Koninklijk Besluit van 03 februari 2011
gepubliceerd op 11 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorar

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022043
pub.
11/02/2011
prom.
03/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 22/05/2008 numac 2008022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een sluiten tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36quinquies, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 22/05/2008 numac 2008022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een sluiten tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten ;

Gelet op het voorstel van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 8 maart 2010;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 24 maart 2010;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 29 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 april 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 17 mei 2010;

Gelet op advies 48.322/2 van de Raad van State, gegeven op 23 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 22/05/2008 numac 2008022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een sluiten tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de nadere regels waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt voor de geneesheren-specialisten die beschikbaar zijn voor de door een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten. ».

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt in de plaats van artikel 3, vernietigd bij arrest nr. 198.983 van de Raad van State, het als volgt luidende artikel 3 ingevoegd : «

Art. 3.De daadwerkelijke beschikbaarheid zoals bedoeld in artikel 2 wordt verzekerd door houders van bijzondere beroepstitels vermeld onder artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. ».

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 september 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het volgende trimester maakt de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis de volgende gegevens over aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor maximum één geneesheer-specialist voor elk van de bijzondere titels bedoeld in artikel 3 : 1° het RIZIV-identificatienummer, de naam, de voornaam van de houder van de bijzondere beroepstitel;2° de data waarop effectieve beschikbaarheid gerealiseerd is;3° het bank- of postrekeningnummer dat gebruikt wordt voor het organiseren van de centrale inning van de honoraria in het ziekenhuis. »; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Indien een geneesheer-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere specialismen, dan kan deze beschikbaarheid slechts onder één bijzondere beroepstitel worden meegedeeld.».

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering stort de in artikel 6 vermelde forfaitaire beschikbaarheidshonoraria op het rekeningnummer meegedeeld volgens artikel 4, 3°.

De hoofdgeneesheer waakt er over dat de volledige forfaitaire beschikbaarheidshonoraria worden doorgestort aan de geneesheren-specialisten welke werd meegedeeld volgens artikel 4,1°. ».

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 september 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid : a) de bepalingen onder 1° worden vervangen als volgt : « 1° per bijzondere beroepstitel, aangeduid door de hoofdgeneesheer op voorstel van de Medische Raad ongeacht het aantal geneesheren-specialisten dat heeft deelgenomen aan de beschikbaarheidsregeling voor dat specialisme. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt ten hoogste elf forfaitaire beschikbaarheidshonoraria aan eenzelfde ziekenhuis of Medische raad voor eenzelfde weekend of feestdag; »; b) in de bepalingen onder 2° worden de woorden « in het kader van de wachtdienst van het ziekenhuis » ingevoegd tussen de woorden « beschikbaarheid » en « werd »;2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Indien een geneesheer-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere ziekenhuizen, dienen afspraken te worden gemaakt tussen de hoofdgeneesheren van de betrokken ziekenhuizen over de daadwerkelijke beschikbaarheid bij gelijktijdige dringende oproepen in de betrokken ziekenhuizen.In dit geval betaalt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts éénmaal een forfaitair honorarium voor deze wettelijke feestdag of dit weekend. Daartoe spreken de hoofdgeneesheren onderling af wie van hen als enige de beschikbaarheid van deze geneesheer-specialist gedurende deze feestdag of dit weekend meedeelt. ».

Art. 6.In artikel 7 wordt de zin « De informatie bedoeld in artikel 4 kan door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op eenvoudig verzoek bezorgd worden aan de verzekeringsinstellingen en aan de Dienst evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering » vervangen door de zin « De informatie bedoeld in artikel 4 wordt door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op eenvoudig verzoek bezorgd aan de verzekeringsinstellingen en aan de Dienst evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering ».

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2009.

Art. 8.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mme L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^