Koninklijk Besluit van 03 december 2006
gepubliceerd op 08 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op zondag 24 december 2006

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003522
pub.
08/12/2006
prom.
03/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op zondag 24 december 2006


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005 en 10 augustus 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de speciale Lotto- en Joker-trekkingen die de voorbije jaren werden georganiseerd, succes kenden bij het publiek; dat aldus het bewijs werd geleverd dat een dergelijk initiatief beantwoordt aan een verwachting bij de spelers;

Overwegende dat het initiatief om deze speciale Lotto-trekkingen te organiseren de Nationale Loterij de mogelijkheid heeft geboden om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van een spel waarvan het verslavingsrisico haast onbestaande is;

Overwegende dat deze kanalisatie tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht absoluut niet tijdelijk is, maar integendeel intens en permanent moet worden uitgevoerd;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut verplicht is, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om snel de vereiste initiatieven te nemen teneinde deze sociale opdracht op een efficiënte wijze te kunnen blijven vervullen;

Overwegende dat de in dit besluit bedoelde organisatie van een speciale Lotto-trekking en van een speciale Joker-trekking een initiatief vormt dat past in het kader van bovengenoemde kanalisatieopdracht;

Overwegende dat de concrete uitwerking van dit initiatief belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist op technisch gebied, op informaticagebied en op organisatorisch gebied, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Deelnemingsprincipe

Artikel 1.De Nationale Loterij organiseert een speciale Lotto-trekking, genaamd « Super Lotto », in overeenstemming met de door dit besluit vastgelegde regels.

Art. 2.De trekkingsdatum van zowel de « Super Lotto » als van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde bijkomende loterij, genaamd « Super Joker », wordt vastgesteld op zondag 24 december 2006 op een tijdstip dat door de Nationale Loterij wordt bepaald.

Art. 3.De deelneming aan de « Super Lotto » bestaat erin, de uitslag te voorspellen van een lottrekking waarmee een combinatie van 6 getallen wordt bepaald uit de getallenreeks van 1 tot 42. Elke voorspelling is gebaseerd op een combinatie van 6 getallen.

De deelnemers aan de « Super Lotto » hebben de mogelijkheid om tegelijkertijd mee te spelen met een bijkomende loterij, genaamd « Super Joker ». De deelneming aan laatstgenoemde berust op de volledige of gedeeltelijke overeenkomst tussen enerzijds het in artikel 20, tweede lid, bedoelde getal, dat bestemd is voor deelneming aan de « Super Joker », en anderzijds een getal van 7 cijfers dat door lottrekking wordt bepaald uit de getallenreeks van 0 000 000 tot en met 9 999 999. Wanneer een deelnemer ervoor kiest om met de « Super Joker » mee te spelen, wordt het voor deelneming aan deze « Super Joker » bestemde getal « deelnemend getal » genoemd.

Het is niet toegestaan om uitsluitend aan de « Super Joker » deel te nemen, behalve onder de voorwaarden bedoeld in artikel 22.

Art. 4.De deelnemingsverwervingen gebeuren volgens de « onlineverwerkingsmethode », d.w.z. in reële tijd, door middel van een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij en die, ter registratie, aan dat systeem de deelnemingsgegevens meedelen die worden vermeld op de formulieren bedoeld in artikel 5 of die het resultaat zijn van de speciale procedure bedoeld in de artikelen 11 en 22.

De terminals worden door de Nationale Loterij geïnstalleerd in de onlinecentra waarmee ze daartoe een overeenkomst heeft gesloten. HOOFDSTUK II. - De formulieren

Art. 5.Onverminderd de artikelen 11 en 22 maken de deelnemers hun voorspellingen door middel van de twee soorten van formulieren bedoeld in het derde lid. Deze formulieren bestaan uit één enkel luik en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de « Super Lotto »-trekking.

De gegevens die door de deelnemers op de formulieren worden aangebracht, hebben een louter indicatieve waarde en vormen geen bewijs van deelneming.

De volgende twee soorten van formulieren zijn beschikbaar : 1° het enkelvoudige formulier;2° het meervoudige formulier. De formulieren dragen een voorgedrukt nummer dat bestaat uit verschillende, wisselende cijfers en dat uitsluitend dient voor het beheer van de formulieren.

