Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 22 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkzekerheid en de bestaanszekerheid in 2017 en 2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201615
pub.
22/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201615

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkzekerheid en de bestaanszekerheid in 2017 en 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkzekerheid en de bestaanszekerheid in 2017 en 2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017 Werkzekerheid en bestaanszekerheid in 2017 en 2018 (Overeenkomst geregistreerd op 29 november 2017 onder het nummer 143065/CO/115) TITEL I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Onder "arbeiders" verstaat men : zowel arbeiders als arbeidsters.

TITEL II. - Werkzekerheid

Art. 2.Gezien de precaire situatie van de sector, worden de bedrijven enerzijds uitgenodigd om onderzoeks- en innovatieprogramma's te ontwikkelen en anderzijds om professionele reconversies te anticiperen door vormingsmodules voor te stellen, geïntegreerd in opleidingsplannen, onder andere tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.

Indien, tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de werkgelegenheid in het gedrang zou komen wegens economische redenen, zullen de ondernemingen, alvorens tot ontslagen over te gaan, na voorafgaande raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers, voorrang geven aan de maatregelen die de werkgelegenheid beschermen, waaronder tijdelijke werkloosheid, in functie van de financiële, concurrentiële en technische situatie die eigen is aan de betrokken onderneming.

In het geval van herstructurering, zullen de bedrijven zich ertoe verbinden om alle mogelijke alternatieven voor ontslag te onderzoeken, in de geest van de wet "Renault", om de knowhow te behouden en om de sociale gevolgen van de herstructurering te beperken.

Indien ondanks alles, er toch ontslagen zouden worden voorzien, zullen de bedrijven zich ertoe verbinden om een sociaal luik aan te bieden aan de vakbonden. Bovendien zullen zij erop toezien, tezamen met de overheid of met bemiddelingsbureaus, om werknemers te begeleiden bij het vinden van nieuw werk en dit tijdens een periode van minimaal 6 maanden.

TITEL III. - Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid

Art. 3.De werkgevers kennen een uitkering toe, per werkloosheidsdag, aan de arbeiders die minstens zes maanden anciënniteit tellen in de onderneming, wanneer de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan economische en/of technische redenen, met uitzondering van de tijdelijke werkloosheid die voortvloeit uit stakingen of gevolgen van stakingen in de onderneming of in andere ondernemingen.

Worden beschouwd als tijdelijk werkloos, de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst nog niet geschorst is.

Deze uitkering wordt toegekend zonder beperking van het aantal werkloosheidsdagen in het kalenderjaar.

Op 1 januari 2017 bedraagt de uitkering 9,1086 EUR per werkloosheidsdag gedurende de eerste 90 dagen van werkloosheid en 8,8026 EUR per werkloosheidsdag boven de 90 eerste dagen werkloosheid in een regime van 38 uur per week en 5 dagen per week.

Op 1 juni 2017 wordt de uitkering geïndexeerd volgens de spilindex 103,84 (basis 2013 = 100) van de sociale bijdragen en verhoogd met 1,1 pct.. Op diezelfde datum bedraagt ze dus 9,3930 EUR per dag werkloosheid gedurende de eerste 90 dagen werkloosheid en 9,0775 EUR boven de 90 eerste dagen werkloosheid in een arbeidsregime van 38 uur per week en 5 dagen per week.

Het bedrag van deze minimale uitkering schommelt volgens het koppelingssysteem vastgesteld voor de evolutie van de drempels van het algemeen stelsel van de sociale zekerheid - door de wet van 2 augustus 1971 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971 (index van de sociale uitkeringen).

TITEL IV. - Geldigheid

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en loopt ten einde op 31 december 2018.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^