Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 20 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de beroepenclassificatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011931
pub.
20/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011931

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de beroepenclassificatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de beroepenclassificatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 Beroepenclassificatie (Overeenkomst geregistreerd op 13 november 2017 onder het nummer 142405/CO/136) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Hoofdstuk I van deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, tenzij het paritair comité er anders over beslist (niet van toepassing op ondernemingen van behangpapier en papieren hulzen).

Indeling van de functies

Art. 2.Volgens hun werkzaamheden worden de arbeiders en arbeidsters ingedeeld in zeven beroepsklassen, die aan de volgende kenmerken beantwoorden : Klasse 1 : arbeid die een technische vorming van het niveau A3 en een beroepservaring van één jaar vereist, of een gelijkwaardige opleiding verkregen door een methodische scholing gedurende drie jaar;

Klasse 2 : arbeid van verscheiden aard die een bepaalde lichamelijke inspanning en een technische kennis vereist, welke met een ervaring van twee jaar kan worden gelijkgesteld of arbeid die de uitvoerder verantwoordelijkheid oplegt voor één of meer arbeiders of arbeidsters van klasse 3 of 4;

Klasse 3 : arbeid die een bepaalde lichaamskracht en een elementaire technische kennis van één jaar ervaring vereist of arbeid die de uitvoerder verantwoordelijkheid oplegt voor één of meer arbeiders of arbeidsters van klasse 5, 6 of 7;

Klasse 4 : eenvoudige arbeid die een grote lichaamskracht en na een korte uitleg kan worden verricht of arbeid van verscheiden aard die een grote handvaardigheid of een ruime praktische opleiding, maar geen bijzondere lichamelijke inspanning vergt;

Klasse 5 : arbeid van verscheiden aard die een lichte lichamelijke inspanning en een praktische opleiding van negen maanden vergt;

Klasse 6 : arbeid die telkens wordt herhaald en een lichte lichamelijke inspanning en een inwerkingsperiode van drie maanden vergt;

Klasse 7 : eenvoudige arbeid die slechts lichte lichamelijke inspanning vergt en na een korte uitleg kan worden verricht. De functies die worden betaald volgens klasse 7 zullen na zes maanden dienst worden betaald volgens klasse 6.

Bovendien worden bepaalde arbeiders en arbeidsters buiten de indeling gehouden voor zover hun taak aan de volgende kenmerken beantwoordt : Buiten de indeling : Arbeid die een technische opleiding vergt van het niveau A2 en een beroepservaring van twee jaar of een gelijkwaardige opleiding verworven door een volledige leertijd gedurende vier jaar.

In het bedrag van hun werkelijk loon wordt rekening gehouden met het overeengekomen loon voor een gelijkwaardige kwalificatie in andere sectoren.

Art. 3.In de tabel in bijlage worden voorbeelden vermeld die met deze verschillende beroepsklassen overeenstemmen.

Art. 4.Bij twijfel of geschil in een onderneming aangaande de indeling van een in deze tabel niet opgenomen beroep of in geval van invoering van nieuwe technieken, kan de meest gerede partij de zaak aanhangig maken bij het paritair comité dat het onderzoek en de oplossing ervan aan een beperkt subcomité kan toevertrouwen.

Art. 5.Bij de toepassing van de indeling van functies die in de artikelen 2 tot 4 en in de tabel met voorbeelden van de indeling van functies opgenomen is, moeten de ter zake verworven rechten en persoonlijke voorwaarden gehandhaafd worden. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 6.Hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die papieren en kartonnen buizen vervaardigen om te spinnen en te weven, met uitzondering van rollenstangen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren.