Enkel en alleen de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor een deelnemingsverwerving. Ze liggen ter beschikking van de deelnemers in de onlinecentra. De Nationale Loterij kan de verkoop van deze formulieren toestaan tegen de door haar vastgelegde prijs. HOOFDSTUK III. - Deelnemingsvoorwaarden van de « Super Lotto »

Art. 6.Het enkelvoudige formulier bestaat uit 12 roosters met 42 van 1 tot 42 genummerde vakjes. Deze roosters worden verdeeld in 6 groepen van telkens 2 boven elkaar geplaatste roosters. De deelneming moet verplicht gebeuren per groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters.

Afhankelijk van zijn inzetbedrag vult de deelnemer, te beginnen van links, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 groepen in van 2 boven elkaar geplaatste roosters.

Per rooster kiest de deelnemer 6 getallen door in de betrokken vakjes een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Het totale per formulier verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, laatste lid, en het aantal ingevulde roosters.

Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° minstens 1 euro voor een deelneming met twee roosters;2° hoogstens 6 euro voor een deelneming met 12 roosters. Het inzetbedrag wordt telkens vermeld onder iedere groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters.

Art. 7.Het meervoudige formulier bestaat uit 1 rooster met 42 van 1 tot 42 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook 7 aparte vakjes die respectievelijk de getallen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 bevatten. Zij geven het aantal getallen aan dat in het rooster kan worden gekozen, in overeenstemming met het betrokken inzetbedrag.

De deelnemer zet een « x »-vormig kruisje in één van de 7 aparte vakjes die het aantal getallen aangeven dat in het rooster kan worden gekozen. In dat rooster zet hij vervolgens een « x »-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de door hem gekozen getallen.

Het totale per formulier verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, laatste lid, en het aantal combinaties dat wordt verkregen in overeenstemming met het aantal getallen dat in het rooster wordt gekozen.

Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° minstens 14 euro voor een deelneming met 8 getallen; 2° hoogstens 1.501,50 euro voor een deelneming met 14 getallen.

Het inzetbedrag voor een deelneming aan een trekking met 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 getallen staat telkens naast ieder van de vakjes voor het aantal gekozen getallen, bedoeld in het tweede lid.

Art. 8.Wanneer men aan de « Super Lotto » deelneemt door middel van een formulier van het « enkelvoudige » type, maakt men per rooster één enkele combinatie van 6 getallen, die één voorspelling vormt.

Wanneer men aan de « Super Lotto » deelneemt door middel van een formulier van het « meervoudige » type, maakt men per rooster alle combinaties van 6 getallen die voortvloeien uit de 8 tot 14 gekozen getallen. Ieder van deze combinaties van 6 getallen vormt een voorspelling.

Uit de 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 te kiezen getallen resulteren respectievelijk 28, 84, 210, 462, 924, 1 716 of 3 003 combinaties van 6 getallen.

Het inzetbedrag per voorspelling is vastgelegd op 0,50 euro.

Art. 9.Alle op de formulieren aangebrachte « x »-vormige kruisjes, met inbegrip van de kruisjes bedoeld in artikel 21, moeten binnen de betrokken vakjes blijven en moeten worden getekend met een zwarte of blauwe kogelpen.

Art. 10.De formulieren die voor registratie worden aangeboden, mogen niet geplooid zijn, noch bevlekt, noch gekreukt, noch gescheurd.

Om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken, mogen de uitbaters van de onlinecentra de gegevens van een onjuist ingevuld formulier corrigeren door middel van de terminal en op aanwijzing van de deelnemer.

Art. 11.Men kan ook een deelneming verwerven zonder gebruik te maken van een formulier, d.w.z. door middel van de formule die « Quick-Pick » wordt genoemd.

Door te opteren voor deze « Quick-Pick »-formule ziet de deelnemer af van de mogelijkheid om zelf zijn combinaties te kiezen en aanvaardt hij dat ze hem op willekeurige wijze worden toegekend door het informaticasysteem van de Nationale Loterij. Naast de in artikel 22 bedoelde spelmogelijkheid, worden de spelmogelijkheden waaruit de deelnemer een keuze kan maken, aan het publiek bekendgemaakt met alle door de Nationale Loterij nuttig geachte middelen. HOOFDSTUK IV. - Het deelnemingsticket

Art. 12.Nadat de deelnemer zijn inzet heeft betaald, hetzij in speciën, hetzij door middel van om het even welk ander door de Nationale Loterij erkend betaalmiddel, ontvangt hij een deelnemingsticket dat wordt afgeleverd door de met de terminal verbonden printer.

