Koninklijk Besluit van 03 december 2019
gepubliceerd op 11 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019042777
pub.
11/12/2019
prom.
03/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042777

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


3 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36, § 2, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde sluiten en gewijzigd bij de wetten van 29 maart 2012 en 21 december 2013;

Gelet op het KB/WIB 92, artikel 18, § 3, 9°, ingevoegd bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten0 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 januari 2014, 16 december 2014, 9 december 2015, 24 november 2016, 13 december 2017 en 19 december 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 oktober 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 25 november 2019;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende: - dat dit besluit de referentie-CO2-uitstoot voor 2020 vaststelt voor de bepaling van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig; - dat het bedrag van de voordelen bepalend is voor de vaststelling van de er op verschuldigde bedrijfsvoorheffing; - dat de voormelde referentie-CO2-uitstoot zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht; - dat, voor de rechtszekerheid van de belastingplichtige dit besluit zo spoedig mogelijk moet worden bekendgemaakt; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Vice-Eersteminister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de tabel van artikel 18, § 3, 9°, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten0 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 januari 2014, 16 december 2014, 9 december 2015, 24 november 2016, 13 december 2017 en 19 december 2018, wordt de kolom "Kalenderjaar" aangevuld met "2020", de kolom "Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor" met "111 g/km" en de kolom "Voertuigen met dieselmotor" met "91 g/km".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2020 toegekende voordelen van alle aard.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2012, Ed. 4.

Wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012, Ed. 3.

Wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, Ed. 2.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 4 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 2011 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikelen 41, 43 en 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2012, 21 juli 2012 en 1 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 maart 2012.

Koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten0, Belgisch Staatsblad van 8 april 2013.

Koninklijk besluit van 24 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten1, Belgisch Staatsblad van 29 januari 2014, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011621 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid va type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011620 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 ju type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discothe sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 december 2014, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 9 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003427 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 december 2015.

Koninklijk besluit van 24 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016003401 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 december 2016.

Koninklijk besluit van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017040954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 december 2017.

Koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2018 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014204501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse uitvoeringsmaatregelen van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015646 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd t type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014205434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2014205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 december 2018.


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^