Koninklijk Besluit van 03 juni 2007
gepubliceerd op 19 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 154bis , derde lid, en 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003204
pub.
19/06/2007
prom.
03/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 154bis , derde lid, en 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen : - 154bis, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006 en de wet van 17 mei 2007; - 2751, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006 en de wet van 17 mei 2007;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op artikel 951, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 december 2006 en 12 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 april 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 bepaalt dat in het kader van de fiscale voordelen die worden verleend voor de uren die als overwerk worden gepresteerd, de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit het percentage van de belastingvermindering voor de bezoldigingen van werknemers en het percentage van de vrijstelling inzake doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bepaalde werkgevers kan verhogen, rekening houdend met welbepaalde maxima in functie van de hoogte van de overwerktoeslag; - dat in het interprofessioneel akkoord werd overeengekomen om deze percentages vast te stellen op de in de voormelde wet bepaalde maxima voor de vanaf 1 april 2007 betaalde of toegekende bezoldigingen betreffende uren die als overwerk zijn gepresteerd; - dat dit besluit louter het sluitstuk vormt op reglementair vlak van de omzetting in wettelijke bepalingen, zoals gewild door de wetgever, van wat werd overeengekomen in het interprofessioneel akkoord 2007-2008; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt een afdeling XXVduodecies ingevoegd die luidt als volgt : « Afdeling XXVduodecies - Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 154bis ) Art. 6319 In uitvoering van artikel 154bis, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt het in het tweede lid van datzelfde artikel vermelde percentage van 24,75 pct. verhoogd tot : - 66,81 pct. voor een gepresteerd uur waarop een wettelijke overwerktoeslag van 20 pct. van toepassing is; - 57,75 pct. voor een gepresteerd uur waarop een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 pct. van toepassing is. » .

Art. 2.In artikel 951 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 21 december 2006 en 12 maart 2007, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° vóór het eerste lid wordt het volgende lid toegevoegd : « In uitvoering van artikel 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt het in het derde lid van datzelfde artikel vermelde percentage van 24,75 pct.verhoogd tot : - 32,19 pct. voor een gepresteerd uur waarop een wettelijke overwerktoeslag van 20 pct. van toepassing is; - 41,25 pct. voor een gepresteerd uur waarop een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 pct. van toepassing is. ». 2° in het tweede lid worden de woorden « van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 » vervangen door de woorden « van hetzelfde Wetboek ».

Art. 3.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 april 2007 betaalde of toegekende bezoldigingen betreffende uren die als overwerk zijn gepresteerd.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 3 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005, err. 7 september 2005.

Programmawet (I) van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, err. 24 januari 2007, 13 februari 2007 en 23 februari 2007, ed. 2.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Koninklijk besluit van 21 december 2006, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006, ed. 2.

Koninklijk besluit van 12 maart 2007, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^