Dit deelnemingsticket vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° de trekkingsdatum;3° de geregistreerde deelnemingsgetallen, in overeenstemming met de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;4° de deelneming of de niet-deelneming aan de « Super Joker »;5° het (de) getal(len) bestemd voor deelneming aan de « Super Joker »;6° de vermelding « Quick-Pick » wanneer aan deze deelnemingsformule de voorkeur werd gegeven;7° het totale inzetbedrag dat werd betaald, met inbegrip van het inzetbedrag voor de « Super Joker »;8° een reeks codenummers en een streepjescode, bestemd voor controle, identificatie en beheer. Door het deelnemingsticket te aanvaarden, erkent de deelnemer dat de erop vermelde deelnemingsgegevens wel degelijk overeenkomen met zijn voorkeur. HOOFDSTUK V. - Annulering van een deelneming

Art. 13.§ 1. De in artikel 4 bedoelde deelnemingsverwervingen kunnen worden verkregen in de periode van zaterdag 9 december 2006 tot en met zondag 24 december 2006, elke weekdag van 06.00 u. tot en met 19.00 u., behalve op zondag 10 december 2006 en op zondag 17 december 2006. § 2. Gedurende de periode en binnen de afsluitingsuren, die beide worden bedoeld in § 1, is het de uitbaters van de onlinecentra toegestaan, op hun verantwoordelijkheid, om deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen te annuleren.

Onder voorbehoud van de toepassing van het eerste lid, kan de annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de uitbaters van de onlinecentra technisch enkel worden uitgevoerd in de loop van de dag waarop de bewuste deelnemingsverwerving werd verkregen, meer bepaald gedurende de tijdruimte van 30 minuten die onmiddellijk aansluit op het moment van de deelnemingsverwerving. Buiten deze tijdruimte is geen enkele annulering nog mogelijk.

Zodra bovengenoemde tijdruimte van 30 minuten is verstreken, kan de annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de uitbaters van de onlinecentra technisch enkel nog worden uitgevoerd na de voorafgaande toestemming van de bevoegde dienst van de Nationale Loterij, genaamd « Hulplijn », waarnaar de genoemde uitbaters dienen te telefoneren.

Wanneer de uitbaters van de onlinecentra niet over alle technische gegevens beschikken die vereist zijn om een deelnemingsticket of een deelnemingsverwerving op de juiste manier te annuleren, moeten ze contact opnemen met de dienst « Hulplijn » alvorens de annulering uit te voeren. § 3. Het is de uitbaters van de onlinecentra toegestaan om deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen te annuleren : 1° wanneer de deelnemer niet in staat is de verschuldigde inzet te betalen van de door hem gekozen deelneming;2° wanneer de met de terminal verbonden printer een deelnemingsticket afdrukt dat besmeurd, verkreukeld, gescheurd, onvolledig, of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is;3° wanneer de met de terminal verbonden printer geen deelnemingsticket afdrukt, hoewel er een deelnemingsverwerving werd geregistreerd;4° wanneer de uitbater van een onlinecentrum een verkeerde handeling verricht, waardoor er een deelnemingsverwerving wordt geregistreerd die niet overeenstemt met de voorkeur van de deelnemer. § 4. Een deelnemingsticket of een deelnemingsverwerving mogen uitsluitend worden geannuleerd op dezelfde terminal die werd gebruikt om de deelnemingsverwerving te registreren. § 5. Wanneer de annulering wordt goedgekeurd, wordt er een annuleringsticket afgedrukt door de met de terminal verbonden printer.

Dat annuleringsticket wordt systematisch samengevoegd met het geannuleerde deelnemingsticket en zo naar de Nationale Loterij gestuurd. Wanneer de annulering echter betrekking heeft op een deelnemingsverwerving waarvoor er geen deelnemingsticket kon worden afgedrukt, wordt enkel het annuleringsticket naar de Nationale Loterij gezonden. § 6. Uitzonderlijk kan de Nationale Loterij zelf deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen annuleren, op verzoek van de uitbaters van de onlinecentra. Dat verzoek dient echter te worden gestaafd door dwingende redenen, waarvan de gegrondheid uitsluitend wordt beoordeeld door de Nationale Loterij. § 7. Precies zoals de geregistreerde deelnemingsverwervingen worden de geannuleerde deelnemingstickets of geannuleerde deelnemingsverwervingen weggeschreven op de gegevensdrager bedoeld in artikel 14. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid van de deelneming

Art. 14.De deelneming is pas echt geldig wanneer de op het deelnemingsticket vermelde deelnemingsgegevens door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager.

Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld en geldt bij betwisting als bewijs. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de vertegenwoordiger van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij.

Wanneer de wegschrijving op een gegevensdrager om welke reden dan ook niet is kunnen gebeuren onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, worden de ingezette bedragen terugbetaald op vertoon van het deelnemingsticket. HOOFDSTUK VII. - De « Super Lotto »-trekking

Art. 15.De « Super Lotto »-trekking wordt verricht door middel van een trekkingstrommel. Tweeënveertig ballen van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht, en genummerd van 1 tot 42, worden in de trommel gelegd. Zeven ballen worden achtereenvolgens uit de trommel verwijderd. Een verwijderde bal mag niet in de trommel worden teruggelegd. De eerste zes verwijderde ballen bepalen de winnende getallen. De zevende verwijderde bal bepaalt een getal dat « bijkomend getal » wordt genoemd.

De ballen worden telkens door elkaar gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. HOOFDSTUK VIII. - Bepaling van de loten van de « Super Lotto »

Art. 16.Zodra het trekkingsresultaat bekend is, worden de winnende combinaties ingedeeld in rangen, in overeenstemming met de bepalingen van het tweede lid. Naargelang de winstkans worden deze rangen geklasseerd van de hoogste naar de laagste : de hoogste rang heet « rang 1 », terwijl de laagste rang « rang 5 » wordt genoemd.

Op basis van het trekkingsresultaat geven de volgende combinaties recht op een lot : a) de 6 winnende getallen.Deze combinaties behoren tot rang 1; b) 5 winnende getallen plus het bijkomende getal.Deze combinaties behoren tot rang 2; c) 5 winnende getallen.Deze combinaties behoren tot rang 3; d) 4 winnende getallen.Deze combinaties behoren tot rang 4; e) 3 winnende getallen.Deze combinaties behoren tot rang 5.

Elke combinatie wordt slechts eenmaal in aanmerking genomen, namelijk op basis van het grootste aantal winnende getallen dat in de betrokken combinatie voorkomt. Aan dat aantal dient het bijkomende getal te worden toegevoegd wanneer het tot een combinatie behoort samen met 5 winnende getallen.

Art. 17.§ 1. Zesenveertig percent van de voor de « Super Lotto »-trekking ontvangen inzetbedragen wordt onder de volgende voorwaarden toegekend aan de loten : 1° het lot dat wordt toegewezen aan iedere winnende combinatie van rang 5, wordt forfaitair bepaald op 2,50 euro;het totale aandeel van de inzetbedragen dat aan deze loten wordt toegekend, is bijgevolg gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van 2,50 euro met het aantal winnende combinaties van rang 5; 2° de rest van de inzetbedragen wordt in de volgende verhouding verdeeld over de andere winnende combinaties : a) 72,50 % voor de winnende combinaties van rang 1;b) 5 % voor de winnende combinaties van rang 2;c) 10 % voor de winnende combinaties van rang 3;d) 12,50 % voor de winnende combinaties van rang 4. Het totale aandeel van de inzetbedragen dat wordt toegewezen aan elk van de bovengenoemde vier rangen, wordt telkens gelijk verdeeld over de winnende combinaties van de betrokken rang. § 2. Wanneer het trekkingsresultaat geen enkele winnende combinatie aanwijst van rang 1, wordt het bedrag dat volledig voor deze rang bestemd is, toegekend aan het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor de combinaties die de 6 winnende getallen omvatten op de trekking van de eerstvolgende zaterdag, na 24 december 2006, waarin minstens één winnende combinatie van dat type wordt aangewezen.

Wanneer de trekking geen enkele winnende combinatie aanwijst van rang 2, wordt het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor deze combinaties toegevoegd aan het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor de winnende combinaties van rang 3.

