Koninklijk Besluit van 03 december 2017
gepubliceerd op 14 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017040908
pub.
14/12/2017
prom.
03/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040908

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


3 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2017


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36sexies, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het voorstel van de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, gedaan op 16 mei 2017;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 juni 2017;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 19 juni 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 september 2017;

Gelet op advies 62.134/2 van de Raad van State, gegeven op 25 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de tandheelkundige een tegemoetkoming van het RIZIV kan krijgen in de kosten verbonden aan het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers voor het jaar 2017. HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° tandheelkundige : de tandheelkundige aan wie een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in orthodontie of van tandarts-specialist in parodontologie werd toegekend door de bevoegde Minister en die beschikt over een RIZIV-nummer voorbehouden voor de erkende tandheelkundige;2° premiejaar : het kalenderjaar 2017 waarvoor de tegemoetkoming toegekend wordt;3° Recip-e : het systeem voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en verstrekkingen beheerd door de vereniging "Recip-E vzw";4° MyCareNet : het elektronisch netwerk bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling;5° eHealth-platform : de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht door de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform;6° Het medicatieschema : het medicatieschema bundelt gestandaardiseerde informatie over de actieve medicatie van een patiënt : de voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, hun posologie, hun indicatie, relevante gebruiksaanwijzingen en eventuele bijkomende informatie.Via de regionale gezondheidsnetwerken krijgen zorgverleners toegang tot deze informatie. 7° eHealthBox : de eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus die iedere zorgverlener gratis tot zijn of haar beschikking krijgt.Via de eHealthBox kunnen zorgverstrekkers op een beveiligde manier vertrouwelijke medische gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen. Het systeem is ontwikkeld door het eHealth-platform. HOOFDSTUK 3. - Toekenningsvoorwaarden Afdeling 1. - Voorwaarden inzake de effectieve activiteit als

tandheelkundige

Art. 3.§ 1. Enkel de tandheelkundige die gedurende het volledige of een deel van het premiejaar effectief een activiteit uitoefent in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met uitzondering van de activiteit uitgevoerd binnen de instellingen bedoeld in de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen gecoördineerd op 10 juli 2008, komt voor de jaarlijkse tegemoetkoming in aanmerking. § 2. De tandheelkundige die op 1 januari van het premiejaar gedurende 5 jaar of meer beschikte over een RIZIV-nummer voorbehouden voor de erkende tandheelkundige, is onderworpen aan de bijkomende voorwaarde dat hij gedurende het premiejaar 2017 minimum 300 verstrekkingen tandverzorging heeft verricht, terugbetaald door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Afdeling 2. - Voorwaarden inzake het effectief gebruik van telematica

en het elektronisch beheer van medische dossiers

Art. 4.§ 1. Voor het premiejaar zijn de gebruiksdrempels de volgende : 1° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van de patiënten.De tandheelkundige die de verzekerbaarheid in 2016 niet heeft geraadpleegd via zijn software, moet minstens één raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren tijdens het premiejaar. De tandheelkundige die de verzekerbaarheid in 2016 heeft geraadpleegd via zijn software moet minstens één raadpleging uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in het premiejaar; 2° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de tarieven van de patiënten.Vanaf 1 september 2017 moet de tandheelkundige elke kalendermaand minstens één raadpleging van de tarieven uitvoeren; 3° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor het elektronisch factureren.Vanaf 1 september 2017 moet de tandheelkundige die minstens 100 verstrekkingen via de derdebetalersregeling heeft aangerekend, minstens 10 % van die verstrekkingen elektronisch hebben gefactureerd; 4° De tandheelkundige gebruikt de eHealthbox via zijn software gedurende het laatste trimester van 2017.Het gebruik van de eHealthbox is gedefinieerd als het downloaden van minstens één bericht per kalendermaand gedurende de betrokken periode; 5° De tandheelkundige maakt gebruik van de dienst Recip-e voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en maakt vanaf 1 juli 2017 minstens 50 % van zijn voorschriften van geneesmiddelen via zijn software over met gebruik van de toepassing Recip-e.Voor de berekening van dit percentage wordt enkel rekening gehouden met de voorschriften van geneesmiddelen die door de verzekering voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald; 6° De tandheelkundige heeft minstens eenmaal een medicatieschema ingelezen gedurende het premiejaar. § 2. De tandheelkundige moet tijdens het premiejaar minstens vier gebruiksdrempels behalen, waarvan de criteria bedoeld in artikel 4, § 1, 1° en 2° verplicht zijn. HOOFDSTUK 4. - Bedrag van de tegemoetkoming

Art. 5.De tegemoetkoming voor de premie 2017 bedraagt 800 euro. HOOFDSTUK 5. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 6.Voor het bekomen van de tegemoetkoming dient de tandheelkundige een aanvraag tot tegemoetkoming in bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, die volgende elementen bevat : 1° Het premiejaar waarvoor hij de tegemoetkoming vraagt;2° Het rekeningnummer waarop de tegemoetkoming moet gestort worden;

Art. 7.Op straffe van verval moet de aanvraag bedoeld in artikel 6, uiterlijk op 31 oktober 2018 aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV overgemaakt worden, volgens de modaliteiten gepubliceerd op voornoemde website van dit Instituut. De aanvraag wordt elektronisch ingediend via een door het RIZIV ter beschikking gestelde webtoepassing. De Dienst voor geneeskundige verzorging verifieert of aan alle voorwaarden is voldaan.

Art. 8.De gegevens die toelaten na te gaan of de tandheelkundige de in artikel 4 bedoelde minimumdrempels bereikt, worden aangeleverd via de in artikel 4, § 1, vermelde diensten.

Art. 9.De tandheelkundige die voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, wordt betaald uiterlijk op 31 december 2018.

Art. 10.De tandheelkundige heeft de mogelijkheid om de in artikel 7 bedoelde beslissing te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV volgens de modaliteiten gepubliceerd op voornoemde website van het RIZIV, op straffe van onontvankelijkheid binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit is van toepassing voor het premiejaar 2017.

Art. 12.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^