Koninklijk Besluit van 03 februari 2014
gepubliceerd op 11 april 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014163
pub.
11/04/2014
prom.
03/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer;

Gelet op het personeelsplan 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, zoals het werd goedgekeurd door de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken op 9 juli 2013;

Gelet op de personeelsplannen 2013 van sommige entiteiten met een bijzondere financiering, zoals ze werden goedgekeurd door de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken op 16 september 2013;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 45.143/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 17 december 2013;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de centrale diensten worden de betrekkingen van elke trap van de hiërarchie die voorkomen in het personeelsplan ten laste van de globale enveloppe van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart, en in de personeelsplannen van bepaalde entiteiten met een bijzondere financiering, verdeeld tussen het Frans en het Nederlands kader in de verhoudingen zoals ze zijn vastgelegd in de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie


Percentage betrekkingen - Pourcentage d'emplois

Frans kader Cadre français

Nederlands kader Cadre néerlandais

1

50

50

2

50

50

3

43,15

56,85

4

43,15

56,85

5

43,15

56,85


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 februari 2014 tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^