Koninklijk Besluit van 03 juni 1997
gepubliceerd op 27 juni 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015072
pub.
27/06/1997
prom.
03/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JUNI 1997. Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107 tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 12 december 1995, 3 juni 1996 en 4 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 24 oktober 1967, 17 september 1969, 11 februari 1977, 15 maart 1993, 14 september 1994, 17 maart 1995, 10 april 1995 en 4 oktober 1996;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 4 oktober 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 oktober 1996;

Gelet op het protocol nr. 68/2 van 24 februari 1997 van het Sectorcomité I - Algemeen Bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de regelgeving over de vereenvoudiging van de loopbanen van bepaalde ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelings-samenwerking vast te stellen;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.1. De ambtenaren die op datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van één der graden die hierna in de linkerkolom voorkomen, worden ambtshalve benoemd in de dienovereenkomstige graad die in de rechterkolom voorkomt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. De ambtenaren die krachtens 1 benoemd zijn behouden, in hun nieuwe graad, de graadanciënniteit welke verkregen was in de graad waarvan ze titularis waren.3. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren die in een graad van rang 10 worden benoemd, worden de in aanmerking komende diensten die gepresteerd zijn in een graad van de rangen 12 en 11 geacht verricht te zijn in een graad van rang 10.4. Volgende graden worden uitsluitend opgericht ten gunste van de titularis van de graad van geneesheer, geneesheer-hoofd van dienst en van hoofdgeneesheer-directeur : - in rang 10 : geneesheer (vlakke loopbaan in uitdoving) - in rang 13 : hoofdgeneesheer-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) (ABOS).5. De graad van geneesheer (vlakke loopbaan in uitdoving) opgericht in 4 wordt afgeschaft na toepassing van artikel 2.

Art. 2.De graad van hoofdgeneesheer-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) opgericht in artikel 1, 4 kan slechts verleend worden aan de ambtenaren die titularis zijn van de graad van geneesheer (vlakke loopbaan in uitdoving) (afgeschafte graad).

Deze bevordering wordt verleend volgens de regelen van de vlakke loopbaan. In afwijking van artikel 65, 1 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel, kunnen zij slechts bevorderd worden wanneer zij een graadanciënniteit van ten minste 18 jaar tellen in de graad van geneesheer (vlakke loopbaan in uitdoving).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 4.Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, R. MOREELS.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^