Koninklijk Besluit van 03 juli 2014
gepubliceerd op 29 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009415
pub.
29/07/2014
prom.
03/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken


Advies 56.356/3 van de Raad van State, afdeling Wetgeving, van 2 juni 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken' Op 13 mei 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 27 mei 2014. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Kaat Leus, staatsraden, Lieven Denys en Johan Put, assessoren, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Nathalie Van Leuven, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jan Smets, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 2 juni 2014. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Voorafgaande opmerking 2. Rekening houdend met het ogenblik waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht van de regering op het feit dat de verkiezingen van 25 mei 2014 en het erop volgende ontslag van de regering tot gevolg hebben dat de regering sedert die datum en totdat een nieuwe regering is verkozen, niet over de volheid van haar bevoegdheid beschikt.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van verordeningen noodzakelijk is.

Onderzoek van de tekst Aanhef 3. Het eerste lid van de aanhef dient te worden vervangen door een lid waarin wordt verwezen naar artikel 24 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten `houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken'.Het is immers op grond van die delegatiebepaling dat artikel 20 van die wet in werking wordt gesteld. 4. Het in het tweede lid van de aanhef vermelde artikel 36 van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van st sluiten `tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken', biedt geen rechtsgrond voor het ontworpen besluit, dat ook niet strekt tot wijziging van dat artikel.Zo men dat artikel toch zou willen vermelden voor een goed begrip van het te nemen besluit, dient die vermelding in de aanhef te worden opgenomen onder de vorm van een considerans.

Artikel 1 5. Gelet op artikel 25, lid 2, van het besluit 2008/615/JBZ `inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit' kan artikel 20 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten pas in werking worden gesteld nadat de Raad van de Europese Unie de in de genoemde bepaling van dat kaderbesluit bedoelde beslissing heeft genomen.Hierop gewezen, verklaarde de gemachtigde wat volgt : "Het Kaderbesluit 2008/615/JBZ bevat een hoofdstuk over gegevensbescherming (hoofdstuk 6). In artikel 25,2 van dit kaderbesluit zegt men het volgende : `Met de in dit besluit voorziene verstrekking van persoonsgegevens mag pas worden begonnen nadat op het grondgebied van de bij de verstrekking betrokken lidstaten de bepalingen van dit hoofdstuk in het nationale recht zijn verwerkt. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen of aan deze voorwaarde is voldaan.' Vervolgens preciseert Kaderbesluit 2008/616/JBZ in artikel 20 dat de Raad dit besluit neemt op basis van een evaluatieverslag, dat is opgesteld aan de hand van een vragenlijst. Met betrekking tot de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens in de zin van hoofdstuk 2 van Besluit 2008/615/JBZ (DNA-gegevens) wordt het evaluatieverslag tevens gebaseerd op een evaluatiebezoek en een proefrun.

De evaluatie door de Raad is intussen gebeurd. Vooraleer de Raad haar besluit met toestemming om de uitwisseling van DNA-gegevens te beginnen zou nemen, vroeg zij een kleine aanpassing van onze wetgeving. Deze aanpassing is intussen gebeurd door de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 10/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rec type wet prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009265 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure sluiten tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNAgegevens te vergemakkelijken.

Het besluit van de Raad is er dus nog niet. Te verwachten is dat de Raad dit besluit zal nemen tijdens haar vergadering in juni.

Eenmaal dit besluit genomen is, is het van belang om zo snel mogelijk artikel 20 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten in werking te laten treden, omdat België al sowieso een ernstige achterstand heeft in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie. Vandaar dat de Minister van Justitie nu al dit KB heeft laten opstellen. Het spreekt echter vanzelf dat het KB niet ondertekend/gepubliceerd zal worden vooraleer de Raad haar besluit genomen heeft." De Griffier Greet Verberckmoes Le Président Jo Baert

3 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, artikel 24;

Overwegende dat artikel 36 van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van st sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken voorziet dat de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken in werking treedt op dezelfde dag als dit besluit, met uitzondering van de artikelen 20 en 22, die in werking treden op de door de Koning bepaalde datum;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 februari 2014, Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 14 april 2014, Gelet op het advies 56.356/3 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 20 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling sluiten houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken treedt in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^