Wanneer de trekking geen enkele winnende combinatie aanwijst van rang 3, wordt het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor deze combinaties toegevoegd aan het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor de winnende combinaties van rang 4. § 3. Wanneer er aan een winnende combinatie van een bepaalde rang een lot wordt toegekend dat meer bedraagt dan een lot dat wordt toegekend aan een winnende combinatie van een hogere rang, dan wordt er overgegaan tot de optelling van de bedragen die volledig aan de betrokken rangen worden toegekend. De aldus verkregen som wordt gelijk verdeeld over de winnende combinaties van de betrokken rangen. § 4. Het bedrag van de loten wordt als volgt afgerond : 1° op 100 euro naar beneden voor de loten die worden toegewezen aan de winnende combinaties van rang 1;2° op 10 euro naar beneden voor de loten die worden toegekend aan de winnende combinaties van rang 2;3° op één euro naar beneden voor de loten die worden toegewezen aan de winnende combinaties van rang 3;4° op 10 eurocent naar beneden voor de loten die worden toegekend aan de winnende combinaties van rang 4. Voor de toepassing van § 3 wordt de kleinste afronding van de loten toegepast die voor de betrokken combinaties werd bepaald.

Art. 18.§ 1. Een maximumbedrag van 7.000.000 euro, genaamd « verdeelbare enveloppe », wordt verdeeld over de winnende combinaties van de rangen 1, 2 en 3, onder voorbehoud van de bepalingen van §§ 2 tot 4. Deze « verdeelbare enveloppe » wordt geput uit het « Lotto-speelpotfonds » bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005 en 10 augustus 2005. § 2. Er wordt een bijkomend lot van 50.000 euro toegevoegd aan het lotenbedrag dat in toepassing van de bepalingen van artikel 17 wordt toegekend aan elke winnende combinatie van rang 1, onder voorbehoud van de bepalingen van het vierde lid.

Wanneer het aantal winnende combinaties van rang 1 lager ligt dan 140, dan stemt het totale, uit de « verdeelbare enveloppe » geputte bedrag dus overeen met het resultaat van de vermenigvuldiging van 50.000 euro met het betrokken aantal winnende combinaties. In dat geval wordt de rest van de « verdeelbare enveloppe », genaamd « rest 1 », aangewend in overeenstemming met de in § 3 bedoelde voorwaarden.

Wanneer het aantal winnende combinaties van rang 1 precies 140 bedraagt, kan er aan de winnende combinaties van de rangen 2 en 3 geen bijkomend lot worden toegekend, aangezien de « verdeelbare enveloppe » uitgeput is.

Wanneer het aantal winnende combinaties van rang 1 hoger ligt dan 140, wordt er aan ieder van die winnende combinaties een bijkomend lot toegewezen dat overeenstemt met het resultaat van de deling van het bedrag van 7.000.000 euro door het betrokken aantal winnende combinaties. Wanneer dat resultaat een decimaal getal bevat, wordt het bovendien op 100 euro naar beneden afgerond. Bijgevolg dient de « verdeelbare enveloppe » als uitgeput te worden beschouwd en kan er geen bijkomend lot worden toegekend aan de winnende combinaties van de rangen 2 en 3. § 3. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 2, derde en vierde lid, wordt er een bijkomend lot van 50.000 euro toegevoegd aan het lotenbedrag dat in toepassing van de bepalingen van artikel 17 wordt toegekend aan elke winnende combinatie van rang 2.

Het totale bedrag dat wordt geput uit de in § 2, tweede lid, bedoelde « rest 1 » van de « verdeelbare enveloppe » stemt dus overeen met het resultaat van de vermenigvuldiging van 50.000 euro met het betrokken aantal winnende combinaties. In dat geval wordt de rest van de « verdeelbare enveloppe », genaamd « rest 2 », aangewend in overeenstemming met de in § 4 bedoelde voorwaarden.

Wanneer de in § 2, tweede lid, bedoelde « rest 1 » van de « verdeelbare enveloppe » ontoereikend is om een bijkomend lot toe te wijzen aan elke winnende combinatie van rang 2, dan wordt er aan ieder van die winnende combinaties een bijkomend lot toegewezen dat overeenstemt met het resultaat van de deling van het bedrag van bovengenoemde « rest 1 » door het betrokken aantal winnende combinaties. Wanneer dat resultaat een decimaal getal bevat, wordt het bovendien op 10 euro naar beneden afgerond. Bijgevolg dient de « verdeelbare enveloppe » als uitgeput te worden beschouwd en kan er geen bijkomend lot worden toegekend aan de winnende combinaties van rang 3. § 4. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 3, derde lid, wordt het totale aandeel van de inzetbedragen dat bestemd is voor de winnende combinaties van rang 3 en dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 17, toegevoegd aan de in § 3, tweede lid, bedoelde « rest 2 ».

