Koninklijk Besluit van 03 februari 2002
gepubliceerd op 07 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001002130
pub.
07/02/2002
prom.
03/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 7 november 2001 van het Hoog Overlegcomité van Sector XI;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 16 oktober 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt opgericht onder het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort.

Art. 2.§ 1. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft tot opdracht : 1° de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten;2° de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen;3° de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk;4° de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en de werkloosheidsverzekering;5° de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid;6° ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van de bovengenoemde beleidslijnen worden nageleefd en dit via de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen;7° administratieve boetes op te leggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen die worden bedoeld in de punten 1 tot 5 van deze paragraaf;8° de sensibilisering van de verschillende actoren in de sociale en economische wereld betreffende de humanisering van de arbeid;9° de uitdieping van het sociale Europa. § 2. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg neemt, op de datum die wordt vastgesteld door de Minister van Werkgelegenheid, de diensten over van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Op dezelfde datum neemt hij de diensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met volgende opdrachten over : - de arbeidsomstandigheden en het welzijn op het werk in de extractieve nijverheid, de staalindustrie, de ondergrondse uitgravingen, de ondergrondse opslag van gas en de ontginning van steenbergen; - de ondernemingsraden, de Europese ondernemingscomités en de sociale balansen.

Art. 3.Het organogram van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevat : 1° de voorzitter van het Directiecomité;2° 7 managementfuncties -1;3° 9 managementfuncties -2;4° 4 staffuncties.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

Art. 5.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^