Koninklijk Besluit van 03 december 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003202070
pub.
02/01/2004
prom.
03/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 31 mei 1994, inzonderheid artikel 6;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk Besluit van 31 mei 1994, Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1994.

Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999 Vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 28 oktober 1999 onder het nummer 52848/CO/124) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in uitvoering van artikel 6 van de statuten van het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid", zoals gewijzigd en gecoördineerd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1993, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 31 mei 1994 (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1994), is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die ze tewerkstellen.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Vaststelling van de bijdrage

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde werkgevers zijn aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" een bijdrage van 0,20 pct. verschuldigd.

Art. 3.De in artikel 2 bedoelde bijdrage wordt berekend op basis van het loon van de werklieden, die in aanmerking genomen worden voor de berekening van de bijdrage ter financiering van het vakantiegeld van de werklieden, overeenkomstig de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 april 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 november 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^