Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 21 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018012719
pub.
21/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012719

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, artikel 2.06.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 mei 2018;

Overwegende dat op het programma 06-90-1, op de basisallocatie 90.10.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven van 519.842.000 euro, bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Overwegende dat op de sectie 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking; 19 - Regie der Gebouwen; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester 2018;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 06 - FOD Beleid en Ondersteuning; 07 - Onafhankelijke Organen; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 14 - FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; 24 - FOD Sociale Zekerheid; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer; 44 - POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de nieuwe initiatieven, cybersecurity en de NAVO- top;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 40.376.065 euro en een vereffeningskrediet van 40.215.087 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2018.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minster van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^