De toepassing van artikel 17 geldt echter niet voor § 4, eerste lid, 3°.

De som van deze samenvoeging wordt gelijk verdeeld over de winnende combinaties van rang 3, waarbij het lotenbedrag dat aan elke winnende combinatie wordt toegekend op één euro naar beneden wordt afgerond. § 5. Wanneer er, in toepassing van artikel 17 en van dit artikel, aan een winnende combinatie van een bepaalde rang een lot wordt toegekend dat meer bedraagt dan een lot dat wordt toegekend aan een winnende combinatie van een hogere rang, dan wordt er overgegaan tot de optelling van de bedragen die volledig aan de betrokken rangen worden toegekend. De aldus verkregen som wordt gelijk verdeeld over de winnende combinaties van de betrokken rangen. In dat geval wordt de kleinste afronding van de loten toegepast van de in artikel 17, § 4, bepaalde afrondingsmogelijkheden.

Art. 19.Vier percent van de ontvangen inzetbedragen van de « Super Lotto »-trekking wordt afgehouden.

Het aldus afgehouden bedrag is bestemd voor het « Lotto-speelpotfonds » bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005 en 10 augustus 2005. HOOFDSTUK IX. - Deelnemingsvoorwaarden van de « Super Joker »

Art. 20.De deelneming aan de « Super Joker » gebeurt ofwel samen met de deelneming aan de « Super Lotto », in overeenstemming met de voorwaarden bedoeld in artikel 21, ofwel los van de deelneming aan de « Super Lotto », krachtens de voorwaarden bedoeld in artikel 22.

Elk voor deelneming aan de « Super Joker » bestemd getal bestaat uit 7 cijfers en werd op basis van een berekeningsstelsel gecreëerd door het informaticasysteem van de Nationale Loterij.

Wanneer men met meer dan één getal aan de « Super Joker » deelneemt, staan er bijgevolg op hetzelfde deelnemingsticket verschillende getallen vermeld.

Voor deelneming aan één trekking met één voor deelneming aan de « Super Joker » bestemd getal, is het inzetbedrag vastgelegd op 1,25 euro.

De deelneming aan de « Super Joker » is pas echt geldig wanneer de in artikel 14 bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

Art. 21.De enkelvoudige en meervoudige formulieren die respectievelijk worden bedoeld in de artikelen 6 en 7, bevatten vijf vakjes die moeten worden gebruikt wanneer men al of niet wenst deel te nemen aan de « Super Joker ». Naast de 4 vakjes met respectievelijk de cijfers 1, 2, 3 en 4 staat de vermelding « JA ». Met deze 4 vakjes heeft de deelnemer de mogelijkheid om een deelneming te kiezen met 1, 2, 3 of 4 getallen. De bedragen van 1,25 euro, 2,50 euro, 3,75 euro en 5 euro die bij deze 4 vakjes staan, stemmen overeen met het respectieve inzetbedrag voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3 of 4 getallen. De deelnemer maakt zijn voorkeur kenbaar om met 1, 2, 3 of 4 getallen deel te nemen door in het desbetreffende vakje een « x »-vormig kruisje te plaatsen. Bij het vakje met de letter « N » staat de vermelding « NEEN ». Wanneer de deelnemer niet aan de « Super Joker » wenst deel te nemen, zet hij een « x »-vormig kruisje in het vakje met de vermelding « N ».

Art. 22.§ 1. Wanneer de deelneming aan de « Super Joker » losstaat van de deelneming aan de « Super Lotto », kan eerstgenoemde deelneming uitsluitend gebeuren door middel van de formule « Quick-Pick-Joker », zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een formulier.

De deelneming gebeurt met een aantal door de deelnemer gekozen getallen dat minstens 2 en hoogstens 10 bedraagt.

Het totale verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 20, vierde lid, en het aantal deelnemende getallen.

Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° minstens 2,50 euro voor een deelneming met twee getallen;2° hoogstens 12,50 euro voor een deelneming met 10 getallen. § 2. Nadat de deelnemer zijn inzet heeft betaald, hetzij in speciën, hetzij door middel van om het even welk ander door de Nationale Loterij erkend betaalmiddel, ontvangt hij een deelnemingsticket dat wordt afgeleverd door de met de terminal verbonden printer.

