Koninklijk Besluit van 03 december 2006
gepubliceerd op 13 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, houdende invoering loonb

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006203841
pub.
13/02/2007
prom.
03/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, houdende invoering loonbarema's B2A en B1A (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, houdende invoering loonbarema's B2A en B1A.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 Invoering loonbarema's B2A en B1A (Overeenkomst geregistreerd op 7 mei 2004 onder het nummer 71063/CO/318.02) Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op het personeel dat prestaties levert in het kader van een tewerkstellings- of doorstromingsprogramma. De loonvoorwaarden worden geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst-loonvoorwaarden personeel tewerkstellings- en doorstromingsprojecten.

Onder "tewerkstellings- en doorstromingsprogramma's" wordt limitatief verstaan : - WEP en WEP+; - Smetbanen; - maaltijdbedelers zolang ze niet begrepen zijn in de regelgeving logistieke hulp; - oppassers zieke kinderen voor zover ze gesubsidieerd zijn door het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten". § 3. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "verzorgende diensten" begrepen : de werknemers die tewerkgesteld zijn in de gezinsverzorging, kraamverzorging en opvang ziek kind, en overeenkomstig artikel 4, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2002 betreffende de loonvoorwaarden (Vlaamse Gemeenschap) in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" van 29 maart 2000 verloond worden volgens het loonbarema B2b. § 4. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "begeleidende diensten" begrepen : de werknemers die worden tewerkgesteld als verantwoordelijke hulpverlening en overeenkomstig artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst vernoemd onder § 2 verloond worden volgens het loonbarema B1b. § 5. In het kader van loonharmonisatie in de "Vlaamse social profitsector" met als referentie het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap worden de werknemers tewerkgesteld in de "verzorgende diensten" beschouwd als zijnde het niveau van "begeleidend personeel klasse 2A" en de werknemers tewerkgesteld in de "begeleidende diensten" beschouwd als zijnde het niveau van "eerste begeleider" (opvoeder-groepschef).

Loonbarema B2A

Art. 2.De werknemers tewerkgesteld in de verzorgende diensten hebben na 10 jaar baremieke anciënniteit recht op het barema B2A, dat als bijlage 1 aan deze collectieve arbeidsovereenkomst is toegevoegd.

Loonbarema B1A

Art. 3.De werknemers tewerkgesteld in de begeleidende diensten hebben na 3 jaar dienstanciënniteit recht op het barema B1A, dat als bijlage II aan deze collectieve arbeidsovereenkomst is toegevoegd.

Slotbepalingen

Art. 4.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2004 en wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2005 indien en voor zover de vlaamse overheid ter uitvoering van de artikelen 3 en 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bijkomende financiële middelen ter beschikking stelt. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een opzeggingstermijn van 3 maanden, per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage I aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, houdende invoering loonbarema's B2A en B1A Barema geldig vanaf 1 januari 2005 Aanvangsleeftijd : 20 jaar Barema B2A in EUR Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Jaarloon op 1 juli 2003, gekoppeld aan de coëfficiënt 1,0404 (basis = bedragen op 1 januari 2002 met index van 1 juli 2001).

Bedrag haard-/standplaatstoelage op 1 juli 2003 aan 104,04 pct. (basis = bedragen van 1 juli 2001).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage II aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, houdende invoering loonbarema's B2A en B1A Barema geldig vanaf 1 januari 2005 Aanvangsleeftijd 21 jaar Verantwoordelijke hulpverlening/Responsable assitance Barema B 1 A in EUR Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Jaarloon op 1 juli 2003, gekoppeld aan de coëfficiënt 1,0404 (basis = bedragen op 1 januari 2002 met index van 1 juli 2001).

Bedrag haard-/standplaatstoelage op 1 juli 2003 aan 104,04 pct. (basis = bedragen van 1 juli 2001).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^