Indeling van de functies

Art. 7.Volgens hun werkzaamheden worden de arbeiders en arbeidsters ingedeeld in vier beroepsklassen, die aan de volgende kenmerken beantwoorden : Klasse 1 : het afkrabben, het snijden van de rollen, het besturen van vrachtauto's, de verantwoordelijkheid voor het magazijn van de grondstoffen en voor de verzending, het bedienen van en de verantwoordelijkheid voor een gewone verwarmings- en klimatisatie-installatie, alsmede voor de stookinstallatie voor drijfkracht;

Klasse 2 : zware arbeid die een grote fysieke kracht vereist, toevoer en afvoer van de drooginstallaties, bedienen van en toezicht op de drooginstallaties en ovens, hulparbeid bij de taken van klasse 1;

Klasse 3 : dienst van de machines voor de voorbrengst, met inbegrip van de bevoorrading ervan met grondstoffen en van de afvoer van de afgewerkte producten, sorteren van de afgewerkte producten;

Klasse 4 : bevoorrading en bediening van machines voor het ponsen, het slenven, het felsen, het versnijden, het uitdrijven, het persen, het ringen, het verreden, het schilderen, het op spoel steken, het textiliseren en andere gelijkaardige machines voor de afwerking, alsmede de afvoer van de afgewerkte producten, eenvoudige arbeid waarvoor een lichte lichamelijke inspanning vereist is en een aanpassing van niet meer dan drie maanden. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing van 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter en aan de organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de papier- en kartonverwerking.

Art. 9.Hoofdstuk I van deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013 (119527/CO/136 - koninklijk besluit van 14 november 2014 - Belgisch Staatsblad van 18 december 2014) betreffende de beroepenclassificatie, die op die wijze ophoudt effect te sorteren op 31 december 2016.

Art. 10.Hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst heft hoofdstuk II (classificatie van de functies) op van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1987 (19326/CO/136) betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen voor de fabricage van papieren en kartonnen buizen om te spinnen en te weven, met uitzondering van de rollenstangen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de beroepenclassificatie

Indeling van de functies

A. Voor alle ondernemingen

1. Onderhoudspersoneel

Revisie, herstellen en werkklaar maken van ingewikkelde en zeer nauwkeurige machines (automatische Bobst, autovariabele Bobst, autoplatine Bobst met automatische inleg, automatische rolschaar, persen met automatische inleg, Winkler & Dünnebier voor briefomslagen, Rofa voor schrijfboeken of gelijkaardige)

BK

Volledig (mechanisch of elektrisch) algemeen onderhoud en het stellen van de in het vorig voorbeeld genoemde machines

BK

Revisie, herstellen en werkklaar maken van eenvoudige machines, niet genoemd hiervoor

K1

Eenvoudig (mechanisch of elektrisch) onderhoud en het stellen van machines, niet genoemd hiervoor

K1


2.Allerlei functies

Stellen en geleiden van en verantwoordelijkheid voor drukmachines, waarvoor een volledige opleiding in het grafisch beroep gevergd wordt (diploma afgeleverd door een beroepsschool of een volledige leertijd van 4 jaar)

BK

Voeren van vrachtauto's met meer dan 5 ton nuttige lading

K1

Voeren van vrachtauto's met nuttige lading van 5 ton of minder, wanneer gewoonlijk geld wordt geïnd

K1

Voeren van vrachtauto's met nuttige lading van 5 ton of minder, wanneer gewoonlijk geen geld wordt geïnd

K2

Verantwoordelijkheid voor de technische organisatie van het magazijn

K2

Verantwoordelijkheid en organisatie van de verzending

K2

Voeren van vorkhefvoertuigen type Clark of soortgelijke die een hefcapaciteit hebben van meer dan 5 ton of die ingewikkelde arbeid verrichten

K2

Voeren van vorkhefvoertuigen type Clark of soortgelijke die een hefcapaciteit hebben van 5 ton of minder of die eenvoudige arbeid verrichten

K3

Bedienen van en verantwoordelijkheid voor een gewone verwarmings- en klimatisatie-installatie, alsmede de stookinstallatie voor drijfkracht