Dit deelnemingsticket vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° de trekkingsdatum;3° de getallen bestemd voor deelneming aan de « Super Joker »;4° de vermelding « Quick-Pick »;5° het totale inzetbedrag dat werd betaald;6° een reeks codenummers en een streepjescode, bestemd voor controle, identificatie en beheer. Door het deelnemingsticket te aanvaarden, erkent de deelnemer dat de erop vermelde deelnemingsgegevens wel degelijk overeenkomen met zijn voorkeur.

De annulering van een deelnemingsticket gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13. HOOFDSTUK X. - De « Super Joker »-trekking

Art. 23.De trekking van het getal dat de loten van de « Super Joker » bepaalt, gebeurt door middel van een apparaat dat voorzien is van zeven trommels waarin telkens tien van 0 tot 9 genummerde ballen worden gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Nadat de ballen door elkaar werden gemengd, wordt uit elk van de trommels één bal verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen achtereenvolgens, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen vanaf de voor het publiek uiterst linkse trommel, het cijfer voor de miljoenen, voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden. HOOFDSTUK XI. - Bepaling van de loten van de « Super Joker »

Art. 24.§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 2, worden de loten van de « Super Joker » bepaald door forfaitaire bedragen van respectievelijk 1.000.000 euro, 50.000 euro, 5.000 euro, 500 euro, 50 euro, 10 euro en 2,5 euro. Het aantal loten is onbepaald.

Een deelnemend getal geeft recht op de volgende loten : 1° 1.000.000 euro wanneer dat deelnemende getal overeenstemt met het winnende getal; 2° 50.000 euro wanneer de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal; 3° 5.000 euro wanneer de cijfers voor de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal; 4° 500 euro wanneer de cijfers voor de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal;5° 50 euro wanneer de cijfers voor de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal;6° 10 euro wanneer de cijfers voor de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal;7° 2,5 euro wanneer het cijfer voor de eenheden hetzelfde is als het betrokken cijfer van het winnende getal. Wanneer een deelnemend getal ook een winnend getal is, geeft het uitsluitend recht op het hoogste lot dat in toepassing van het tweede lid aan dat getal wordt toegekend. § 2. Wanneer er door de trekking van de « Super Joker » geen enkel deelnemend getal wordt aangewezen waarvan de zeven cijfers overeenstemmen met het winnende getal, dan wordt er een gewaarborgd bedrag van één miljoen euro gelijk verdeeld over de deelnemende getallen waarvan de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal. Wanneer het daaruit voortvloeiende lot een decimaal getal bevat, wordt het op 100 euro naar boven afgerond. In dat geval wordt het in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde forfaitaire lot van 50.000 euro niet extra toegekend boven op het lot dat voortvloeit uit de toepassing van dit lid. Het geld dat vereist is om het bovengenoemde bedrag van één miljoen euro te waarborgen, wordt overigens geput uit het « Joker-speelpotfonds » bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005 en 10 augustus 2005.

Wanneer er door de trekking van de « Super Joker » geen enkel deelnemend getal wordt aangewezen waarvan de zeven cijfers overeenstemmen met het winnende getal, en er evenmin een deelnemend getal wordt aangewezen waarvan de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal, dan wordt het in het eerste lid bedoelde gewaarborgde bedrag van één miljoen euro gelijk verdeeld over de deelnemende getallen waarvan de cijfers voor de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal. Wanneer het daaruit voortvloeiende lot een decimaal getal bevat, wordt het op 100 euro naar boven afgerond. In dat geval wordt het in § 1, tweede lid, 3°, bedoelde forfaitaire lot van 5.000 euro niet extra toegekend boven op het lot dat voortvloeit uit de toepassing van dit lid.

Wanneer er door de trekking van de « Super Joker » geen enkel deelnemend getal wordt aangewezen waarvan de zeven cijfers overeenstemmen met het winnende getal, noch een deelnemend getal waarvan de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal, noch een deelnemend getal waarvan de cijfers voor de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal, dan wordt het in het eerste lid bedoelde gewaarborgde bedrag van één miljoen euro gelijk verdeeld over de deelnemende getallen waarvan de cijfers voor de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal. Wanneer het daaruit voortvloeiende lot een decimaal getal bevat, wordt het op 10 euro naar boven afgerond. In dat geval wordt het in § 1, tweede lid, 4°, bedoelde forfaitaire lot van 500 euro niet extra toegekend boven op het lot dat voortvloeit uit de toepassing van dit lid.

