Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 15 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de s

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202047
pub.
15/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202047

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017 Statuten van het "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid" (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143053/CO/219)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 2.De tekst van de statuten van het "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid", afgekort "SF219", wordt gewijzigd in uitvoering van punt 5, voorlaatste en laatste alinea van het sectoraal akkoord van 28 september 2017 voor de jaren 2017-2018.

De tekst van de statuten wordt gecoördineerd als volgt : Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2016 met betrekking tot de statuten van het "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid", afgekort "SF219", geregistreerd onder het nummer 136876/CO/219 op 2 april 2016 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 (Belgisch Staatsblad van 27 september 2017).

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Zij kan worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid" Tekst van de statuten HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1.In toepassing van artikel 1, lid 1, 1° en 2° van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, wordt vanaf 1 januari 2017 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht voor de bedienden van de ondernemingen die door hun activiteit in België ressorteren onder het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, genaamd "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid, afgekort "SF219".

Art. 2.De zetel van het SF219 bevindt zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel op het volgende adres : Ravensteingalerij 27, b7 te 1000 Brussel.

Art. 3.§ 1. Het SF219 heeft tot doel : - een tegemoetkoming toe te kennen in de waarborgen voor de werknemersorganisaties; - een tegemoetkoming toe te kennen in de kosten voor de syndicale vorming. § 2. Het SF219 wordt belast met de praktische uitwerking en concretisering van specifieke opdrachten en bepalingen vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst van bovengenoemd paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 4.Het SF219 wordt voor onbepaalde duur opgericht. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 5.Deze statuten zijn van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, leerling-bedienden inbegrepen, die door hun activiteit in België behoren tot het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 6.§ 1. Deze statuten, evenals de wijze van uitvoering, bepaald door het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, zijn eveneens toepasselijk op de buiten België gevestigde werkgevers die door hun activiteit in België ressorteren onder het bovenvermeld paritair comité, evenals op hun bedienden. § 2. Elke werkgever die gevestigd is in een Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte dient bij het SF219 aangifte te doen van de duur van zijn voorgenomen activiteit in België door middel van een geldig A1-formulier, overeenkomstig artikel 12, 1 van de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad en het artikel 14 van de Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad, of, indien het een werkgever betreft van een derde staat, door middel van een vergelijkbaar attest van zijn land van oorsprong.

Vanaf een aangegeven activiteit van 12 maanden binnen een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag aangegeven activiteit in België, moet deze onderneming daarenboven aan het SF219 een lijst overmaken van de door haar in België tewerkgestelde bedienden. § 3. Vanaf de eerste dag activiteit na de genoemde periode van 12 maanden, zijn de ondernemingen bedoeld in § 2, de in artikel 15 vermelde bijdragen verschuldigd.

Deze bijdragen worden berekend op basis van de door haar in België tewerkgestelde bedienden.

Indien echter aan het SF219 aangetoond kan worden dat in het land van oorsprong de gedetacheerde bediende van dezelfde bescherming geniet of van een bescherming geniet die essentieel vergelijkbaar is, als gevolg van de verplichtingen waaraan de buitenlandse werkgever in zijn land van oorsprong al onderworpen is, is deze werkgever vrijgesteld van de betaling van de bijdrage.

De raad van bestuur beoordeelt de aanvragen tot vrijstelling. In geval van betwisting is de Arbeidsrechtbank van Brussel bevoegd. § 4. Als een onderneming geen of geen geldige aangifte heeft gedaan zoals voorzien in § 2, is deze onderneming vanaf de eerste dag activiteit in België een door het SF219 bepaalde en gepubliceerde forfaitaire bijdrage verschuldigd.

Deze onderneming kan haar toestand regulariseren door alsnog te voldoen aan de aangifteplicht voorzien in § 2, binnen een termijn van 90 dagen na de datum van de bijdrage-opvraging. § 5. Het SF219 zal de buitenlandse werkgevers informeren over hun rechten en plichten ten aanzien van het SF219, ten laatste nadat deze hun aangifte bedoeld in § 2 hebben ingediend. HOOFDSTUK III. - Beheer

Art. 7.Het SF219 wordt beheerd door een raad van bestuur, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties.

De raad van bestuur bestaat uit 8 leden, hetzij 4 vertegenwoordigers van de werknemers en 4 vertegenwoordigers van de werkgevers.

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur wordt niet vergoed.

Het paritair comité benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur. Het kan het aantal in het 2de lid vastgestelde bestuurders wijzigen.

Art. 8.Om de 2 jaar stelt de raad van bestuur in zijn schoot een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Hij duidt eveneens de persoon of personen aan belast met het secretariaat.

Het voorzitterschap wordt beurtelings toevertrouwd aan een lid van de werknemersvertegenwoordiging en aan een lid van de werkgeversvertegenwoordiging.

Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap kunnen nooit tegelijkertijd toevertrouwd worden aan alleen maar de werknemersorganisaties of aan alleen maar de werkgeversorganisaties.

Het eerste jaar wordt de categorie waartoe de voorzitter behoort door loting vastgesteld.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de zitting van de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij gelijktijdige afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in leeftijd.

Art. 9.De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Bij overlijden of ontslag van een bestuurder voorziet het paritair comité in zijn vervanging. Het nieuw aangeduid lid voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Art. 10.De raad van bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen.

Deze is gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen te roepen.

Wanneer drie bestuurders dit vragen, roept de voorzitter de raad in vergadering bijeen binnen de termijn die door hen verzocht wordt, zo niet uiterlijk binnen tien dagen volgend op de ontvangst van het verzoek.

De oproepingen vermelden de agenda.

De raad kan slechts geldig beslissen over de punten die op de agenda voorkomen en enkel wanneer er minstens de helft van de leden deel uitmakend van de werknemersafvaardiging en minstens de helft van de leden van de werkgeversafvaardiging aanwezig is.

De verslagen van de zittingen van de raad worden in het notulenboek ingeschreven. Ze worden ondertekend door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en door de secretaris.

De leden van de raad ontvangen uiterlijk vóór de volgende zitting een afschrift van de beraadslagingen.

De afschriften of uittreksels van de notulen die bij de rechtbank of elders moeten gedeponeerd worden, zijn ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door twee bestuurders waarvan één van de zijde van de werknemers, de andere van die van de werkgevers.

Wanneer tot de stemming moet overgegaan worden, dient een gelijk aantal leden van elke afvaardiging aan de stemming deel te nemen. Is het getal ongelijk, dan onthoudt (onthouden) zich het jongste lid (de jongste leden) in leeftijd.

De beslissingen worden met een meerderheid van twee derden van de stemmers genomen.

De bestuurders kunnen echter niet deelnemen aan de beraadslagingen waarbij zij persoonlijk belang hebben. Hun onthouding wordt in de notulen vermeld.

Art. 11.De raad van bestuur heeft tot taak het SF219 te beheren en alle maatregelen te nemen die voor zijn goede werking zijn vereist.

Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid inzake het beheer en de administratie van het SF219 en de verwezenlijking van zijn doel.

De raad van bestuur bepaalt in zijn jaarlijks budget een raming van de administratieve kosten die van de inkomsten van het SF219 zullen afgetrokken worden.

De raad van bestuur treedt op in rechte in naam van het SF219 op vervolging en op vraag van de voorzitter en van de ondervoorzitter.

Hij kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden en zelfs aan derden.

De raad van bestuur kan derden met het dagelijks beheer van het SF219 belasten of zich erdoor laten bijstaan.

De raad van bestuur kan zich eveneens laten bijstaan door deskundigen die voorafgaandelijk advies uitbrengen.

Bij beslissing van de raad van bestuur worden het aantal deskundigen, de werking en de bevoegdheden vastgelegd.

Art. 12.Voor al de andere handelingen dan deze waarvoor de raad een speciale volmacht heeft verleend, zal de raad drie bestuurders (twee vertegenwoordigers van de werknemers en één van de werkgevers) aanduiden die het SF219 geldig tegenover derden kunnen vertegenwoordigen. De gezamenlijke handtekeningen van twee van de drie aangeduide bestuurders (één werknemersvertegenwoordiger en één werkgeversvertegenwoordiger) volstaan zonder dat deze bestuurders enigerlei beslissing of een bijzondere volmacht moeten overleggen.

Art. 13.De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Ze gaan, omwille van hun beheer, geen enkele persoonlijke verbintenis aan wat de verplichtingen van het SF219 betreft. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 14.Het SF219 wordt gefinancierd door de bijdragen verschuldigd door de werkgevers, bedoeld bij artikel 5 en artikel 6, evenals door de interesten uit de belegde fondsen.

Art. 15.§ 1. De bijdragen worden geïnd onder de vorm van trimestriële forfaitaire bijdragen.

Zij worden berekend op het aantal in artikelen 5 en 6 bedoelde werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, leerling-bedienden inbegrepen, ongeacht hun arbeidsregime, in dienst op de laatste dag van het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft. § 2. Bijdrage voor waarborgen voor werknemersorganisaties Vanaf 1 april 2017 is een trimestriële bijdrage van onbepaalde duur verschuldigd bestemd voor de financiering van de waarborgen voor werknemersorganisaties.

Vanaf 1 april 2017 bedraagt deze kwartaalbijdrage 30,40 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt deze kwartaalbijdrage 15,20 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt deze kwartaalbijdrage 15,37 EUR per bediende bedoeld in § 1. § 3. Bijdrage voor syndicale vorming Vanaf 1 januari 2018 is een trimestriële bijdrage van bepaalde duur tot 31 december 2018 verschuldigd bestemd voor de financiering van de syndicale vorming.