K3

Gewone magazijn- of verzendingswerkzaamheden

K3

Vrachtautobegeleider

K3

Zware arbeid van inpakken, uitpakken, wikkelen en afwikkelen

K4

Zware hulparbeid in het magazijn

K4

Andere zware hulparbeid

K4

Lichte hulparbeid

K7

Onderhoud der lokalen

K7


B. Fabricage van school-, kantoor-, briefwisseling-, boekhouding- en klassementartikelen (schrijfboeken, registers, notitieboekjes, agenda's, steekkaarten, briefomslagen, zakjes, briefpapier, etiketten, opbergmappen, albums, enz.)

Ingewikkelde boekbindersarbeid waarvoor een volledige opleiding in het binderijbedrijf vereist is (diploma afgeleverd door een beroepsschool of volledige leertijd van 4 jaar)

BK

Ingewikkelde en grote nauwkeurigheidsarbeid aan de snijmachines

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor gecombineerde machines voor het liniëren en afwerken van gebrocheerde schrijfboeken van de rol af (Rofa en soortgelijke)

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor rotatiemachines voor reizigersboekjes

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor linieermachines met rollen

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor linieer- en spiraleermachines Bielomatic

BK

Stellen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor machines die plastiek lassen en vergulden

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor omslagmachines (Kolbus en soortgelijke)

K1

Gewone arbeid aan de snijmachines

K1

Verantwoordelijkheid voor de technische organisatie van het magazijn

K1

Verantwoordelijkheid voor de verzending

K1

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor ingewikkelde spiraleermachines (andere)

K1

Uitkappen van speciale enveloppenformaten met verantwoordelijkheid voor het model en voor het optimale gebruik van het papier

K1

Uitkappen van briefomslagen

K2

Hulp voor zware arbeid bij het geleiden van de Rofa twee rollen

K3

Bedienen van de omslagmachines

K5

Stikken met vezeldraad

K5

Plooien met de hand (zakken en omslagen)

K5

Bedienen van degelpersen

K5

Rouw-afboorden

K5

Kleuren met sjabloon

K5

Gommen met de hand en met de machine

K5

Bandversieren met aniline

K5

Stikken met metaaldraad

K5

Spiraleren op eenvoudige machines

K6

Tellen, foliëren

K6

Schutbladen plakken

K6

Hulp aan de bediening van omslagmachines

K6

Hulp bij het fatsoeneren

K6


C. Fabricage van golfkarton

Verantwoordelijkheid voor de golfkartontrein

BK

Verantwoordelijkheid voor meerdere autoslotters

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor golfkartonmachines (enkelzijdig)

K1

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor automatische autoslotter drukmachines

K1

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor golfkartonmachines (dubbelzijdig)

K2

Stellen van en verantwoordelijkheid voor de messen, rillen en afslag van de golfkartonmachine

K2

Verantwoordelijkheid voor de lijm van meerdere golfkartontreinen (meerdere ploegen)

K2

Verantwoordelijkheid voor de lijm van meerdere golfkartontreinen (één ploeg)

K3

Bedienen van automatische verpakkingsmachines

K3

Bedienen van automatische vouwplakmachines

K3

Zware verpakkingsarbeid zowel aan machine als met de hand

K4

Afvoer zware producties van golfkartonmachine en slottermachine

K4

Pakken, afval onder druk plaatsen, verplaatsen en laden

K4

Geleiden van de paraffineermachine

K4

Bedienen van eenvoudige of halfautomatische plakmachines

K6

Gewone handverpakkingsarbeid

K7


D. Kartonnagebedrijven

Ontwerpen van modellen

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor gecombineerde stans- en drukmachines (autovariabel en soortgelijke)

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor automatische plakmachines voor vouwdozen, die op meerdere posten aanlijmen

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor autoplatines met uitbreekpost

BK

Grote nauwkeurigheidsarbeid aan snijmachines Massicot en soortgelijke, wanneer dit de hoofdbedrijvigheid is van de werkman

