Koninklijk Besluit van 03 december 2009
gepubliceerd op 09 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003416
pub.
09/12/2009
prom.
03/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen heeft tot doel de definitieve organisatie van de Federale Overheidsdienst Financiën te voltooien, waarvan een eerste deel is opgenomen in het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Onderhavig ontwerp creëert de diensten andere dan de operationele diensten.

Artikel 1 somt de zes autonome diensten op van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het betreft diensten geplaatst onder het administratief gezag van de Voorzitter van het directiecomité, maar die over een onafhankelijke beslissingsmacht en meningsuiting beschikken ten aanzien van de overheid.

Rekening houdend met de ervaring verworven door het departement bij de uitvoering van Coperfin en gelijkaardige ervaringen bij moderniseringsprojecten bestaande in andere departementen, creëert artikel 2 zes stafdiensten op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Zodra de zes algemene administraties zijn opgericht zal worden onderzocht wat de meest optimale wijze is om gedecentraliseerde en/of gedeconcentreerde structuren in te voeren op het niveau van de algemene administraties, inzonderheid wat betreft de verdeling van de middelen en de verantwoordelijkheden. Dit onderzoek zal betrekking hebben op het evenwicht tussen de noodzakelijke autonomie waarover de administrateurs-generaal moeten kunnen beschikken in het raam van hun opdracht en de dwingende behoefte aan coördinatie, oriëntering, transversale ondersteuning en controle van de organisatie in haar geheel.

Artikel 2 creëert twee nieuwe stafdiensten : -de Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning; - de Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie.

De Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning is inzonderheid belast met : - de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid behoren van de Federale Overheidsdienst Financiën; - de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid; - de realisatie van een integraal risicobeleid en een gecoördineerde doelgroepenstrategie, - de realisatie van een geharmoniseerde en afgestemde toepassing van de privacyreglementering in de Federale Overheidsdienst Financiën; - het beheer en ter beschikking stellen van de relevante informatie en van de informatiebronnen.

De Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie is inzonderheid belast met : - de ondersteuning van het Directiecomité bij het definiëren van de organisatie- en moderniseringsstrategie en het opvolgen van de uitvoering ervan; - de begeleiding en de ondersteuning van de organisatie in het kader van de projectwerking en het veranderingsbeheer; - de aansturing en de omkadering van de communicatie-initiatieven voor het geheel van het departement. Hij bepaalt de strategie en verzekert de coherentie van de communicatie, in het bijzonder wat het imago betreft van het departement.

Artikel 2 creëert eveneens de volgende stafdiensten : - de Stafdienst Personeel en Organisatie; - de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole; - de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie; - de Stafdienst Logistiek.

De Stafdienst Personeel en Organisatie is inzonderheid belast met : - het uitwerken van een modern personeelsbeleid en de uitvoering er van; - een adequaat beheer van de dossiers inzake het personeel; - de personeelsplanning en de persoonlijke ontwikkeling; - de opleiding; - het opstellen en interpreteren van regelgeving inzake personeelszaken en de organisatie van het sociaal overleg; - het competentiemanagement en kennisbeheer; - het beheer van de arbeidsvoorwaarden, het welzijn op het werk en de diversiteit; - de communicatie inzake personeelszaken.

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is inzonderheid belast met : - het opstellen van de begroting en het budgettair meerjarenplan; - de uitvoering van de begroting en de beheerscontrole; - het ontwikkelen en ter beschikking stellen van beheersinstrumenten; - het opzetten van een intern controlesysteem; - de organisatie van het overleg binnen de Federale Overheidsdienst Financiën en de vertegenwoordiging van de Federale Overheidsdienst Financiën bij de verschillende federale actoren inzake Begroting en Beheerscontrole.

De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie is inzonderheid belast met : - het definiëren en het bewaken van de ICT-strategie, architectuurprincipes, fundamenten en standaarden; - de realisatie, al dan niet in samenwerking met externe partners, van ICT-projecten ter invulling van de functionele behoeften van de verschillende entiteiten; - het beheer en de exploitatie van de informaticaomgeving, in de ruimste zin van het woord, van de Federale Overheidsdienst Financiën en het verzekeren van de bedrijfszekerheid en de beschikbaarheid er van; - het ondersteunen van de interne en externe gebruikers.

De Stafdienst Logistiek is inzonderheid belast met : - het beheer van de gebouwen die de Federale Overheidsdienst Financiën in gebruikt heeft, met inbegrip van het verzekeren van de aangepastheid en de veiligheid er van; - de levering van de benodigde logistieke infrastructuur en werkmiddelen (inzonderheid het meubilair, de bureaubenodigdheden en het wagenpark) in functie van de behoeften van de entiteiten en stafdiensten; - het uitwerken en coördineren van een gecentraliseerde aankooppolitiek; - het beheer van de enige drukkerij van de Federale Overheidsdienst Financiën; - het beheer van de « Corporate scanningcentra »; - het beheer van de restaurants, die niet worden beheerd door FEDOREST; - de organisatie van een centrale, gecertificeerde en gespecialiseerde vertaaldienst voor alle entiteiten en stafdiensten.

Artikel 3 creëert de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën De Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën zal inzonderheid worden belast met : - het verzamelen en beheren van persoonlijke gegevens; - de coördinatie en het beheer van de verschillende dienstverleningskanalen, inzonderheid : website, contactcenter, persoonlijk onthaal; - evaluatie van de dienstverlening ten overstaan van de behoeften van de verschillende doelgroepen (teveredenheidsonderzoek); - de communicatie inzake de dienstverlening aan de burgers.

