Koninklijk Besluit van 03 juni 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014207
pub.
26/06/2007
prom.
03/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wet van 12 december 1994, inzonderheid op artikel 41, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1994 betreffende de omvorming van BELGACOM in naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM genomen op 11 april 2007, houdende wijzigingen van de statuten van BELGACOM;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2007;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM waarvan de tekst bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Staatssecretaris van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM Wijziging aan de statuten van BELGACOM a) Wijziging van artikel 13, lid 2 van de statuten zoals volgt: « De Raad van Bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting.Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van achttien maanden vanaf elf april tweeduizend en zeven. » b) Wijziging van artikel 13, lid 4 van de statuten zoals volgt: de datum "19 februari 2004" te vervangen door "11 april 2007". c) Wijziging van artikel 5, paragraaf 3, lid 2, van de statuten zoals volgt: « ...binnen drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 april 2007". d) Wijziging van artikel 4, lid 2 van de statuten zoals volgt: « Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 338.025.135 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/338.025.135ste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal en die elk dezelfde rechten hebben. » e) Wijziging van artikel 10, paragraaf 1 van de statuten zoals volgt: « De aandelen van de Vennootschap zijn op naam, gedematerialiseerd of aan toonder, binnen de beperkingen voorgeschreven door de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Overeenkomstig artikel 60/1, § 2 van de wet van 21 maart 1991 zijn alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op naam zolang zij in het bezit zijn van een overheid in de zin van artikel 6, paragraaf 2 van deze statuten.

Onverminderd het vorige lid kunnen de eigenaars van aandelen aan toonder te allen tijde op eigen kosten de omzetting vragen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De effecten aan toonder die de Vennootschap heeft uitgegeven en die zich op 1 januari 2008 op een effectenrekening bevinden, bestaan vanaf die datum uitsluitend nog in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. » f) Wijziging van artikel 14, lid 2 van de statuten zoals volgt: « Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten, kan de Vennootschap op elk ogenblik converteerbare obligaties en warrants uitgeven bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, of, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, bij beslissing van de Raad van Bestuur. Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten en binnen de beperkingen van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, kunnen deze obligaties en warrants op naam, aan toonder of gedematerialiseerd worden uitgegeven. » g) Wijziging van artikel 16, paragraaf 1, van de statuten zoals volgt: « De Raad van Bestuur telt ten hoogste zestien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder.» h) Wijziging van artikel 33, lid 1 en lid 2, van de statuten zoals volgt: « De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in tenminste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad, ten minste vierentwintig dagen vóór de vergadering. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. » Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM, 3 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris van Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^