BK

Vervaardigen van uitkapvormen (alle soorten uitkapvormen welke gebruikt worden in de onderneming)

BK

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor automatische dozengarneermachines

K1

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor gewone autoplatines

K1

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor drie zijden snijmachines

K1

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor gecombineerde stans- en drukmachines (autovariabel en soortgelijke)

K1

Mechanische en stelarbeid aan cirkelsnijmachines, plakmachines voor vouwdozen die op één enkele post aanlijmen, garneermachines van het type Stokes & Smith, Jagenberg, Simplon, enz.

K2

Gewone arbeid aan de snijmachines Massicot of soortgelijke

K2

Snijden van benodigdheden

K2

Vervaardigen van kantoordozen en kantoorkartonnages

K2

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor eenvoudige autoplatines

K2

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor rilmachines, rotatie-inkeepmachines, mitrailleuses, degelpersen met de voet of motor, uitkapmachines

K3

Hulp bij het geleiden van gecombineerde stans- en drukmachines (autovariabel en soortgelijke)

K3

Uitbreken met pneumatische hamer

K4

Garnieren van luxedozen

K4

Lichte dienst aan rilmachines, rotatie-inkeepmachines, degelpersen met de voet of motor, mitrailleuses

K6

Eenvoudig garnieren met de hand

K6

Garnieren en afboorden aan de machines (gewone fabricage)

K6

Stikken

K6

Dienst aan de machines voor het plakken van vouwdozen

K6

Dienst aan de hoeksnijmachines en duimuitkapmachines

K6

Lichte uitbreekarbeid met de hand

K7

Afvoer van lichte producten aan het machine-eind

K7


E. Fabricage van zakken met grote inhoud

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor zakkenmachines

K1

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor flexografische voordrukmachine

K1

Geleiden van (zonder op gang brengen) en toezicht op zakkenmachines

K2

Geleiden van (zonder op gang brengen) en toezicht op de flexografische voordrukmachine

K2

Clicherie (flexografisch)

K2

Hulp bij het geleiden van zakkenmachines

K3

Hulp bij het geleiden van flexografische voordrukmachine

K3

Hulp bij de voorbereiding van de cilinders

K3

Voeden, afvoer inbegrepen, en gedeeltelijk nazicht van de productie

K5

Valveren en manchetteren

K5

Stikken

K5

Herwinnen en uitzoeken van fabricageafval

K6


F. Fabricage van zakken met kleine en middelgrote inhoud en dergelijke verpakkingen

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor heliodrukmachines (geschoolde drukker)

BK

Eerste helper heliodrukmachines

BK

Stellen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor extrudeermachines van verscheidene types en allerlei grondstoffen gebruikend

BK

Uitvoeren van alle werkzaamheden in flexografische clicherie, dat wil zeggen etsen van cilinders, afdrukken van clichés, inslag teksten, plakken van clichés

BK

Stellen van blokzakmachines

K1

Stellen van machines met doorboring voor zakken met gewone bodem van het type roto, die envelopzakken met of zonder venster vervaardigen of die nauwkeurige arbeid met groot rendement verrichten

K1

Stellen van één of meerdere flexografische drukmachines met droogtunnel, werkende van bobijn tot bobijn of van bobijn tot blad

K1

Stellen, geleiden en verantwoordelijkheid voor groepen extrudeermachines die polyethyleenfilmen of scheden produceren

K1

Stellen van één of meerdere flexografische drukmachines, werkende van bobijn tot bobijn of van bobijn tot blad

K2

Stellen van machines voor zakken met gekruiste of gewone bodem met of zonder soufflet

K2

Stellen van een paraffineermachine met flexografische druk of van één machine voor tegenplakking met flexografische druk

K2

Stellen van een paraffineermachine of van een machine voor tegenplakking

K3

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor extrudeermachines of zakkenmachines, zonder stellen

