Koninklijk Besluit van 03 juni 2005
gepubliceerd op 07 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009466
pub.
07/06/2005
prom.
03/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, zoals gewijzigd door de wet van 3 mei 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2005;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 25 maart 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 maart 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2005 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat op 20 maart jongstleden de Moslims van België rechtstreeks hun nieuwe vertegenwoordigers konden kiezen voor de Algemene Vergadering van de Moslims van België;

Dat deze vergadering voor het eerst bijeenkwam op 26 april en haar voorlopig bureau samenstelde;

Dat het deze Algemene Vergadering toekomt om Onze Minister van Justitie kandidaten voor te stellen voor het vormen van het toekomstig Executief van de Moslims van België en dat deze voorstellen haar de komende dagen moeten worden voorgelegd;

Dat, zoals de regering heeft aangestipt tijdens de parlementaire werkzaamheden inzake de wet van 20 juli 2004 die de nieuwe verkiezingen organiseert voor de vertegenwoordiging van de islamitische eredienst bij de overheid, evenals tijdens de parlementaire werkzaamheden gewijd aan twee wetten die de veiligheidsonderzoeken organiseren, het de bedoeling is de toekomstige kandidaten voor het Executief van de Moslims van België te onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek met respect voor dit nieuwe juridische kader;

Overwegende dat de installatie van het toekomstig Executief binnen de kortst mogelijke termijn moet gebeuren;

Dat het inderdaad aan dat Executief toekomt om het budget voor 2005 te beheren betreffende het tijdelijke van de islamitische eredienst en het representatieve orgaan van deze eredienst moet zijn, met name bij de besprekingen die zeer binnenkort voor de erkenning van de moskeeën van start zullen gaan met de gewesten;

Dat zonder dit nieuwe Executief alle dossiers die te maken hebben met de islamitische eredienst momenteel geblokkeerd zijn;

Overwegende dat de veiligheidsverificaties dus snel zullen moeten worden uitgevoerd en dat het dus onontbeerlijk is om binnen de korts mogelijke termijn het koninklijk besluit dat noodzakelijk is opdat de wet die deze verificaties toelaat, in werking zou treden, uit te vaardigen;

Overwegende dat het bijgevolg belangrijk is deze kandidaten toe te laten effectief beroep aan te tekenen tegen de ministeriële beslissing om over te gaan tot veiligheidsverificaties of tegen een eventueel negatief veiligheidsadvies;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Landsverdediging en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 4, eerste en tweede lid, van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen » vervangen door de woorden « de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en in dit besluit ».

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid worden de woorden « het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen » vervangen door de woorden « het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen »;2° In het zesde lid worden tussen de woorden « van het beroepsorgaan, » en « het schrijven » de woorden « of een door hem aangewezen ambtenaar van niveau 1, » toegevoegd.

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In 1°, b), worden de woorden « de huidige functie en de functie waarvoor de veiligheidsmachtiging wordt gevraagd alsmede het niveau ervan » worden vervangen door de woorden « de beslissing of het advies waartegen het beroep wordt ingesteld »;2° In 1°, c), worden de woorden « het doel waarvoor de veiligheidsmachtiging wordt gevraagd alsmede het niveau ervan » vervangen door de woorden « de beslissing of het advies waartegen het beroep wordt ingesteld »;3° Er wordt een nieuw lid toegevoegd luidende als volgt : « 3° desgevallend het document bedoeld in artikel 30bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.»

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 10, § 1, van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen » vervangen door de woorden « artikel 10, § 1, en artikel 11, tweede lid, van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen ».

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De eerste zin van het tweede lid wordt aangevuld als volgt : « of, naargelang het geval, de publieke of administratieve overheid bedoeld in artikel 12 van dezelfde wet.»; 2° De tweede zin van het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Deze geeft binnen vijftien dagen na de ontvangst van de beroepsakte gevolg aan het bepaalde in artikel 5, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, binnen vijf dagen aan het bepaalde in artikel 5, § 1, tweede lid, van dezelfde wet en binnen tien dagen aan het bepaalde in artikel 5, § 1, derde lid, van dezelfde wet.De publieke of administratieve overheid bedoeld in artikel 12 van dezelfde wet maakt binnen vijf dagen haar administratief dossier en haar gemotiveerde beslissing over. »;

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid worden de woorden « het beroepsorgaan oordeelt dat » geschrapt;2° In het tweede lid wordt het woord « verhoren » vervangen door het woord « terechtzitting ».

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « De beslissing » en « wordt ondertekend » de woorden « of het advies » toegevoegd.

Art. 9.Er wordt een artikel 8bis toegevoegd luidende als volgt : «

Artikel 8bis.De beslissing van het beroepsorgaan, genomen ingevolge artikel 9 van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wordt ter kennis gebracht binnen drie dagen.

Het advies van het beroepsorgaan, gegeven ingevolge artikel 9bis, § 1, tweede lid van dezelfde wet, wordt ter kennis gebracht binnen drie dagen.

De beslissing van de administratieve overheid, genomen ingevolge artikel 9bis, § 1, derde lid van dezelfde wet, wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht binnen drie dagen.

De beslissing van het beroepsorgaan, genomen ingevolge artikel 12 van dezelfde wet, wordt aan de in § 5 bedoelde overheden, de organisatoren van het evenement of de verantwoordelijken van de lokalen, gebouwen of terreinen en de persoon die het beroep instelde ter kennis gebracht per aangetekend schrijven binnen drie dagen.

De beslissing van het beroepsorgaan, genomen ingevolge artikel 12 van dezelfde wet, wordt aan de in § 5, 4°, bedoelde personen ter kennis gebracht binnen zeven dagen vanaf de ontvangst van de beslissing van het beroepsorgaan door de overheden bedoeld in de artikelen 22bis en 22quinquies van de wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. »

Art. 10.Met uitzondering van de artikelen 1 en 15 treden de bepalingen van de wet van 3 mei 2005 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen en van dit besluit in werking op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.Onze Eerste Minister en Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Voor de Minister van Binnenlandse Zaken, afwezig, De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^