Wanneer er door de trekking van de « Super Joker » geen enkel deelnemend getal wordt aangewezen waarvan de zeven cijfers overeenstemmen met het winnende getal, noch een deelnemend getal waarvan de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal, noch een deelnemend getal waarvan de cijfers voor de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal, noch een deelnemend getal waarvan de cijfers voor de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal, dan wordt het in het eerste lid bedoelde gewaarborgde bedrag van één miljoen euro gelijk verdeeld over de deelnemende getallen waarvan de cijfers voor de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal. Wanneer het daaruit voortvloeiende lot een decimaal getal bevat, wordt het op 10 euro naar boven afgerond. In dat geval wordt het in § 1, tweede lid, 5°, bedoelde forfaitaire lot van 50 euro niet extra toegekend boven op het lot dat voortvloeit uit de toepassing van dit lid.

Art. 25.2,4 percent van de ontvangen inzetbedragen van de « Super Joker »-trekking wordt afgehouden.

Het aldus afgehouden bedrag is bestemd voor het « Joker-speelpotfonds » bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005 en 10 augustus 2005. HOOFDSTUK XII. - Uitbetaling van de loten

Art. 26.Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar tegen afgifte van het winnende deelnemingsticket gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Wanneer de trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn bedoeld in het eerste lid toch te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Wanneer de trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking op een latere datum dan de datum van de onderbroken trekking, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de datum van de onderbroken trekking.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Art. 27.De loten worden contant betaald, en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van een van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij dienen te worden bepaald.

De winnende deelnemingstickets moeten ter inning worden aangeboden in een door de deelnemer gekozen onlinecentrum. De deelnemingstickets voor een totaal winstbedrag van meer dan 25.000 euro mogen eveneens ter inning worden aangeboden bij de Nationale Loterij.

Art. 28.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen de termijn van 20 weken bedoeld in artikel 26.

Wanneer het winstbedrag lager ligt dan 750 euro, moeten de klachten, in ruil voor een ontvangstbewijs, worden ingediend in een onlinecentrum.

Wanneer het winstbedrag hoger ligt dan 750 euro, moeten de klachten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het deelnemingsticket. Op de keerzijde van het deelnemingsticket moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden. HOOFDSTUK XIII. - Algemene bepalingen

Art. 29.De uitbaters van andere onlinecentra dan degene die rechtstreeks door de Nationale Loterij worden uitgebaat, zijn onafhankelijke tussenpersonen. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de vlekkeloze uitvoering van de verrichtingen. Deze verantwoordelijkheid kan in geen enkel geval op de Nationale Loterij worden afgewenteld.

Art. 30.De trekkingen bedoeld in de artikelen 15 en 23 worden verricht in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder leiding van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

De onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder op het geplande uur mag geen belemmering vormen voor de trekking, die in die omstandigheden onder het toezicht wordt geplaatst van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

Wanneer een aan de gang zijnde trekking wordt onderbroken om redenen onafhankelijk van de Nationale Loterij, maakt de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, een overzicht van de op geldige wijze getrokken getallen, en wordt er een bijkomende trekking uitgevoerd. Deze bijkomende trekking betreft uitsluitend de getallen die nog nodig zijn om het totale aantal vereiste getallen te bereiken, krachtens de artikelen 15, eerste lid, en 23.

Wanneer een trekking op de geplande datum hetzij niet kan worden uitgevoerd, hetzij niet kan worden afgewerkt, wordt ze verricht op een latere datum die door de Nationale Loterij wordt vastgelegd en met alle door haar nuttig geachte middelen wordt bekendgemaakt.

Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.

De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal.

De Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of zijn vertegenwoordiger regelen elk ander incident in verband met de trekking.

De Nationale Loterij maakt de resultaten van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen.

Art. 31.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een deelnemingsticket, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het deelnemingsticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het deelnemingsticket een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten. Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een deelnemingsticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

In het geval van een deelneming in groep, komt de Nationale Loterij niet tussenbeide in geschillen die tussen de leden van deze groep kunnen ontstaan.

Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 32.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 33.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 34.Dit besluit treedt in werking op 9 december 2006.

Art. 35.Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^