Artikel 4 van onderhavig ontwerp vormt, wat betreft de diensten andere dan operationele, een parallellisme met artikel 8 van het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het kent, ter voorbereiding van de definitieve structuur, het gezag toe over de diensten overgedragen bij het ministerieel besluit van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003531 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten houdende de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten wat betreft de Federale Overheidsdienst Financiën en tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, aan de houders van een staffunctie die er natuurlijk aan het hoofd van staan. Dit artikel bepaalt de band tussen de titularis van elke staffunctie en de overgedragen dienst(en) waarvan hij de leiding zal hebben.

De diensten waarvan we nog niet weten wie er de verantwoordelijke voor zal zijn, worden voorlopig geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter van het directiecomité (artikel 4, 5°).

We hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, B. CLERFAYT

3 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de programmawet van 30 december 2001, artikel 96, § 1;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 390, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 september 2002, 7 februari 2003 en 3 december 2009;

Overwegende dat entiteiten vergelijkbaar aan deze voorzien in artikel 2, al werden opgericht in andere Federale Overheidsdiensten;

Overwegende dat dit besluit geen budgettaire weerslag heeft;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 augustus 2009 en 23 oktober 2009;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 18 september 2009.

Gelet op het met redenen omkleed advies van 23 oktober 2009 van het Hoog Overlegcomité van Sector II - Financiën;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en van de Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1 De autonome diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën

Artikel 1.De autonome diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn : 1° de cel « Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen », bedoeld in de artikelen 3bis tot 3septies van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën, en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel;2° de Dienst van de voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, opgericht bij het koninklijk besluit van 13 augustus 2004;3° de Fiscale bemiddelingsdienst, opgericht bij het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV);4° de Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit, opgericht bij het koninklijk besluit van 21 april 2007;5° de Interne auditdienst, in de zin van artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht;6° de Centrale rechtskundige dienst. HOOFDSTUK 2. - De stafdiensten

Art. 2.De stafdiensten op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité zijn : 1° de Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning;2° de Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie;3° de Stafdienst Personeel en Organisatie;4° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;5° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;6° de Stafdienst Logistiek. HOOFDSTUK 3. - De Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën

Art. 3.De Dienst « Multikanaal dienstverlening » bevindt zich op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. HOOFDSTUK 4. - Voorlopige organisatie van de Federale Overheidsdienst Financiën, ter voorbereiding van de definitieve structuren, wat betreft de diensten andere dan operationele diensten

Art. 4.In de Federale Overheidsdienst Financiën, en in afwachting van de oprichting van de diensten overeenkomstig de artikelen 1 tot 3 worden : 1° de inspectie-generaal I van de Algemene diensten van het Algemeen Secretariaat, met uitzondering van de dienst Automatisering-beheer, en de diensten of de delen ervan bevoegd inzake automatisering en informatica die behoren tot de centrale diensten van : - de Administratie der douane en accijnzen; - de Administratie der directe belastingen; - de Administratie van de BTW, registratie en domeinen; - de Administratie van het kadaster; - de Administratie der thesaurie, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de stafdienst ICT; 2° de volgende diensten van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat : - de dienst Reglementeringen en statuten; - de dienst Vorming en informatie (met uitzondering van de communicatie); - de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën; - de dienst Examens; - de dienst Organisatie en projecten (gelijke kansen); - de dienst Algemene zaken; - de dienst Personeel; - de dienst P5; - de Sociale dienst, en de diensten of de delen ervan bevoegd inzake personeel, opleiding en organisatie die behoren tot de centrale diensten en de buitendiensten van : - de Administratie der douane en accijnzen; - de Administratie der directe belastingen; - de Administratie van de BTW, registratie en domeinen; - de Administratie van het kadaster; - de Administratie der thesaurie, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; 3° de volgende diensten van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat : - de dienst Comptabiliteit en begroting; - de dienst Performantiemanagement; - de dienst Automatisering-beheer, en de diensten of de delen ervan bevoegd inzake comptabiliteit, begroting en performantiemanagement die behoren tot de centrale diensten van : - de Administratie der douane en accijnzen; - de Administratie der directe belastingen; - de Administratie van de BTW, registratie en domeinen; - de Administratie van het kadaster; - de Administratie der thesaurie, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole; 4° de volgende diensten van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat : - de dienst Organisatie en projecten (met uitzondering van gelijke kansen); - de dienst Gebouwen; - de dienst Logistiek; - de dienst Gedrukt materieel en reproductie; - de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; - de Vertaaldienst; - de dienst Finpress, en de diensten of de delen ervan bevoegd inzake logistiek, informatie en de documentatie die behoren tot de centrale diensten van : - de Administratie der douane en accijnzen; - de Administratie der directe belastingen; - de Administratie van de BTW, registratie en domeinen; - de Administratie van het kadaster; - de Administratie der thesaurie, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de Stafdienst Logistiek; 5° de Studie- en Documentatiedienst van het Algemeen Secretariaat, de Rechtskundige Dienst van het Algemeen Secretariaat, de Administratie van fiscale zaken, het Kabinet van de Voorzitter van het Directiecomité, de interne audit-cel van de fiscale administraties, de interne audit-cel van de Administratie der thesaurie en de cel communicatie van de dienst Vorming en informatie van de Algemene Diensten geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter van het directiecomité. De Voorzitter van het directiecomité wijst een personeelslid van een dienst of van een deel van een dienst van de centrale diensten bedoeld in het eerste lid dat materies behandelt, die zowel afhangen van een administrateur-generaal en/of van een of meerdere directeurs van een stafdienst toe aan de administrateur-generaal of aan een van de directeurs van een stafdienst. In functie van deze beslissing kan de Voorzitter van het directiecomité de taken van het betrokken personeelslid wijzigen. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de artikelen 1 tot 3 die in werking treden op dezelfde dag als de artikelen 1 tot 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 6.De Minister bevoegd voor de Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, B. CLERFAYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^