Koninklijk Besluit van 03 juli 2000
gepubliceerd op 27 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016192
pub.
27/07/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016055 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het Verdrag tot instelling van de Europese Economische Gemeenschap van 25 maart 1957 bekrachtigd bij de wet van 2 december 1957;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016055 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 1999;

Gelet op de beschikking nr. 2000/285/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 april 2000, houdende wijziging van beschikking 91/516/EEG tot vaststelling van een lijst van voor gebruik in mengvoeders verboden ingrediënten;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat enerzijds dit besluit er toe strekt bovenvermelde EG-beschikking om te zetten in nationaal recht en dat het anderzijds noodzakelijk is de fabrikanten van mengvoeders zonder verwijl op de hoogte te brengen van een precisering van het verbod om bepaalde ingrediënten te gebruiken bij de bereiding van mengvoeders;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk V, rubriek 8 - Lijst van ingrediënten waarvan het in het verkeer brengen en het gebruik in mengvoeders en voormengsels verboden is - van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016055 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding, wordt punt 5 vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2000.

Art. 3.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand en Landbouw, J. GABRIELS

Bijlage « 5. Alle afval dat is verkregen in de diverse stadia van de behandeling van stedelijk, huishoudelijk en industrieel afvalwater (33), ongeacht de verdere behandeling van dat afval en ongeacht de oorsprong van het afvalwater.

De term « afvalwater » heeft geen betrekking op « proceswater », d.i. water uit onafhankelijke circuits in levensmiddelen- of diervoederbedrijven; deze circuits mogen uitsluitend met gezond en schoon water (34) worden gevuld. In de visserijsector mogen de circuits ook met schoon zeewater (35) worden gevuld.

Proceswater mag uitsluitend materiaal van diervoeders of van levensmiddelen bevatten en moet technisch vrij zijn van reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen of andere bestanddelen die niet zijn toegestaan in het kader van de diervoederwetgeving.

In het proceswater aanwezig materiaal van dierlijke oorsprong moet worden behandeld overeenkomstig Richtlijn 90/667/EEG van de Raad. (33) Als gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L135 van 30 mei 1991, p.40). (34) Als gedefinieerd in artikel 4 van Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5 december 1998, p.32). (35) Als gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (PB L 268 van 24 september 1991, p.15). » Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 juli 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016055 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^