Koninklijk Besluit van 03 juni 2003
gepubliceerd op 20 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012345
pub.
20/10/2003
prom.
03/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1997, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 8 december 1995 en 8 oktober 1998, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 8 december 1995, Belgisch Staatsblad van 17 februari 1996.

Koninklijk besluit van 8 oktober 1998, Belgisch Staatsblad van 28 november 1998.

Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001 Toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 58978/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers, tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de landbouw ressorteren en op hun werkgevers.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschiktheid

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde werklieden hebben recht op een bestaanszekerheidsvergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht en dit ten laste van hun werkgever.

Art. 3.Deze vergoeding wordt alle dagen van de week, behalve de zondag, toegekend en dit na de periode gedekt door het gewaarborgd week- en maandloon.

Art. 4.De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op de vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst dat zij in de onderneming tellen : - 1 jaar dienst : 4 weken; - 5 jaar dienst : 13 weken; - 10 jaar dienst : 26 weken.

Art. 5.Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld op 4,96 EUR. De vergoeding wordt betaald op de gewone betaaldata van de lonen, van toepassing in de onderneming. De vergoeding bedraagt 200 BEF per dag tot en met 31 december 2001. HOOFDSTUK III. - Economische werkloosheid - Overmacht - Slecht weer

Art. 6.De in artikel 1 bedoelde werknemers hebben recht op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of tijdelijke overmacht die ondermeer zijn oorsprong vindt in de toepassing van de preventieve of definitieve maatregelen ter bestrijding van de B.S.E.-crisis of de M.K.Z.-problematiek.

De bestaanszekerheidsvergoeding wordt uitbetaald door de werkgever en moet beschouwd worden als een aanvulling bij de uitkering werkloosheid.

Art. 7.Deze vergoeding wordt toegekend voor alle dagen van de week, behalve de zondag, en dit vanaf het begin van de tijdelijke werkloosheid.

Art. 8.Het bedrag van de bestaanszekerheidsvergoeding wordt vastgesteld op 6,20 EUR per dag. Deze vergoeding bedraagt 250 BEF per dag tot en met 31 december 2001. De vergoeding wordt uitbetaald op de gewone betaaldata van de lonen die in de onderneming van toepassing zijn. HOOFDSTUK IV. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 9.De raad van bestuur van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" kan de in de hoofdstukken III en IV vermelde bedragen aanpassen en de toekenningsvoorwaarden vastellen en afbakenen, rekening houdend met zijn budgettaire mogelijkheden. HOOFDSTUK V Terugbetaling van de door de werkgevers betaalde vergoedingen

Art. 10.In toepassing van artikel 6, e) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, en zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 november 1998 betaalt het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" aan de werkgevers de vergoedingen terug die zij krachtens de artikelen 2 tot en met 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben betaald. De raad van bestuur van het fonds stelt de praktische modaliteiten vast met betrekking tot de uitvoering van dit artikel. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 11.Alle betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de landbouw.

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2001 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997 tot toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij langdurige ziekte, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1998).

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeg van ten minste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^