Koninklijk Besluit van 03 juli 2000
gepubliceerd op 13 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002059
pub.
13/07/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 september 1997, 10 augustus 1998 en 19 april 1999;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité, gegeven op 25 januari 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 februari 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken van 14 februari 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 26 mei 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 26 september 1997, 10 augustus 1998 en 19 april 1999, onder rubriek II, Vast Wervingssecretariaat, worden de vermeldingen betreffende sommige betrekkingen vervangen door de volgende vermeldingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^