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt deze kwartaalbijdrage 31,85 EUR per bediende bedoeld in § 1.

Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast rekening houdende met de in het afgelopen jaar in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten afgesproken loonsverhogingen, alsook met de toegepaste indexeringen van de lonen volgens de modaliteiten voorzien in artikel 9, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni en 7 september 1999, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 27 januari 2004, met registratienummer 53277/CO/219.

Art. 16.Het SF219 neemt de inning van de bijdragen op zich, alsook deze van de bijdragetoeslag en van de nalatigheidinteresten voorzien in artikel 18.

De bijdragen zijn elk kwartaal door de bijdrageplichtige werkgevers verschuldigd; de voor een kwartaal vervallen bedragen moeten betaald worden door overschrijving op de door het SF219 aangeduide financiële rekening.

De bijdragen moeten op het credit van deze rekening ingeschreven zijn uiterlijk de laatste dag van de 2de maand die volgt op het kwartaal.

Art. 17.Het SF219 kan eisen dat de werkgever, binnen dezelfde termijn als voorzien in artikel 16, om de drie maanden aan het SF219 een verklaring stuurt waarbij hij de verschuldigde bedragen rechtvaardigt en waarvoor hij de formulieren gebruikt die hem door het SF219 ter beschikking worden gesteld.

Art. 18.Behoudens gevallen van terdege gerechtvaardigde overmacht geeft de wanbetaling van de bijdragen binnen de in artikel 16, 3de lid voorziene termijn aanleiding tot het belasten van de werkgever met een verhoging van 10 pct. van het bedrag ervan. Bijdragen die niet betaald zijn de laatste dag van de 2de maand volgend op het kwartaal waarvoor zij verschuldigd zijn, geven bovendien aanleiding tot de tenlastelegging van een nalatigheidsintrest aan dezelfde voet als de wettelijke rentevoet vanaf het verstrijken van bedoelde maand tot de dag van de betaling ervan.

De raad van bestuur is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden het bedrag van de bijdragetoeslag en van de nalatigheidsinteresten te verminderen.

Het feit niet in het bezit te zijn van het gebeurlijk formulier voorzien in artikel 17 vormt voor de werkgever geen geval van overmacht, noch een uitzonderlijke omstandigheid die de niet-betaling of de vertraagde betaling van de in artikel 15 voorziene bijdrage wettigt.

Art. 19.Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, gewijzigd bij artikel 10, 3° van het koninklijk besluit van 1 maart 1971, kan het bedrag van de bijdragen slechts gewijzigd worden bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 20.De inning van de bijdragen gebeurt volgens de hierboven genoemde voorwaarden door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", opgericht bij beslissing van 13 januari 1965 van het Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 1965.

Hiertoe wordt een beheers- en mandaatovereenkomst gesloten tussen het SF219 en het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid". HOOFDSTUK V. - Begunstigden

Art. 21.§ 1. Financiering van de waarborgen voor werknemersorganisaties Het SF219 stort bij elk verlopen kwartaal 95 pct. van de geïnde bijdrage bedoeld in artikel 15, § 2 door aan de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, na aftrek van de administratieve kosten voor de inning van deze bijdrage.

De overige 5 pct. van de in artikel 15, § 2 bedoelde bijdrage wordt pas aan de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, na aftrek van de administratieve kosten voor de inning van deze bijdrage, doorgestort nadat tussen werkgevers- en werknemersorganisaties paritair overeengekomen werd welk deel ervan wordt voorbehouden voor werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het paritair comité, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1978 betreffende het syndicaal waarborgfonds (met registratienummer 5407/CO/219). § 2. Financiering van de syndicale vorming Het SF219 stort bij elk verlopen kwartaal de geïnde bijdrage bedoeld in artikel 15, § 3 door aan de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, na aftrek van de administratieve kosten voor de inning van deze bijdrage. HOOFDSTUK VI. - Begroting, rekeningen

Art. 22.Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op 31 december. Het jaar 2017 is het eerste dienstjaar van het SF219.

Art. 23.Elk jaar, en uiterlijk in de loop van de maand december, wordt het budget voor het volgend jaar onderworpen aan de goedkeuring van het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 24.De rekeningen van het verlopen jaar worden op 31 december afgesloten.

De raad van bestuur, evenals de door het paritair comité krachtens artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten aangeduide revisor, overhandigen elk een schriftelijk verslag betreffende de uitvoering van hun opdracht tijdens het verlopen jaar. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding, vereffening

Art. 25.Het SF219 kan slechts bij éénparige beslissing van de leden van het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing ontbonden worden.

Het Paritair Comité 219 voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing dient tegelijkertijd de vereffenaars aan te stellen, hun bevoegdheden te omschrijven, hun vergoeding vast te stellen en de bestemming van het netto-actief van het SF219 te bepalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^