevoegd, luidende : "IIIbis.wat betreft fusie- en splitsingsakten van rechtspersonen : A. wordt als partij beschouwd : a) bij de akte van een in het kader van de fusie of splitsing overgenomen rechtspersoon : deze rechtspersoon en elke haar overnemende bestaande of nieuw opgerichte rechtspersoon;b) bij de akte van een in het kader van de fusie of splitsing overnemende of opgerichte rechtspersoon : deze rechtspersoon en elke door haar overgenomen rechtspersoon;c) bij de verzending naar het hypotheekkantoor : alle bij de verrichting betrokken bestaande rechtspersonen en de nieuwe rechtspersonen die bij de verrichting worden opgericht; B. van de onder A. bedoelde rechtspersonen worden de onder I.C., respectievelijk III. vermelde metagegevens mee verzonden;".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^