Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 19 juni 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202116
pub.
19/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202116

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017 Recht op tijdskrediet, invoering van het recht op een landingsbaan en uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143005/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op hun werknemers. § 2. Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen), met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer.

Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. § 3. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in toepassing van : - de CAO 103 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015 en door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016; - de CAO 127 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering; - het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; - het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; - het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (I).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt met ingang van 1 januari 2017 de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014 betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (123061). HOOFDSTUK III. - Tijdskrediet met motief

Art. 3.§ 1. De werknemers hebben een recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding zoals voorzien in de bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, artikel 3, § 2. § 2. De werknemers hebben een recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 51 maanden voor het verlenen van zorgen zoals voorzien in de bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, artikel 3, § 1, met name : - om te zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar; - om palliatieve verzorging te verlenen; - voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een minderjarig zwaar ziek gezins- of familielid, zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (1). § 3. In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter wordt het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering uitgebreid met een recht tot maximum 51 maanden om zorg te dragen voor een eigen gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar en om het verlenen van bijstand aan een eigen minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Art. 4.De periodes van voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief, mogen samen niet meer dan 51 maanden bedragen. HOOFDSTUK IV. - Landingsbanen

Art. 5.Landingsbaan lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden), zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid In toepassing van de CAO 127 - afdeling 1 van de Nationale Arbeidsraad, wordt het recht op uitkeringen vanaf 55 jaar geopend voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse of 4/5de betrekking, mits zij : - ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkenden kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; - ofwel voorafgaand aan de landingsbaan actief zijn geweest in een zwaar beroep (in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar; - ofwel minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties (zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 van de Nationale Arbeidsraad) en dit eveneens in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 6.Landingsbaan lange loopbaan (28 jaar beroepsverleden) en zwaar beroep Voor de werknemers die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen met 1/5de wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht indien zij een beroepsloopbaan van tenminste 28 jaar kunnen bewijzen (artikel 8, § 3, 2de lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van de Nationale Arbeidsraad).

Voor de werknemers die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen tot 1/5de of hun arbeidsprestaties verminderen tot 1/2de, wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht indien zij voorafgaand aan de landingsbaan actief zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar en dit in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. HOOFDSTUK V. - Vlaamse aanmoedigingspremies

Art. 7.In uitvoering van artikel 3 van het besluit van 1 maart 2002 (Belgisch Staatsblad van 20 maart 2002) van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector - zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2003), 25 maart 2005 (Belgisch Staatsblad van 3 mei 2005), 19 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 6 maart 2009), 20 maart 2009 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009) en 5 juli 2013 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2013) - voorzien de ondertekenende partijen de toepassing van de maatregelen bedoeld in de volgende artikelen van het voornoemd besluit : - artikel 6 : aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet; - artikel 10 : aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet; - artikel 13 : aanmoedigingspremie in het kader van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Art. 8.Voor alles wat in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk geregeld wordt, zijn de CAO nr. 103 (bis, ter) en de hiermee samenhangende vigerende reglementeringen van toepassing. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 9.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van hoofdstuk III dat in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van de Nationale Arbeidsraad slechts van toepassing is vanaf 1 april 2017, en is geldig tot 31 december 2018. § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^