Koninklijk Besluit van 03 juli 2018
gepubliceerd op 10 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018204039
pub.
10/08/2018
prom.
03/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204039

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


3 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 98, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 januari 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 29 maart 2018;

Gelet op het advies nr. 63.638/2 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 mei 2011, 21 mei 2013, 28 april 2015 en 18 oktober 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, vierde lid, wordt de eerste zin aangevuld als volgt : "en in de maand mei van het jaar van de toekenning nog minstens één kalenderdag invalide zijn erkend".2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "en in de maand mei van het jaar van de toekenning nog minstens één kalenderdag invalide zijn erkend" ingevoegd tussen de woorden "twee jaar arbeidsongeschikt zijn erkend" en de woorden ", gelijk aan 354,7482 euro".

Art. 2.De minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^