K3

Geleiden, zonder stellen, en verantwoordelijkheid voor drukmachines, voor bladen en bobinetten

K3

Geleiden, met stellen, en verantwoordelijkheid voor eenvoudige machines (puntzakken)

K3

Verantwoordelijkheid voor in pakken

K3

Hulp aan de machines

K4

Vervaardigen van bobinetten en bladen, zonder druk

K4

Toezicht op drukmachines voor bladen en bobinetten

K4

Voorbereiding van lijmen met behandelingen van meer dan 25 kg eenheidsgewicht

K4

Afvoer op machines met groot rendement of afvoer op allerlei soorten machines

K5

Dienst van lichte hulpmachines

K6

Voorbereiding van lijmen met behandelingen van minder dan 25 kg eenheidsgewicht

K6

Lichte behandeling, kleine inpak en gewone afvoer

K7


G. Veredeling van papier met paraffine, bitumen, teer, aluminium, enz.

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor heliodrukmachines (geschoolde drukker)

BK

Stellen, verantwoordelijkheid voor en geleiden van de extrudeermachine voor coating en laminage

BK

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor pelliculeermachine

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor paraffineermachine

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor bitumineermachine

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor machine om te bestrijken

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor vernismachine

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor lamineermachine

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor machine voor het maken van krippapier

K2

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor de snij- en wikkelmachine met blote oog nakijken

K2

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor de snij- en wikkelmachine

K3

Hulparbeid en behandeling aan de machines

K3

Zware hulparbeid

K4

Toezicht op de snij- en wikkelmachine

K5

Toezicht op de diverse machines

K6


H. Fabricage en verwerking van kleefpapier


Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor gommeermachine

K2

Hulp aan de gommeermachine

K3

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor snij- en wikkelmachine

K3

Dienst aan de wikkelbank voor banden gemerkt met aniline of gelijkaardige

K6


I. Fabricage van huishoud-, toilet- en hygiënische artikelen

Stellen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor de toiletpapiermachine Hudson-Charp, Paper Converting of gelijkaardig

K1

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor gaufreermachine van tafellakens van grote breedte (1,20 m of meer)

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor machines voor servetten of zakdoeken, met drie banen en meer, met of zonder bedrukking

K2

Op gang brengen, geleiden van en verantwoordelijkheid voor de machine van kastrollen (flexografische druk)

K2

Geleiden van en verantwoordelijkheid voor de buisjesmachine van toiletpapier

K3

Zware hulparbeid aan de gaufreermachine van tafellakens van grote breedte

K3

Toezicht op de kastrollenmachine

K4

Lichte handverpakking en etiketteren van toiletpapier

K5

Dienst aan de eenvoudige servet- of zakdoekmachine

K6

Dienst aan de eenvoudige afwikkelmachine van toiletpapier

K6

Afwikkelen van kastrollen per stuk

K6

Bevoorrading en afvoer van de automatische verpakkingsmachine van toiletpapier

K7

Afvoer van de machine voor servetten of zakdoeken met drie banen en meer

K7


J. Fabricage van glanspapier

Verven

K1

Marbreren

K1

Stellen

K1

Likken

K2

Handlikken

K2

Moiremachine

K2

Kalanderen

K2

Borstelen

K2

Uitzoeken

K2

Snijden

K2

Tellen

K2

Inpakken in riemen

K2

Oprollen verfmachines

K3

Aanmaken

K3

Pakhuis

K3


K. Fabricage van speelkaarten

Verven

K1

Overwassen

K2

Hoeken

K2

Snijden (grote en kleine schaar)

K2

Nazien in spelen

K2

Indoen

K2

Uitzoeken in vellen

K2

Likken

K2

Dozen maken

K2

Plakken

K2

Inpakken kaarten

K2

Inleggen

K3

Scheiden

K3

Pap koken

K3

Ophangen

K3

Nat maken

K3


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^