Koninklijk Besluit van 03 december 1999
gepubliceerd op 29 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024101
pub.
29/12/1999
prom.
03/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 87;

Overwegende dat de maatregelen getroffen in het kader van het globale budget voor 1999 hun werking behouden in 2000;

Overwegende dat het noodzakelijk is om te voorzien in de noodzakelijke middelen om ten laste te nemen : - het tweede deel van de mobiele equipe ten belope van 0,5 voltijds equivalent per 30 C, D, E, H*, I en T-bedden vanaf 1 januari 2000; - de financiering van de permanentie van 5 verpleegkundigen in de centra van mobiele urgentiediensten; - de bijkomende financiering van de sociale functie van het ziekenhuis, inbegrepen de culturele of interculturele bemiddeling inzake gezondheid en de verbetering van de relaties tussen het ziekenhuis en de huisartsen; - de financiering van de functies gespecialiseerde spoedgevallen, eerste opvang en intensieve zorg, overeenkomstig de nieuwe erkenningsnormen;

Overwegende dat in de loop van het jaar 2000 het gebruik van het globale budget kan geëvalueerd worden, teneinde de kosten betreffende de ophaling en behandeling van ziekenhuisafval, de SIS-kaart en de overgang naar het jaar 2000 te financieren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 november 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augusuts 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend geboden is het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor het dienstjaar 2000 vast te stellen teneinde de beheerders tijdig in kennis te stellen van het budget van financiële middelen waarover zij zullen kunnen beschikken;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het globale budget van het Rijk wordt voor het jaar 2000 vastgesteld op 164 949 200 000 frank verdeeld als volgt 139 692 100 000 frank voor de algemene ziekenhuizen en 25 257 100 000 frank voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 1999.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Volksgezondheid, afwezig, E. BOUTMANS De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^